Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa 10/11/2011

  Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

  Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny normuje między innymi okoliczności prawne zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Ściśle zostały określone w niej obowiązki przedsiębiorcy, a jednocześnie system penalizowania ich niedotrzymania. więcej >>

 • 08/11/2011

  Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. więcej >>

 • Obliczanie pomocy de minimis 27/10/2011

  Obliczanie pomocy de minimis

  Zdaniem Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają negatywny wpływ na handel między państwami członkowskimi, ponieważ nie wszystkie zakłócają konkurencję na rynku. Pomoc de minimis stanowi jedną z kategorii pomocy publicznej, choć z formalnego punktu widzenia nie jest pomocą publiczną z uwagi na fakt, iż nie spełnia ona przesłanek określonych w Traktacie, a w konsekwencji nie podlega także obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. więcej >>

 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 25/10/2011

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest sądem pierwszej instancji, odrębną jednostką organizacyjną Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest on właściwy do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji, transportu kolejowego, a także o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone. Zastąpił on w 2000r. na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Sąd Antymonopolowy. więcej >>

 • Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ? 20/10/2011

  Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ?

  Dostrzeżenie potrzeby ochrony interesu konsumenta dało asumpt do utworzenia licznych instytucji i inspekcji, które roztaczają swoisty parasol ochronny nie tylko nad konsumentem ale biorą także udział m.in. w ochronie konkurencji i interesów gospodarczych państwa. Dostrzegając tak szeroki zakres przedmiotowy działalności tychże urzędów na poszczególnych szczeblach administracji zarówno rządowej jak i samorządowej warto dostrzec również wielość korzyści jakie osiągnąć może z ich istnienia przedsiębiorca. więcej >>

 • Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 14/10/2011

  Podmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ograniczenia, jakich doznaje swoboda wykonywania działalności gospodarczej, wyrażają się głównie w działaniach reglamentacyjnych i organizatorskich państwa, przy czym zaznaczyć trzeba, iż nie mają one jedynie charakteru przedmiotowego, ale także i podmiotowy. więcej >>

 • Sprzedaż inercyjna jako metoda zdobycia nowych klientów 11/10/2011

  Sprzedaż inercyjna jako metoda zdobycia nowych klientów

  W dobie wzrostu wymagań konsumentów oraz zmiany sposobu zawierania przez nich umów zachodzi konieczność poszukiwania nowych metod zawierania umów. Stosowane dotychczas złożenie oferty i oczekiwanie jej przyjęcia przez drugą stronę lub też prowadzenie sprzedaży w formie aukcji lub ewentualnie negocjacji czy przetargu przestaje być wystarczające. Niezbędnym staje się zatem podejmowanie przez przedsiębiorcę większego ryzyka i wysiłku na drodze do zawarcia umowy. więcej >>

 • Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - <em>ventures capital</em> i <em>business angels</em> 21/09/2011

  Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - ventures capital i business angels

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stały się w ostatnich latach określoną kategorią ekonomiczną, socjologiczną, a także prawną. Stanowią one element istotnie wpływający na rozwój gospodarczy. więcej >>

 • Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/09/2011

  Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 100 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowy interes konsumentów wraz z uzasadnieniem. więcej >>

 • Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 13/09/2011

  Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Co więcej - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednakże przytoczony wyżej przepis art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, mówiący o obowiązującej w Polsce zasadzie wolności gospodarczej, podlega wielu ograniczeniom. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.