Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej? 19/11/2012

  Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej?

  W art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ustanowiona została tzw. definicja legalna pojęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek tekście aktu prawnego natkniemy się na określenie „działalność gospodarcza” będziemy przez to rozumieć działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 2 w/w. ustawy ( chyba, że na potrzeby danego aktu prawnego zostanie ustanowiona definicja odmienna). więcej >>

 • Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 12/11/2012

  Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

  Przedsiębiorcy zagraniczni, którymi zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej są osoby zagraniczne wykonujące działalność gospodarczą za granicą oraz obywatele polscy wykonujący działalność gospodarczą za granicą, mogą prowadzić w Polsce tego typu działalność w formie oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. więcej >>

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej 08/10/2012

  Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

  Podczas świadczonej usługi telekomunikacyjnej może okazać się, że świadczona jest ona przez przedsiębiorcę w wadliwy sposób. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny odpowiadać będzie za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie świadczenia wobec użytkownika usługi, jednakże odpowiedzialność ta zależna jest od tego, czy nieprawidłowość dotyczy świadczenia usługi powszechnej czy innej usługi telekomunikacyjnej. więcej >>

 • Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej 26/09/2012

  Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej

  W świetle ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne działalność telekomunikacyjna stanowi regulowaną działalność gospodarczą. Oznacza to, że jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Podstawą rozpoczęcia działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. więcej >>

 • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym? 18/06/2012

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.1807) w art. 46 enumeratywnie wskazuje obszary objęte koncesją. Pkt. 3 przedmiotowego przepisu stanowi, iż działalność polegająca na wytwarzaniu przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji o obrotu paliwami i energią podlega reglamentacji prawnej. Powyższa ustawa reguluje w sposób ogólny problematykę koncesji. Szczegółowe kwestie regulowane są przez konkretne akty prawne. więcej >>

 • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 26/04/2012

  Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

  Ramową regulację dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zawiera ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. (dalej: Ustawa). Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk. O ile pierwszy etap prowadzący do zawiązania współpracy między podmiotami, tj. co do zasady przetarg, nie został w przedmiotowej Ustawie wyczerpująco uregulowany  – ustawodawca nakazał stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych lub koncesji na roboty budowlane lub usługi – o tyle szerszej regulacji doczekało się zagadnienie umowy, jaką już po wyborze partnera zawierają strony. więcej >>

 • Procedura przyłączenia do sieci energetycznej 13/04/2012

  Procedura przyłączenia do sieci energetycznej

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) w art. 7 normuje procedurę przyłączenia do sieci. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci spełni wszelkie warunki wówczas na przedsiębiorstwie świadczącym usługi przesyłania lub dystrybucji spoczywa publiczno prawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. więcej >>

 • Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli? 12/03/2012

  Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 Nr 173 poz. 1807) o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej: usdg) w rozdziale V reguluje zagadnienia związane z kontrolą. Obok przepisów regulujących kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami organu kontrolnego znajdują się także uregulowania dotyczące uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy w toku dokonywania czynności kontrolnych. Należy podkreślić, iż przepisy ustaw szczegółowych mogą modyfikować uregulowania zawarte w usdg. więcej >>

 • Umowy w prawie energetycznym 08/03/2012

  Umowy w prawie energetycznym

  Umowy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr.89 poz. 625 ze zm.) są umowami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastosowanie będą miały przepisy prawa cywilnego. Sama ustawa prawo energetyczne reguluje w sposób szczegółowy charakterystyczne cechy zawartych w niej umów. Przedmiotem niniejszego artykułu są umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji a także umowa kompleksowa. Należy podkreślić, iż przedmiotowa ustawa reguluje także inne rodzaje umów. więcej >>

 • Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 06/03/2012

  Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (j. t. Dz. U. 2010 r. Nr 220 po 1447) (zwany dalej: usdg) zawiera w rozdziale 5 podstawowe regulacje dotyczące kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż szczegółowe kwestie omówione są w ustawach szczegółowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest podstawowym problemom związanym z obowiązkami organu kontrolnego. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.