Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3  15/10/2012

  Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3 

  Istnieją przypadki, kiedy sąd rozpoznający sprawę karną, pomimo że wniesiony pozew spełnia wymogi formalne odmawia przyjęcia powództwa cywilnego do rozpoznania. więcej >>

 • Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 2  12/10/2012

  Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 2 

  W procesie adhezyjnym można dochodzić roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa - odszkodowania pieniężnego z tytułu poniesionej szkody majątkowej oraz zadośćuczynienia pieniężnego w związku z krzywdą moralną, pod tym warunkiem że szkody te wynikają bezpośrednio z popełnionego przestępstwa. więcej >>

 • Perturbacje przedawnienia – zagadnienia podstawowe 11/10/2012

  Perturbacje przedawnienia – zagadnienia podstawowe

  Przepisy art. 117-125 k.c. regulują instytucję przedawnienia roszczeń. Instytucja ta jest wyrazem braku akceptacji ustawodawcy stanu długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym a także dążeniem do stabilizacji stosunków cywilnych oraz porządku w obrocie prawnym. Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu, wstrzymaniu lub przerwaniu. Kiedy może do tego dojść? więcej >>

 • Powództwo adhezyjne(adhaeret causae criminali) cz. 1 11/10/2012

  Powództwo adhezyjne(adhaeret causae criminali) cz. 1

  Pokrzywdzony dysponuje uprawnieniem dochodzenia odszkodowania od sprawcy w sytuacji, kiedy w wyniku działania przestępnego doznał szkody. W tym omówiona zostanie regulacja związana z powództwem adhezyjnym. więcej >>

 • Przesłanki odwołania darowizny 10/10/2012

  Przesłanki odwołania darowizny

  Zgodnie z przepisem art. 888 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darczyńca jednak nie jest w stanie przewidzieć niektórych sytuacji, zwłaszcza dotyczących stanu swojego majątku czy zachowania obdarowanego. W związku z tym ustawodawca wprowadził możliwość odwołania darowizny. więcej >>

 • Opinia instytutu naukowego lub naukowo badawczego w postępowaniu cywilnym 30/08/2012

  Opinia instytutu naukowego lub naukowo badawczego w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu sądowym istnieje możliwość powołania przez sąd biegłego, w celu uzyskania opinii w zakresie wiedzy specjalistycznej, której niejednokrotnie organ sądowy nie posiada.  więcej >>

 • Treść prawna stosunku małżeństwa – część druga. 27/08/2012

  Treść prawna stosunku małżeństwa – część druga.

  Małżeństwo jest nie tylko stosunkiem, który rodzi emocje i uczucia między ludźmi, ale jest także stosunkiem prawnym między dwoma podmiotami, który wywołuje określone skutki prawne. Na treść tego stosunku składają się prawa i obowiązki małżonków o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Przyjrzyjmy się bliżej konkretyzacji tych, które mają charakter majątkowy. więcej >>

 • Treść prawna stosunku małżeństwa 24/08/2012

  Treść prawna stosunku małżeństwa

  Małżeństwo jest nie tylko stosunkiem, który rodzi emocje i uczucia między ludźmi, ale jest także stosunkiem prawnym między dwoma podmiotami, który wywołuje określone skutki prawne. Na treść tego stosunku składają się prawa i obowiązki małżonków o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Przyjrzyjmy się bliżej konkretyzacji tych, które mają charakter niemajątkowy. więcej >>

 • Pojęcie „całości żądania dochodzonego powództwem 13/08/2012

  Pojęcie „całości żądania dochodzonego powództwem"

  Pojęcie „całość żądania dochodzonego powództwem”, określa zakres zawisłości prawnej (łac. lis pendens), o którym decyduje ostateczne sformułowanie roszczenia sprecyzowanego w pozwie przez stronę powodową. więcej >>

 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym 08/08/2012

  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje szereg instytucji mających na celu zapewnienie ochrony praw stron stosunków cywilnoprawnych. Jedną z nich jest zabezpieczenie roszczenia na czas potrzebny do zakończenia postępowania przed sądem. W tzw. postępowaniu zabezpieczającym sąd co do zasady działa na wniosek uprawnionego i tylko wyjątkowo może udzielić zabezpieczenia z urzędu. Jakie wymogi musi spełniać wniosek o zabezpieczenie roszczenia, aby został uwzględniony przez sąd? więcej >>