Jesteś w: Strona główna > Prawo Budowlane > Artykuły

Prawo Budowlane

Artykuły

 • Etapy postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane – zarys ogólny. 01/04/2011

  Etapy postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane – zarys ogólny.

  Dyrektywy unijne w zakresie procedury udzielania koncesji na roboty budowlane pozostawiły państwom dowolność jej uregulowania, wskazując jedynie, że w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane postępowanie musi być poprzedzone ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania nie może być krótszy niż 52 dni lub 45 dni, jeżeli ogłoszenie przekazywane jest za pomocą odpowiednich środków elektronicznych . więcej >>

 • Składanie wniosków przez podmioty zainteresowane jako jeden z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane 25/03/2011

  Składanie wniosków przez podmioty zainteresowane jako jeden z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

  Jednym z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane jest składanie wniosków przez podmioty zainteresowane o dopuszczenie ich do udziału w negocjacjach. Ustawa koncesyjna nakłada na te podmioty szereg wymogów, które muszą zostać spełnione aby wniosek można było uznać za ważny. więcej >>

 • Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane 22/03/2011

  Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

  Jednym z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane jest wybór przez koncesjodawcę najkorzystniejszej oferty z pośród ofert złożonych przez oferentów w poprzednim etapie. Przy wyborze koncesjodawca kieruje się jedynie kryteriami oceny ofert ustalonymi w opisie przedmiotu koncesji, a co za tym idzie kryteria nie zawarte w tym opisie nie mogą być podstawą wyboru, a jeśli są, to działania koncesjodawcy traktowane będą jako naruszenie zasad ogólnych procedury udzielania koncesji. więcej >>

 • Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji. 18/03/2011

  Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji.

  Zakres przedmiotowy określa co może być przedmiotem świadczenia (działania lub zaniechania) zawartego w umowie koncesji. Już sama nazwa ustawy wskazuje, iż przedmiotem koncesji będą zarówno roboty budowlane jak i usługi. więcej >>

 • Pojęcie umowy koncesji na roboty budowlane i jej istota. 30/11/2010

  Pojęcie umowy koncesji na roboty budowlane i jej istota.

  Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009r. nr 19, poz. 101) zwana dalej ustawą koncesyjną stanowi, iż koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: koncesji na roboty budowlane wyłączne prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością. Ust. 3 tej samej ustawy wskazuje dodatkowo, iż owa płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza, koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. więcej >>

 • Rozbiórka - warunki i tryb postępowania 15/11/2010

  Rozbiórka - warunki i tryb postępowania

  Charakterystycznym rodzajem robót budowlanych jest rozbiórka. Polski Ustawodawca unormował przepisy jej dotyczące w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). Szczegółowe przepisy, które stanowią niejako uzupełnienie ustawy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Na początek istnieje potrzeba wskazania na czym rozbiórka polega. Nie istnieje legalna definicja budowy, jednak jak wynika z art. 3 pkt. 7 rozbiórka, obok przebudowy, montażu i remoncie stanowi rodzaj robót budowlanych. W doktrynie rozbiórka, polega na demontażu, pewnego rodzaju usunięcia określonego obiektu z miejsca, w którym został on wzniesiony. więcej >>

 • Prawa i obowiązki projektanta jako uczestnika procesu budowlanego 14/11/2010

  Prawa i obowiązki projektanta jako uczestnika procesu budowlanego

  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010. Nr 121. poz. 809 ze zm.) określa podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Poprzez uczestnika budowlanego ustawa rozumie: inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót. Obszerny zakres obowiązków każdego z uczestników, skłania ku temu by każdemu z uczestników poświęcić osobny temat. W związku z tym, moja uwagę skieruję w stronę projektanta. więcej >>

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym 29/10/2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym

  Od 16 kwietnia 2010 r. wykonawcy robót budowlanych mają do dyspozycji przepisy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, które tym razem zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Rozwiązania te nie są nowością w systemie prawnym - ich pierwowzorem są przepisy ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlanei (ustawa gwarancyjna) a funkcja polega na zabezpieczeniu terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. więcej >>

 • Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę 24/10/2010

  Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę

  W toku wykonywania robót budowlanych może zajść potrzeba odstąpienia od treści pozwolenia na budowę. Wówczas w określonych wypadkach na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepisy ustawy – Prawo budowlane (Pr. bud.) określają kryteria uzyskania takiej decyzji oraz skutki prawne samowolnego odstąpienia przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. więcej >>

 • Gwarancja zapłaty za wykonanie robót budowlanych 08/10/2010

  Gwarancja zapłaty za wykonanie robót budowlanych

  Zawarcie umowy o roboty budowlane, czyli szczególnego rodzaju umowy o dzieło (art. 656 k.c.) związane było od zawsze, ze względu na swój przedmiot, z dużym ryzykiem po stronie wykonawcy. Wykonawca wchodząc bowiem, często wraz z podwykonawcami, w etap czynności umownych musi do nich natychmiast zaangażować duże środki finansowe. Ryzyko to ma niwelować regulacja gwarancji zapłaty, która weszła do kodeksu cywilnego wraz z wejściem w życie jego ostatniej nowelizacji, to jest z dniem 16 kwietnia 2010 r. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Budowlane – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa budowlanego. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi