Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej 06/12/2011

  Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej

  Zezwolenie obok koncesji jest formą ograniczenia działalności gospodarczej.Przedsiębiorca otrzymując zezwolenie legalnie wykonuje działalność podlegającą reglamentacji. więcej >>

 • Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej 29/11/2011

  Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w pierwotnym prawie europejskim, określane mianem pomocy publicznej, reguluje krajowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. więcej >>

 • Regulowana działalność gospodarcza 29/11/2011

  Regulowana działalność gospodarcza

  Regulowana działalność gospodarcza jest rodzajem reglamentacji działalności gospodarczej tak jak koncesja czy zezwolenie. Istnienie regulowanej działalności gospodarczej stanowi pewne ograniczenia swobody działalności gospodarczej wprowadzone przez państwo, mające na celu dopuszczenie do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej tylko tych przedsiębiorców którzy spełniają określone warunki. więcej >>

 • Działalność konkurencyjna agenta – jak się przed nią uchronić? 29/11/2011

  Działalność konkurencyjna agenta – jak się przed nią uchronić?

  Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta w umowie agencyjnej w trakcie trwania stosunku zobowiązaniowego i po jego zakończeniu – jakie narzędzia udostępnia ustawodawca dającemu zlecenie w ochronie jego interesów. więcej >>

 • Nadużycie zaufania jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 28/11/2011

  Nadużycie zaufania jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

  Przestępstwo nadużycia zaufania nie dotyczy wyłącznie obrotu gospodarczego jednak już samo umieszczenie tego przepisu w rozdziale XXXVI k.k. przez ustawodawcę wskazuje, iż dany przepis większą rolę odgrywa w obrocie gospodarczym. więcej >>

 • Pomoc <em>de minimis </em>z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego 18/11/2011

  Pomoc de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego

  Pomoc de minimis zalicza się do kategorii pomocy publicznej. Jej podstawowe założenie stanowi fakt, iż pomoc ta jest wsparciem o niewielkich rozmiarach, które nie powodują zakłóceń konkurencji na rynku. Jest to zgodne z zasadą prawa rzymskiego „de minimis non curat lex”, co tłumaczy się jako „prawo nie troszczy się o szczegóły”. więcej >>

 • Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18/11/2011

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Często w powszechnym języku używamy sformułowania, że ktoś ma koncesje na alkohol. Jednak na gruncie prawa nie jest to stwierdzenie poprawne i może wprowadzić w błąd. Bowiem sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia. Jest to pojęcie zgoła inne niż pojęcie koncesji. Artykuł ma na celu przybliżyć kwestię cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 16/11/2011

  Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  Odpowiedzialności karnej w polskim prawie podlegają nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty zbiorowe. Różnica polega na tym, że mogą one odpowiadać jedynie za czyn zabroniony, a nie- jak w przypadku osoby fizycznej – za przestępstwo, którego elementem jest wina. Polska regulacja powyższego zagadnienia to przede wszystkim ustawa z 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. więcej >>

 • Czy małoletni może być przedsiębiorcą? 16/11/2011

  Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

  Jest to wiadome, że każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może stać się przedsiębiorcą. Czy jednak małoletni, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, także może prowadzić własną działalność gospodarczą? więcej >>

 • <em>Leniency</em> - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym 10/11/2011

  Leniency - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym

  Polska ustawa antymonopolowa wprowadza możliwość znaczącego obniżenia kary pieniężnej lub całkowitego odstąpienia od jej nałożenia wobec przedsiębiorców, którzy uczestniczą w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję, po spełnieniu szeregu ustawowych przesłanek. Leniency uregulowany został w art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.