Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Przedsiębiorca reprezentowany per procura 02/03/2012

  Przedsiębiorca reprezentowany per procura

  Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem, uregulowanym w Kodeksie Cywilnym jako umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Każda czynność dokonana przez umocowanego, wywołuje bezpośrednie skutki w sferze prawnej mocodawcy, o ile mieści się w granicach pełnomocnictwa. więcej >>

 • Reklama kosmetyków 09/02/2012

  Reklama kosmetyków

  Reklama kosmetyków (szamponów, mydeł itd.) w prawie polskim jest dozwolona. Polski ustawodawca wprowadził jednak szczegółowe regulacje prawne w tym zakresie, które określają zasady oznakowania produktów kosmetycznych ze względu, jak czytamy w literaturze przedmiotu, na ich powszechność oraz konieczność kontroli wprowadzonych środków do obrotu w celu ochrony życia i zdrowia człowieka. Podstawę rozważań stanowić będzie ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r., Nr 42, poz. 473 z późn. zm.). więcej >>

 • Działalność pocztowa 17/01/2012

  Działalność pocztowa

  Obecnie monopol na niektóre usługi pocztowe posiada Poczta Polska S.A. Jednak działalność pocztową mogą wykonywać także przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki. Istnieje możliwość prowadzenia działalności pocztowej na zasadzie wolności, na podstawie zezwolenia, jako działalności regulowanej lub w warunkach monopolu. Czym formy te się różnią i jakie trzeba spełnić warunki, by móc prowadzić wspomnianą działalność? O tym poniżej więcej >>

 • Opłaty za udzieloną koncesje w prawie energetycznym 13/01/2012

  Opłaty za udzieloną koncesje w prawie energetycznym

  Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rok Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 t. j. z późn. zm.) (zwana dalej prawo energetyczne) Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające ważną koncesje ma obowiązek uiszczenia opłaty za jej udzielenie. Opłaty te mają charakter periodyczny. Uiszczane są co roku. więcej >>

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – uwagi ogólne 10/01/2012

  Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – uwagi ogólne

  Z dniem 1 stycznia 2004r. w życie weszła ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Dla przedsiębiorców jest to regulacja szczególna w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, w związku z czym kwestie w niej uregulowane mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Odsetki a termin zapłaty w transakcjach handlowych 09/01/2012

  Odsetki a termin zapłaty w transakcjach handlowych

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, przez które rozumieć należy umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. więcej >>

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 05/01/2012

  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze „zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób”. Wobec tego za pierwotną przesłankę utworzenia i prowadzenia spółki z o.o. uznać należy chęć współpracy określonych osób dążących do osiągnięcia wspólnego celu. W konsekwencji, w zasadniczej większości przypadków, główną przyczyną rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. jest ustanie woli współpracy w formie spółki. więcej >>

 • Likwidacja spółki jawnej 04/01/2012

  Likwidacja spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki jawnej następuje w momencie jej wykreślenia z rejestru sądowego. Wykreślenie spółki z rejestru może być poprzedzone przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki, który ma na celu zakończenie bieżących spraw spółki oraz spieniężenie jej majątku. Sposób przeprowadzenia procesu likwidacji został uregulowany w art. 67-85 Kodeksu spółek handlowych. więcej >>

 • Nowa ustawa o kredycie konsumenckim 02/01/2012

  Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

  18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Warto przyjrzeć się bliżej jej uregulowaniom, które znacznie odbiegają od znajdujących się w poprzedniej ustawie, z dnia 20 lipca 2001 roku. więcej >>

 • Definicja przedsiębiorstwa wg przepisu art. 55<sup>1</sup> k.c. 27/12/2011

  Definicja przedsiębiorstwa wg przepisu art. 551 k.c.

  Przepis art. 551 k.c. definiuje pojęcie przedsiębiorstwa. Co to jest przedsiębiorstwo i co wchodzi w jego skład? Co obejmuje czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo? więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.