Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Uprawnienie zastawnika do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. 31/10/2013

  Uprawnienie zastawnika do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

  W postępowaniu egzekucyjnym nierzadko dochodzi do naruszenia praw osoby trzeciej. Środkiem prawnym chroniącym prawa podmiotowe osoby trzeciej jest powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.  więcej >>

 • Skarga na udzielenie przybicia w toku egzekucji z ruchomości.  28/10/2013

  Skarga na udzielenie przybicia w toku egzekucji z ruchomości. 

  Przybicie stanowi czynność egzekucyjną kończącą licytację publiczną. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.  więcej >>

 • Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?! 13/03/2013

  Tytuł wykonawczy – tylko raz dla wierzyciela?!

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż klauzuli wykonalności należy strzec jak oka w głowie. Co do zasady tytuł wykonawczy jest wydawany wierzycielowi tylko raz, w jednym egzemplarzu. Jednakże istnieją wyjątki, o których poniżej. więcej >>

 • Klauzula wykonalności  - know how! 11/03/2013

  Klauzula wykonalności  - know how!

  Klauzula wykonalności, jako jedno z ogniw tytułu wykonawczego, daje możliwość dochodzenia uprawnionemu swoich roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie chce dobrowolnie wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku.  więcej >>

 • Ograniczenia egzekucji 12/12/2012

  Ograniczenia egzekucji

  Chociaż głównym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe urzeczywistnienie świadczenia należnego od dłużnika, ustawodawca wziął pod uwagę również konieczność zapewnienia dłużnikowi podstaw egzystencji. W związku z tym wprowadzono ograniczenia egzekucji, które dzielimy na podmiotowe i przedmiotowe. więcej >>

 • Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji 08/11/2012

  Uregulowanie terminu do wniesienia skargi na czynności komornika po nowelizacji

  Ustawodawca w art. 767 § 4 k.p.c. określił, że skarżącemu przysługuje tygodniowy termin do wniesienia skargi, chociaż sam początek biegu terminu uregulowany jest na kilka sposobów. Wynika to ze szczególnego charakteru skargi, którą możemy kwestionować tak czynności decyzyjne i faktyczne, jak i zaniechania komornika. więcej >>

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne 06/11/2012

  Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego- aspekty praktyczne

  Jednym z najpowszechniejszych sposobów prowadzenia egzekucji sądowej jest zajęcie wierzytelności dłużnika u pracodawcy. Ustawodawca przewidział odrębną regulację tej kwestii zarówno dotyczącą samej procedury jak i kosztów, przerzucając na pracodawcę ciężary podjętych czynności, których niewykonanie pociąga za sobą wysokie grzywny. więcej >>

 • Skarga na zaniechanie czynności przez komornika 31/10/2012

  Skarga na zaniechanie czynności przez komornika

  Prawa uczestników postępowania egzekucyjnego mogą być naruszone nie tylko w wyniku działań komornika, ale również ich zaniechania. W systemie środków zaskarżenia jest to uregulowanie dość specyficzne, jednak powyższa regulacja została wprowadzona z uwagi na szczególną rolę, jaką pełni skarga w ochronie interesów stron, uczestników postępowania oraz osób trzecich. więcej >>

 • Egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego 16/10/2012

  Egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego

  Zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. W związku z brzmieniem tego przepisu oraz uwzględnieniem specyfiki i społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, egzekucja z tego prawa różni się od „standardowego” przebiegu egzekucji z nieruchomości. Odmienności polegają przede wszystkim na zawartości opisu i oszacowania oraz prawie przejęcia nieruchomości poza licytacją. więcej >>

 • Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe 09/10/2012

  Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe

  Ustawodawca polski odmiennie uregulował odpowiedzialność za długi mieszkaniowe, w zależności, czy dane roszczenie powstało w związku z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym czy spółdzielczym. W konsekwencji, odmiennie kształtuje się również krąg podmiotów odpowiedzialnych i zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.