Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Skutki śmierci przedsiębiorcy 22/12/2011

  Skutki śmierci przedsiębiorcy

  Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Śmierć przedsiębiorcy wywołuje określone skutki, kształtujące sytuację prawną prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, różne w zależności od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. więcej >>

 • Wygaśnięcie praw z weksla in blanco 21/12/2011

  Wygaśnięcie praw z weksla in blanco

  Wygaśnięcie praw z weksla in blanco może nastąpić na skutek niedopełnienia przez wierzyciela w ustawowo określonych terminach czynności zachowawczych, z uwagi na przedawnienie roszczenia, a także w wyniku umorzenia weksla. więcej >>

 • Przenoszenie praw z weksla niezupełnego 20/12/2011

  Przenoszenie praw z weksla niezupełnego

  Uprawniony posiadacz weksla własnego in blanco może przyjąć,w celu uzyskania sumy wekslowej, strategię opierającą się na funkcji obiegowej weksla bądź też dochodzić zapłaty we właściwym dla weksla sposobie, w szczególności uprawniony posiadacz ma możliwość przenieść weksel, przed uzupełnieniem, na inny podmiot bądź w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych przez strony w porozumieniu wekslowym uzupełnić weksel, a następnie – złożyć weksel do dyskonta nie czekając na nadejście terminu płatności, przedstawić weksel do zapłaty w terminie płatności lub też przenieść weksel na inny podmiot przed lub po upływie terminu płatności. więcej >>

 • Zapłata na podstawie weksla in blanco 19/12/2011

  Zapłata na podstawie weksla in blanco

  Porozumienie wekslowe jest umową (dwustronną czynnością prawną) zawartą między wystawcą weksla a remitentem, która towarzyszy wręczeniu weksla in blanco. Na jej podstawie dochodzi do powstania zobowiązania z weksla in blanco. Skutkiem zawarcia porozumienia i wydania weksla in blanco jest stworzenie po stornie wierzyciela uprawnienia do wypełnienia weksla zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu, po stronie wystawcy zaś powstaje obowiązek zapłaty sumy wekslowej na podstawie uzupełnionego dokumentu weksla. więcej >>

 • Pojęcie i funkcje weksla in blanco 16/12/2011

  Pojęcie i funkcje weksla in blanco

  Polskie prawo nie formułuje definicji weksla. Przepisy prawa wekslowego określają jedynie istotne elementy treściowe charakteryzujące weksle danego rodzaju. Mimo tego, z wekslami możemy się spotkać dość często, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, czy też w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego 15/12/2011

  Zasady prawa firmowego

  Przedsiębiorca działa pod firmą. Przy tworzeniu firmy trzeba pamiętać o zasadach dotyczących tego zagadnienia. Jak wiadomo firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast osoby prawnej-nazwa. Istnieją, jednak dodatkowe reguły, które spełniać powinna firma. więcej >>

 • Porozumienie wekslowe 14/12/2011

  Porozumienie wekslowe

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - Prawo wekslowe w sposób bardzo lakoniczny odnosi się do zagadnienia porozumienia wekslowego, stanowiąc jedynie, w art. 10, iż „jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa”. więcej >>

 • Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego 13/12/2011

  Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego

  W języku potocznym sformułowanie „prowadzić firmę” oznacza „prowadzić przedsiębiorstwo”. Firma utożsamiana jest także z pojęciem „biznesu”. Natomiast według pierwszego znaczenia tego słowa firma to przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe (Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/firma, 18 października 2011 roku, g. 21:22) W języku prawnym firma jednak nie jest tożsama z przedsiębiorstwem. więcej >>

 • Zakaz reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 12/12/2011

  Zakaz reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

  W prawie polskim istnieją regulacje dotyczące zakazu reklamy niektórych (oznaczonych) towarów i usług. Reklama napojów alkoholowych, za wyjątkiem piwa, jest zakazana. Za naruszenie przepisów ustawowych w tej materii może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 500 000 złotych. Natomiast reklama tytoniu i powiązanych z nim wyrobów tytoniowych jest zakazem względnym, dopuszczającym możliwość działalności reklamowej po spełnieniu szeregu przesłanek.Postępowanie sprzeczne w tym przypadku zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 200 000 złotych albo dwiema tymi karami łącznie. więcej >>

 • Nieuczciwe praktyki rynkowe. 08/12/2011

  Nieuczciwe praktyki rynkowe.

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznając, iż podejmowanie działań w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentom jest obowiązkiem nałożonym już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zdecydował o uchwaleniu dyrektywy 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. Dyrektywa ta legła u podstaw niedocenianej polskiej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( DzU nr 171, poz. 1206, dalej Ustawa) więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.