Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • W jaki sposób sprawić, by mediacje gospodarcze stały się w Polsce popularne? 29/07/2011

  W jaki sposób sprawić, by mediacje gospodarcze stały się w Polsce popularne?

  Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. Liczne organizacje pozarządowe i firmy prywatne oferujące usługi mediacyjne, ale jednak alternatywne metody rozwiązywania sporów wciąż nie spełniają w naszym kraju takiej roli, jak np. w Stanach Zjednoczonych czy przy rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. więcej >>

 • Powstanie spółki cywilnej - zasady funkcjonowania 14/07/2011

  Powstanie spółki cywilnej - zasady funkcjonowania

  Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym, swoistą umową , która została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 860-875. Zawarcie tej umowy tworzy między stronami tej umowy stosunek cywilnoprawny, na podstawie którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1). więcej >>

 • Dobra osobiste przedsiębiorcy - ochrona prawa do nazwy i prawa do firmy 07/07/2011

  Dobra osobiste przedsiębiorcy - ochrona prawa do nazwy i prawa do firmy

  Ochrona przyjęta w Kodeksie cywilnym w stosunku do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym zdolność prawną przyznały przepisy, dotyczą głównie ich podmiotowości prawnej, nie gospodarczej. Dobra osobiste przedsiębiorców cechują się właściwą sobie specyfiką. Gdy chodzi o przedsiębiorców - osoby prawne, za ich dobra osobiste uznaje się dobre imię, nietykalność pomieszczeń, tajemnicę korespondencji oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, przede wszystkim zaś firmę. więcej >>

 • Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców – holdingi i koncerny 06/07/2011

  Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców – holdingi i koncerny

  Procesy transformacji, które polegać mogą zarówno na wrogich, jak i przyjaznych podziałach, połączeniach oraz przejęciach, są charakterystyczne dla rozwijającej się gospodarki. Za najbardziej typowe uznać należy próby koncentracji kapitału oraz struktur organizacyjnych. Zorganizowanie przedsiębiorców odbywa się zazwyczaj na podstawie różnorakich umów. Nie zawsze jednak ma wymiar prawny, często opiera się jedynie na dokonanych ustaleniach faktycznych. więcej >>

 • Prokura, jako szczególnego rodzaju „pełnomocnictwo handlowe” cz. 2 24/06/2011

  Prokura, jako szczególnego rodzaju „pełnomocnictwo handlowe” cz. 2

  Wywodząca się z prawa niemieckiego prokura jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju, mającym z góry – ustawowo – określony zakres umocowania. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2004r. sprawiła, iż instytucja ta stała się dostępna dla wszystkich wpisanych do rejestru przedsiębiorców. więcej >>

 • Prokura, jako szczególnego rodzaju „pełnomocnictwo handlowe” cz. 1 15/06/2011

  Prokura, jako szczególnego rodzaju „pełnomocnictwo handlowe” cz. 1

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2003r. wprowadziła do części ogólnej kodeksu przepisy odnoszące się do prokury, co sprawiło, iż instytucja stała się dostępna dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo, pod warunkiem wpisania do rejestru. więcej >>

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 14/06/2011

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Z dniem 1 lipca 2011r. wejdzie w życie rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który normuje utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także jej prowadzenie w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. więcej >>

 • Krajowy Rejestr Sądowy 09/06/2011

  Krajowy Rejestr Sądowy

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), utworzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r., działający od 1 stycznia 2001r. wprowadził wiele zmian do postępowania rejestrowego. Do tej pory system rejestracji podmiotów był rozproszony; rejestry funkcjonowały w oparciu o różnorakie procedury rejestracyjne, inne były także skutki wpisów w poszczególnych rejestrach. Podstawowym założeniem ustawy o KRS było utworzenie jednego rejestru centralnego, jednakże poza KRS usytuowanych jest nadal wiele wykazów i rejestrów, m.in. rejestr zastawów, rejestr dzienników i czasopism, rejestr partii politycznych, rejestr funduszy emerytalnych czy też rejestr funduszy inwestycyjnych, a także, pomimo pierwotnych założeń, rejestracji przedsiębiorców – osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. więcej >>

 • Udzielanie pomocy <em>de minimis</em> przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą 08/06/2011

  Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

  Na podstawie ustawowego rozporządzenia, zawartego w art. 31 ust. 3 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, które stanowi, iż właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze, w szczególności, konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności, szczegółowe warunki i tryb udzielania tej pomocy, Minister Gospodarki w dniu 22 grudnia 2005r. wydał rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą. więcej >>

 • Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 09/05/2011

  Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prawo konkurencji jest częścią publicznego prawa gospodarczego. Już z samej jego istoty wynika zatem, iż jego celem jest nie ochrona indywidualnych podmiotów obrotu gospodarczego, a ochrona interesów publicznych. Także sama ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w treści art. 1 ust. 1, stanowi, iż ochrona konkurencji i stwarzanie warunków dla jej rozwoju są podejmowane „w interesie publicznym ochrony konkurencji i konsumentów”, co oznacza, że ustawa znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy zostaje naruszony lub też zagrożony interes publiczny polegający na zapewnieniu właściwych warunków dla funkcjonowania rynku. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.