Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Wygaśnięcie praw z weksla in blanco 21/12/2011

  Wygaśnięcie praw z weksla in blanco

  Wygaśnięcie praw z weksla in blanco może nastąpić na skutek niedopełnienia przez wierzyciela w ustawowo określonych terminach czynności zachowawczych, z uwagi na przedawnienie roszczenia, a także w wyniku umorzenia weksla. więcej >>

 • Przenoszenie praw z weksla niezupełnego 20/12/2011

  Przenoszenie praw z weksla niezupełnego

  Uprawniony posiadacz weksla własnego in blanco może przyjąć,w celu uzyskania sumy wekslowej, strategię opierającą się na funkcji obiegowej weksla bądź też dochodzić zapłaty we właściwym dla weksla sposobie, w szczególności uprawniony posiadacz ma możliwość przenieść weksel, przed uzupełnieniem, na inny podmiot bądź w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych przez strony w porozumieniu wekslowym uzupełnić weksel, a następnie – złożyć weksel do dyskonta nie czekając na nadejście terminu płatności, przedstawić weksel do zapłaty w terminie płatności lub też przenieść weksel na inny podmiot przed lub po upływie terminu płatności. więcej >>

 • Zapłata na podstawie weksla in blanco 19/12/2011

  Zapłata na podstawie weksla in blanco

  Porozumienie wekslowe jest umową (dwustronną czynnością prawną) zawartą między wystawcą weksla a remitentem, która towarzyszy wręczeniu weksla in blanco. Na jej podstawie dochodzi do powstania zobowiązania z weksla in blanco. Skutkiem zawarcia porozumienia i wydania weksla in blanco jest stworzenie po stornie wierzyciela uprawnienia do wypełnienia weksla zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu, po stronie wystawcy zaś powstaje obowiązek zapłaty sumy wekslowej na podstawie uzupełnionego dokumentu weksla. więcej >>

 • Pojęcie i funkcje weksla in blanco 16/12/2011

  Pojęcie i funkcje weksla in blanco

  Polskie prawo nie formułuje definicji weksla. Przepisy prawa wekslowego określają jedynie istotne elementy treściowe charakteryzujące weksle danego rodzaju. Mimo tego, z wekslami możemy się spotkać dość często, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, czy też w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego 15/12/2011

  Zasady prawa firmowego

  Przedsiębiorca działa pod firmą. Przy tworzeniu firmy trzeba pamiętać o zasadach dotyczących tego zagadnienia. Jak wiadomo firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast osoby prawnej-nazwa. Istnieją, jednak dodatkowe reguły, które spełniać powinna firma. więcej >>

 • Porozumienie wekslowe 14/12/2011

  Porozumienie wekslowe

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - Prawo wekslowe w sposób bardzo lakoniczny odnosi się do zagadnienia porozumienia wekslowego, stanowiąc jedynie, w art. 10, iż „jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa”. więcej >>

 • Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego 13/12/2011

  Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego

  W języku potocznym sformułowanie „prowadzić firmę” oznacza „prowadzić przedsiębiorstwo”. Firma utożsamiana jest także z pojęciem „biznesu”. Natomiast według pierwszego znaczenia tego słowa firma to przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe (Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/firma, 18 października 2011 roku, g. 21:22) W języku prawnym firma jednak nie jest tożsama z przedsiębiorstwem. więcej >>

 • Zakaz reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 12/12/2011

  Zakaz reklamy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

  W prawie polskim istnieją regulacje dotyczące zakazu reklamy niektórych (oznaczonych) towarów i usług. Reklama napojów alkoholowych, za wyjątkiem piwa, jest zakazana. Za naruszenie przepisów ustawowych w tej materii może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 500 000 złotych. Natomiast reklama tytoniu i powiązanych z nim wyrobów tytoniowych jest zakazem względnym, dopuszczającym możliwość działalności reklamowej po spełnieniu szeregu przesłanek.Postępowanie sprzeczne w tym przypadku zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 200 000 złotych albo dwiema tymi karami łącznie. więcej >>

 • Nieuczciwe praktyki rynkowe. 08/12/2011

  Nieuczciwe praktyki rynkowe.

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznając, iż podejmowanie działań w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentom jest obowiązkiem nałożonym już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zdecydował o uchwaleniu dyrektywy 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. Dyrektywa ta legła u podstaw niedocenianej polskiej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( DzU nr 171, poz. 1206, dalej Ustawa) więcej >>

 • Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej 06/12/2011

  Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej

  Zezwolenie obok koncesji jest formą ograniczenia działalności gospodarczej.Przedsiębiorca otrzymując zezwolenie legalnie wykonuje działalność podlegającą reglamentacji. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi