Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Warunki ubiegania się o koncesję 21/03/2011

  Warunki ubiegania się o koncesję

  W przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji konieczna będzie znajomość ustaw szczególnych regulujących wykonywanie danej działalności objętej koncesją. Jednak wspólne, uniwersalne zasady zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. więcej >>

 • Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS 17/03/2011

  Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

  We współczesnych warunkach gospodarki wolnorynkowej, mimo istniejącej naczelnej zasady jaką jest wolność podejmowania działalności gospodarczej na przedsiębiorcy spoczywają liczne obowiązki związane z prowadzoną działalnością produkcyjną. Podstawowym z nich jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. więcej >>

 • Ochrona zbiorowego interesu konsumentów - analiza pojęcia na tle orzecznictwa 08/03/2011

  Ochrona zbiorowego interesu konsumentów - analiza pojęcia na tle orzecznictwa

  Określenie, czym jest zbiorowy interes konsumentów ma kluczowe znaczenie, jednakże nie jest to zadanie proste z uwagi na brak zdefiniowania tego pojęcia przez ustawodawcę. Ograniczył się on jedynie do stwierdzenia w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów”. więcej >>

 • Odwrócony ciężar dowodu w prawie reklamy – reguła czy wyjątek? 04/03/2011

  Odwrócony ciężar dowodu w prawie reklamy – reguła czy wyjątek?

  Celem mojej pracy jest zastanowienie się nad charakterem konstrukcji odwróconego ciężaru dowodowego – czy ma on zastosowanie do całości spraw, które swym zakresem obejmuje prawo reklamy czy tylko wyjątkowo do części tych spraw. Ograniczę się tu tylko do dwóch ustaw : o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, które podzielą moje rozważania na dwie płaszczyzny: 1) konsument – przedsiębiorca, 2) przedsiębiorca – przedsiębiorca. więcej >>

 • Cudzoziemiec jako przedsiębiorca prawa polskiego 25/02/2011

  Cudzoziemiec jako przedsiębiorca prawa polskiego

  Pojęcie „przedsiębiorca” jest pojęciem niejednorodnym treściowo, gdyż w zależności od danej regulacji pranej jest ono różnie definiowane. W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o statusie osoby fizycznej, jako przedsiębiorcy prawa polskiego, rozstrzyga jedynie okoliczność wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej na terytorium RP, co w równym stopniu dotyczy zarówno osoby fizycznej, jak i cudzoziemca. więcej >>

 • Uprawnienia organu koncesyjnego przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany 14/02/2011

  Uprawnienia organu koncesyjnego przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany

  Artykuł 50 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje organowi koncesyjnemu dwa uprawnienia, z których może skorzystać na etapie postępowania koncesyjnego zanim podejmie decyzję o udzieleniu (lub zmianie) koncesji. Pierwsze z nich ma umożliwić dokonanie weryfikacji formalnej, drugie ma na celu kontrolę prawdziwości faktów podanych we wniosku koncesyjnym przez przedsiębiorcę. więcej >>

 • Przedsiębiorca w prawie polskim 31/01/2011

  Przedsiębiorca w prawie polskim

  Pojęcie przedsiębiorcy jest pojęciem stosunkowo nowym w polskim prawie, choć stanowi ono jedno z podstawowych zagadnień prawa dotyczącego obrotu gospodarczego. Oprócz najsilniejszej grupy podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym, jaką są konsumenci, w obrocie występują także podmioty wyróżniane z uwagi na określone cechy – takimi kwalifikowanymi podmiotami są właśnie przedsiębiorcy. więcej >>

 • Osoba fizyczna jako przedsiębiorca 28/01/2011

  Osoba fizyczna jako przedsiębiorca

  W obowiązującym stanie prawnym nadal funkcjonuje, mimo wielu krytycznych głosów przedstawicieli doktryny, kilka definicji przedsiębiorcy. Dopiero rozważenie zakresu pojęciowego tych definicji w odniesieniu do osób fizycznych pozwoli dopiero na udzielenie odpowiedzi na pytanie o wpływ braku zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej na możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. więcej >>

 • Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej 27/11/2010

  Uczciwa konkurencja i poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów jako podstawy wykonywania działalności gospodarczej

  Choć uczciwa konkurencja nie została wyrażona w Konstytucji RP expressis verbis to bez wątpienia należy ją uznać za podstawową zasadę mającą fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej. Dobre obyczaje to klauzula do której odwoływano się na ziemiach polskich poczynając już od Kodeksu Napoleona, przez ustawodawstwa zaborcze, a po odzyskaniu niepodległości – przez polskiego prawodawcę. Natomiast stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

 • Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 31/10/2010

  Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Zgodnie z potrzebami obrotu gospodarczego oraz oczekiwaniami przedsiębiorców nowelizacją z 2008 roku wprowadzono do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) konstrukcję prawną czasowego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.