Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym 04/07/2012

  Sądowa kontrola ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym

  W prawie polskim, ugoda, która została zawarta przez strony przed mediatorem uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem dopiero w momencie, gdy zostanie przez ten ostatni zatwierdzona. Jakie są przesłanki i procedura zatwierdzania ugód? więcej >>

 • Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym 02/07/2012

  Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym

  Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każdy z podmiotów w nim uczestniczących, w tym również sam mediator, czyni to z własnej, niczym nieprzymuszonej woli. Z zasadą dobrowolności nierozerwalnie łączy się powinność stron działania w toku postępowania oraz po jego zakończeniu „w dobrej wierze” i z poszanowaniem zasad rządzących stosunkami pomiędzy profesjonalistami. Jeżeli któraś ze stron do przyjętych reguł się nie stosuje, powinna liczyć się z możliwością pociągnięcia jej do odpowiedzialności. więcej >>

 • Nakaz zapłaty 29/06/2012

  Nakaz zapłaty

  Jest to jedno z rozstrzygnięć merytorycznych, jakie zapadają w postępowaniu przed sądem. Przepisy szczególne muszą wyraźnie stanowić o dopuszczalności wydania nakazu zapłaty. więcej >>

 • Podstawy dla złożenia do sądu wniosku o sprostowanie wyroku 28/06/2012

  Podstawy dla złożenia do sądu wniosku o sprostowanie wyroku

  Niejednokrotnie zdarza się, iż sąd w wydanym wyroku pomyli się w nazwisku lub popełni jakiś błąd rachunkowy lub literowy. Niniejszy artykuł ma na celu określenie jakie przypadki pomyłek sądu nadają się do naprawienia w drodze skorzystania przez stronę z możliwości sprostowania orzeczenia. więcej >>

 • Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu 27/06/2012

  Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu

  Testament powinien być wyrazem swobodnej woli wyrażonej przez testatora. Postanowienia kodeksu cywilnego przewidują takie sytuacje, w których testament sporządzony jest w wypadku występowania wad oświadczeń woli. Skutkują one nieważnością testamentu. Przypadki takie uregulowane są w art. 945 kodeksu cywilnego. Jakie więc wady oświadczeń woli powodują, że sporządzony testament nie jest ważny? więcej >>

 • Zdolność testowania 26/06/2012

  Zdolność testowania

  Kodeks cywilny ściśle określa, kto i kiedy może sporządzić testament. Instytucja zdolności testowania została opisana w doktrynie i literaturze i jest bardzo istotną kategorią prawa cywilnego. Jest ważna nie tylko dla praktyków, ale także ma znaczenia dla obywateli. Prawo spadkowe to specyficzny dział prawa, który wymaga szczególnej ostrożności ze strony ustawodawcy. Kto więc może sporządzić (a także odwołać testament)? więcej >>

 • Testament notarialny 22/06/2012

  Testament notarialny

  Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że testament może występować w formie zwykłej lub szczególnej. Do testamentów szczególnych należą testamenty ustny, podróżny i wojskowy. Natomiast testamenty zwykłe to testamenty własnoręczny, allograficzny i notarialny. Jakie wymogi przewidział ustawodawca jeśli spadkodawca chce, aby jego testament był sporządzony przed notariuszem? więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego 30/05/2012

  Postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego

  Instytucja uznania za zmarłego jest instytucją materialnego prawa cywilnego, która ma na celu wyeliminowanie pewnego stanu niepewności które spowodowane jest zaginięciem określonej osoby, ale również zmierza do uregulowania sytuacji prawnej zaginionego. więcej >>

 • Istota postępowania zabezpieczającego 29/05/2012

  Istota postępowania zabezpieczającego

  Postępowanie zabezpieczające jest samodzielnym postępowaniem, które pełni funkcję pomocniczą wobec postępowania rozpoznawczego. Główną rolą postępowania zabezpieczającego jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej wierzycielowi, polegającej na zapewnieniu wierzycielowi wykonania orzeczenia sądowego, które zapadnie w przyszłości. więcej >>

 • Skutki prawne wyroku 28/05/2012

  Skutki prawne wyroku

  Skutki prawne wyroku to: prawomocność, wykonalność oraz skuteczność. więcej >>