Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Egzekucyjne > Artykuły

Postępowanie Egzekucyjne

Artykuły

 • Skuteczność majątkowej umowy małżeńskiej wobec osób trzecich 26/08/2011

  Skuteczność majątkowej umowy małżeńskiej wobec osób trzecich

  Małżonkowie, na podstawie art. 47 k.r.o., mają możliwość zawarcia umowy majątkowej, która ukształtuje ich stosunki majątkowe w jeden z czterech sposobów wymienionych w przepisie. Jest to umowa zawierana jedynie między małżonkami, ale skuteczna wobec osób trzecich, jeżeli zostanie spełniona przesłanka wymieniona w art. 471 k. r. o., a mianowicie, umowa skutkuje względem innych osób jeżeli takie osoby wiedziały zarówno o rodzaju zawartej umowy jak i o samym zawarciu. Ta konstrukcja ma na celu ochronę interesów wierzycieli, którym przysługuje prawo zaspokojenia ich wierzytelności z majątku wspólnego małżonków albo z majątku osobistego jednego z nich. więcej >>

 • Jakie przedmioty nie mogą zostać objęte majątkową umową małżeńską? 12/08/2011

  Jakie przedmioty nie mogą zostać objęte majątkową umową małżeńską?

  Ustawodawca dając małżonkom możliwość samodzielnego ukształtowania obowiązującego między nimi ustroju majątkowego zastrzegł w art. 49 § 1 k. r. o wyjątki, dotyczące przedmiotów majątkowych, które nie mogą być objęte przedmiotem zawartej umowy. Wymieniony artykuł ma charakter Iris cogentis, co oznacza, że postanowienia umowy majątkowej obejmujące prawa i przedmioty ujęte w tym przepisie są bezwzględnie nieważne, a wykorzystując art. 58 § 3 k. c. także cała umowa jest nieważna gdy z okoliczności wynika że bez tych postanowień umowa nie byłaby zawarta. W związku z powyższym zasadne jest przybliżenie czytelnikowi omawianej problematyki. więcej >>

 • W jaki sposób można ukształtować za pomocą umowy małżeńskie stosunki majątkowe? 14/07/2011

  W jaki sposób można ukształtować za pomocą umowy małżeńskie stosunki majątkowe?

  Małżonkowie decydujący się zawrzeć umowę majątkową muszą wybrać jeden ze wskazanych w art. 47 k. r. o. rodzajów ustrojów majątkowych. Nie wolno im kształtować żadnego nowego, nieuregulowanego w ustawie ustroju. Które z zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań jest najbardziej korzystne? Czy w ogóle można jednoznacznie wskazać najdogodniejsze czy jest to po prostu zależne od indywidualnych okoliczności istniejących między małżonkami? Poniższy artykuł ma na celu przyjrzenie się poszczególnym rodzajom ustrojów majątkowych uregulowanych w art. 47 k. r. o. więcej >>

 • Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 2 11/07/2011

  Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 2

  Dziś powszechny jest pogląd, że zawarcie intercyzy , czyli małżeńskiej umowy majątkowej jest objawem braku miłości i zaufania do małżonka. Są jednak osoby, które uważają, że podpisanie umowy majątkowego gwarantuje spokój i harmonię w małżeństwie. Czy faktycznie należy bać się intercyzy? Jeżeli nie, to na jaką z możliwości oferowanych przez ustawodawcę się zdecydować? Poniższy artykuł przybliży problematykę zawierania małżeńskich umów majątkowych. więcej >>

 • Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 1 06/07/2011

  Intercyza, czy należy się jej bać ? Cz. 1

  Dziś powszechny jest pogląd, że zawarcie intercyzy , czyli małżeńskiej umowy majątkowej jest objawem braku miłości i zaufania do małżonka. Są jednak osoby, które uważają, że podpisanie umowy majątkowego gwarantuje spokój i harmonię w małżeństwie. Czy faktycznie należy bać się intercyzy? Jeżeli nie, to na jaką z możliwości oferowanych przez ustawodawcę się zdecydować? Poniższy artykuł przybliży problematykę zawierania małżeńskich umów majątkowych. więcej >>

 • Ogólna charakterystyka powództw przeciwegzekucyjnych 12/05/2011

  Ogólna charakterystyka powództw przeciwegzekucyjnych

  Instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego jest środkiem, pozwalającym na obronę przed niezgodną z prawem egzekucją. Została ona uregulowana w dziale VI kodeksu postępowania cywilnego, w art. 840 – 843. Uprawnionym do skorzystania z takiego powództwa jest dłużnik lub osoba trzecia. Należy wyróżnić powództwo opozycyjne, jak też powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). więcej >>

 • Wejście w stosunek najmu przy egzekucji z nieruchomości 16/02/2011

  Wejście w stosunek najmu przy egzekucji z nieruchomości

  Nabycie nieruchomości w drodze egzekucji z nieruchomości (przysądzenia własności) jest jednym z najpewniejszych sposobów objęcia własności nieruchomości. Rodzi jednak liczne problemy. więcej >>

 • Tytuł egzekucyjny w sprawach cywilnych 11/11/2010

  Tytuł egzekucyjny w sprawach cywilnych

  Wyegzekwowanie określonego zachowania od dłużnika jest końcowym, finalnym etapem postępowania cywilnego. Wyraża się ono w przymusom wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego w oparciu o tytuł wykonawczy. Jak stanowi art. 776 kpc postawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Oznacza to, że egzekucja nie może być wszczęta i prowadzona, bez tytułu wykonawczego. By urzeczywistnić tytuł egzekucyjny konieczne jest wydanie odpowiedniego aktu prawnego, który ustali istnienie normy prawnej zindywidualizowanej i skonkretyzowanej o charakterze nakazującym lub zakazującym. Takim aktem jest tytuł egzekucyjny. więcej >>

 • Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie 12/10/2010

  Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie

  Skarga na czynności komornika (dalej skarga) jest środkiem pozwalającym na weryfikację czynności komorniczych przez Sąd. Sąd. więcej >>

 • Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji – powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) 12/10/2010

  Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji – powództwo ekscydencyjne (interwencyjne)

  W postępowaniu egzekucyjnym zdarza się, że prawa osoby trzeciej zostają naruszone czynnościami egzekucyjnymi. więcej >>

Czego dotyczy?

Postępowanie Egzekucyjne – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat egzekucji z majątku. Zapraszamy do serwisu.