Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Kiedy komornik może ukarać grzywną? 16/12/2011

  Kiedy komornik może ukarać grzywną?

  Grzywna przede wszystkim kojarzy się z przestępstwami i wykroczeniami, zwłaszcza o charakterze skarbowym. Nie można jednak zapominać, że pełni również funkcję środka przymusu w postępowaniu egzekucyjnym, który może być zastosowany nie tylko wobec stron postępowania, ale również w stosunku do osób trzecich. O ukaraniu grzywną możemy mówić w trzech przypadkach. więcej >>

 • Powództwo o zwolnienie od egzekucji 15/12/2011

  Powództwo o zwolnienie od egzekucji

  Sytuacja, w której komornik, dokonując zajęcia przedmiotów stanowiących własność dłużnika, dokonuje również zajęcia przedmiotów należących do osoby trzeciej, wcale nie należy do rzadkich. Osoba trzecia, której prawa zostały w ten sposób naruszone, może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. więcej >>

 • Egzekucja z ruchomości 13/12/2011

  Egzekucja z ruchomości

  Przepisy części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego poświęcone są tematyce egzekucji komorniczej. Egzekucja ta może przybrać 2 postaci: egzekucji świadczeń pieniężnych i egzekucji świadczeń niepieniężnych. Świadczenia niepieniężne mogące podlec egzekucji to np. wydanie rzeczy ruchomych (art. 1041-1045) czy wykonanie czynności, którą może za dłużnika wykonać inna osoba ( art. 1047- 1049). Artykuł ten będzie jednak poświęcony tematyce egzekucji z ruchomości czyli jednemu z rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych. więcej >>

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji 08/12/2011

  Wniosek o wszczęcie egzekucji

  Jedynym efektywnym sposobem przymuszenia dłużnika do spełnienia zaległego zobowiązania jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które to zazwyczaj przyjmuje postać egzekucji komorniczej. Podstawą do podjęcia działań przez organ egzekucyjny jest złożenie przez zainteresowanego wniosku egzekucyjnego. Poniżej został przedstawiony krótki poradnik dotyczący kwestii formalnych wspomnianego pisma. więcej >>

 • Wybór komornika do prowadzenia egzekucji 03/12/2011

  Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

  Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce? więcej >>

 • Orzeczenia, ugody i akty notarialne, które mogą podlegać egzekucji. 30/11/2011

  Orzeczenia, ugody i akty notarialne, które mogą podlegać egzekucji.

  Omówione we wcześniejszym artykule orzeczenia i ugody jako przykłady tytułów egzekucyjnych nie wyczerpują treści art. 777 k.p.c., który wspomina również o wyrokach sądów polubownych, innych orzeczeniach i ugodach a także aktach notarialnych, które mogą być tytułami egzekucyjnymi. Wyżej wymienione przykłady mają również bardzo duże znaczenie w praktyce, dlatego wymagają szczegółowego omówienia. więcej >>

 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim. 18/11/2011

  Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim.

  Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty, orzeczenia i inne dokumenty, które mogą być tytułami egzekucyjnymi. Omawiany przepis wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, posługując się oznaczeniami wierzyciel – dłużnik, jednak należy mieć na uwadze tytuły egzekucyjne które mogą po stronie dłużnika wskazywać podmiot, który nie brał udziału w nawiązaniu stosunku obligacyjnego, nie zaciągał zobowiązania. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku analizy art. 787 k.p.c., kiedy tytuł egzekucyjny może być wystawiony również przeciwko małżonkowi dłużnika. więcej >>

 • Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie. 04/11/2011

  Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty i dokumenty, które zalicza się do tytułów egzekucyjnych. Warto się jednak zastanowić nad sytuacją kiedy wierzyciel ma zamiar egzekwować obowiązek zapłaty określonej kwoty poza granicami Polski, zaś powinność dłużnika jest stwierdzona orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem, lub zatwierdzoną przez inny sad. Rozdział II a kodeksu postępowania cywilnego daje wierzycielowi taką możliwość. Dotyczy on zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wprowadzenie tej regulacji do polskiego kodeksu postępowania cywilnego pozostawało w związku z wejściem w życie dnia 21.10.2005 roku rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi wskazanej instytucji. więcej >>

 • Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych. 24/10/2011

  Prawomocne orzeczenia sądów oraz ugoda jako przykłady tytułów egzekucyjnych.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów egzekucyjnych, jednak najczęściej w praktyce pojawiają się jako tytuły egzekucyjne prawomocne orzeczenia sądu lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu, a także ugoda zawarta przed sądem. Wobec powyższych ustaleń artykuł ten stanowi krótką charakterystykę wyżej wymienionych tytułów egzekucyjnych więcej >>

 • Czym jest tytuł wykonawczy? 10/10/2011

  Czym jest tytuł wykonawczy?

  Artykuł 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego wymienia enumeratywnie rodzaje tytułów egzekucyjnych. Jednak aby dobrze zrozumieć tą tematykę należy na początku przytoczyć kilka uwag dotyczących tytułu wykonawczego w ogólności. Definicja tytułu wykonalności zawarta jest w artykule 776 k.p.c., który wyjaśnia, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikowi instytucję tytułu wykonawczego. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.