Jesteś w: Strona główna > Prawo Administracyjne > Artykuły

Prawo Administracyjne

Artykuły

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej 20/10/2010

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej

  Mogłoby się wydawać, że prawo prywatne osiągnęło już taki poziom, iż fakt władania nieruchomością jest jedynym obok norm dobrosąsiedzkich warunkiem ku dopuszczalności dokonywania zmian w jej obrębie. Takie stwierdzenie, choć wielu przychodzące z łatwością, nie jest nawet w najmniejszym stopniu prawdziwe. Wynika to między innymi z istnienia wielu istotnych ograniczeń wprowadzonych różnorodnymi instytucjami prawa publicznego. Ograniczenia te dotyczą między innymi prawa budowlanego oraz istotnej z punktu widzenia niniejszego artykułu, kwestii wycinki drzew i krzewów. więcej >>

 • Fikcje doręczenia oraz doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym 20/10/2010

  Fikcje doręczenia oraz doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

  Doręczenie z punktu widzenia stron postępowania administracyjnego jest jedną z najistotniejszych instytucji procesowego prawa publicznego. Gdyż, to właśnie od chwili doręczenia (czyli dostarczenia pisma do adresata) biegną terminy procesowe lub materialne, następuje związanie decyzją lub postanowieniem czy też możliwe jest podjęcie środków dyscyplinujących lub egzekucyjnych. więcej >>

 • Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie 15/10/2010

  Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie

  W ramach postępowania administracyjnego rozstrzygnięcia urzędników często mają postać postanowień. Niektóre z nich możemy podważyć za pomocą zażaleń. więcej >>

 • Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać? 15/10/2010

  Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać?

  Odwołanie to skuteczny oręż w walce z niekorzystnymi dla naszego przedsiębiorstwa decyzjami. O czym musimy pamiętać pisząc odwołanie? więcej >>

 • Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem 15/10/2010

  Odwołanie od decyzji, czyli co zrobić, gdy nie zgadzamy się urzędnikiem

  Odwołanie może uchronić nas przed skutkami błędnej decyzji urzędników. Kto je rozpatruje, ile mamy czasu na jego złożenie i co w efekcie możemy uzyskać? więcej >>

 • Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym 13/10/2010

  Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

  Ustawodawca regulując postępowanie przed organami administracyjnymi wprowadza szereg środków, mających na celu jego zdynamizowanie i ustabilizowanie. Do tych środków, zwanych dyscyplinującymi, zalicza się między innymi terminy (w tym zarówno te ustanawiane dla organów administracyjnych, jak i te ustanowione dla stron i innych uczestników postępowania). więcej >>

 • Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji 13/10/2010

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym przed organem II instancji

  Zgodnie z art. 15 k.p.a., w swojej treści potwierdzającym regułę naczelną zawartą w art. 78 Konstytucji RP, postępowanie przed organami administracyjnymi co do zasady jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że dana sprawa administracyjna może zostać dwukrotnie rozpoznana i rozstrzygnięta - początkowo w I instancji, a później, z woli podmiotu odwołującego się, w II instancji. Aby wola tego podmiotu nie była zachwiana wątpliwościami co do opłacalności odwołania, ustawodawca w art. 139 k.p.a. wprowadził instytucję zakazu reformationis in peius (zakazu orzekania na niekorzyść), która stanowi jedną z podstawowych zasad, rządzących postępowaniem w II instancji. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>