Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Spadek – co właściwie wchodzi w jego skład? 26/10/2010

  Spadek – co właściwie wchodzi w jego skład?

  Czynności związane z dziedziczeniem są nieuniknione. Każdy z nas zna potoczne znaczenie pojęcia „spadek”. Jednak ujęcie z życia codziennego należy uzupełnić o pojęcia używane w prawie. Czym więc jest spadek i co się na niego składa? więcej >>

 • Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu 24/10/2010

  Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu

  Obowiązuje wyraźna podstawa prawna pozwalająca domagać się odszkodowania za wydanie orzeczenia sądowego wyrządzającego szkodę bez konieczności uzyskania prejudykatu. Dotyczy to tylko spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje. więcej >>

 • Procesowe i materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa 22/10/2010

  Procesowe i materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa

  Wniesienie pozwu jest czynnością procesową właściwą dla powoda. Jest wyrazem jego woli dochodzenia na drodze sądowej swoich praw lub praw innego podmiotu uprawnionego. Stąd też skutki wytoczenia powództwa można rozpatrywać na płaszczyźnie procesowej i materialno prawnej. więcej >>

 • Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym 22/10/2010

  Zachowanie pozwanego w procesie cywilnym

  Do praw pozwanego zagwarantowanych mu przez Konstytucję RP, jak również prze akty międzynarodowe należy prawo do obrony. Przepisy Kodeksu Postępowania cywilnego konkretyzują to prawo i pozwalają w tym celu na dokonywanie czynności procesowych. Pozwany jest podmiotem zaangażowanym w postępowanie od chwili doręczenia pozwu. O tym czy poznawany podejmie aktywną obronę decyduje on sam. Przepisy pozywają mu również zachowywać się biernie i nie podejmować obrony. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 339 § 1 k.p.c. który daje pozwanemu możliwość nie stawiania się na rozprawę i nie składania wniosków procesowych, jak również stawić się na rozprawę i nie brać w niej czynnego udziału. więcej >>

 • Droga sądowa - pojęcie, dopuszczalność i skutki jej braku w sprawach cywilnych 22/10/2010

  Droga sądowa - pojęcie, dopuszczalność i skutki jej braku w sprawach cywilnych

  Droga sądowa to pojęcie właściwe wyłącznie postępowaniu cywilnemu. Żadna z procedur, czy to karna czy administracyjna nie operuje tą terminologią. Termin ten pojawia się w przepisie Konstytucji RP, który stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności. Droga sądowa w znaczeniu przepisów konstytucyjnych oznacza możność wystąpienia do sądu o rozpoznanie sprawy przez jakikolwiek sądem państwowym. Droga sądowa stanowi przesłankę procesową o charakterze bezwzględnym, którą sąd uwzględnia z urzędu w każdym stanie sprawy. Jeżeli stwierdzi jej brak to odrzuca pozew. Art. 199 § 1 pkt. 1 kpc więcej >>

 • Udział prokuratora w procesie cywilnym 21/10/2010

  Udział prokuratora w procesie cywilnym

  Rodowodu uczestnictwa prokuratora w procesie cywilnym należy upatrywać we Francji, skąd został przejęty przez procedury innych krajów. W polskim systemie prawnym udział prokuratora w procesie cywilnym reglamentowany jest bardzo szeroko, wykazuje znaczne podobieństwa z reglamentacją francuską, jednak śmiało można stwierdzić, iż konstrukcja jego udziału w procesie jest bardzo oryginalna. więcej >>

 • Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus. 21/10/2010

  Instytucja wyłączenia sędziego – iudex habilis i iudex suspectus.

  W polskim systemie prawnym istnieje szereg instytucji, które mają zapewnić bezstronność i obiektywność wymiaru sprawiedliwości. Podstawowym gwarantem tych cech jest niezawisłość sędziowska. więcej >>

 • Dziedziczenie - kiedy ustawa, a kiedy testament? 12/10/2010

  Dziedziczenie - kiedy ustawa, a kiedy testament?

  Kiedy dochodzi do dziedziczenia spadku nie zawsze wiadomo, czy nastąpi ono według przepisów ustawy, czy na podstawie testamentu, sporządzonego uprzednio przez zmarłego. Przepisy tę kwestię regulują w sposób kompletny, ale przecież nie wszyscy musimy je znać. Jakie są więc zasady dziedziczenia? więcej >>

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia - przydatna nowość 12/10/2010

  Notarialne poświadczenie dziedziczenia - przydatna nowość

  Od 2 października 2008 r. notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Nie jest już konieczne sądowe stwierdzenie nabycia spadku poprzedzone postępowaniem w sądzie. Czy nowa czynność notarialna jest przydatna i przede wszystkim, czy jest dla nas opłacalna? więcej >>