Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego 22/04/2011

  Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego

  Za każdym razem, kiedy będziemy ubiegać się o podpisanie umowy z zamawiającym wskazanym w odrębnych przepisach, której przedmiotem będą usługi, dostawy, roboty budowlane, przekraczające wartość 14.000 euro będziemy musieli zmierzyć się z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. więcej >>

 • Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej 20/04/2011

  Pojęcie konsumenta i jego ochrona w polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wypracowała własnej definicji konsumenta i w tym zakresie odsyła do uregulowań Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. więcej >>

 • Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/04/2011

  Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest podleganie przez przedsiębiorców polskich unijnym regulacjom prawnym, w tym przepisom mającym na celu ochronę konkurencji wspólnego rynku. Praktyki antykonkurencyjne oraz koncentracje przedsiębiorców mogą zatem podlegać zarówno przepisom polskiej ustawy antymonopolowej, jaki i przepisom unijnym. Dlatego też należy ustalić wzajemny stosunek tych przepisów, który to jest wyznaczany przez regulację pierwotnego oraz wtórnego prawa unijnego. więcej >>

 • Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 13/04/2011

  Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w art. 1, normuje trzy podstawowe kwestie. Po pierwsze określa jej cele oraz przedmiot, po drugie definiuje zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny i po trzecie stanowi o organach właściwych w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji. więcej >>

 • Rozpoczynamy działalność gospodarczą - wpis do EDG 11/04/2011

  Rozpoczynamy działalność gospodarczą - wpis do EDG

  Po przejściu długiego i często wyczerpującego procesu jakim jest zorganizowanie własnej działalności gospodarczej, pozostaje nam ostatni krok jakim jest ukazanie innym naszego wysiłku. Tym krokiem będzie zarejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej. więcej >>

 • Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania 04/04/2011

  Uznanie praktyki za ograniczająca konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania

  Podstawą zastosowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednego ze środków przymusu w przypadku dopuszczenia się przez przedsiębiorcę działań antykonkurencyjnych stanowi art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw 01/04/2011

  Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw

  Jeżeli zachowanie przedsiębiorcy wypełnia przesłanki wskazane w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowią podstawę zakwalifikowania określonego zachowania jako ograniczającego konkurencję, ale jednocześnie istnieje w innym akcie prawnym przepis, który w określonych przypadkach dopuszcza dane zachowanie, to zachowanie takie nie może być sankcjonowane przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 30/03/2011

  Zakres podmiotowy i terytorialny ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcej >>

 • Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję 25/03/2011

  Zakres przedmiotowy ustawy – praktyki ograniczające konkurencję

  Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów określa jej zakres w trzech płaszczyznach – przedmiotowej, podmiotowej oraz terytorialnej. Przepis ten wskazuje konkretne działania, definiowane w dalszej części ustawy, którym ma przeciwdziałać organ antymonopolowy. Przepis ten stanowi, iż „ustawa reguluje tryb i zasady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom (...)”. więcej >>

 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 24/03/2011

  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Na pewno wielu przedsiębiorców zastanawia się jakie warunki muszą spełnić ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego. Wbrew pozorom zamówienie publiczne mimo swojej odstraszającej nazwy jest procesem przyjaznym dla przedsiębiorcy. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.