Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez organy administracji publicznej (art. 8 u.s.d.g.) 16/10/2010

  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez organy administracji publicznej (art. 8 u.s.d.g.)

  Organy administracyjne to wyodrębnione w strukturze administracji podmioty dysponujące władztwem administracyjnym oraz własnymi kompetencjami, które stanowią najważniejsze elementy administracji publicznej. więcej >>

 • Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez państwo 16/10/2010

  Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez państwo

  Podstawę prawną dla subwencyjnej działalności państwa w stosunku do przedsiębiorców stanowi art. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadzając wymóg przestrzegania zasady równości i konkurencyjności wyznaczył ogólne ramy udzielania pomocy publicznej przez państwo. więcej >>

 • Swoboda działalności gospodarczej a swoboda przedsiębiorczości 16/10/2010

  Swoboda działalności gospodarczej a swoboda przedsiębiorczości

  Idea wolności ekonomicznej pojawiła się pod koniec XVIIw. w Anglii w postaci programu gospodarczego prekursorów tzw. szkoły klasycznej ekonomii politycznej, a następnie rozwinęła w XIX w., gdyż uznano wtedy, że wolność gospodarcza i wolność konkurencji są konieczne dla rozwoju państwa i społeczeństwa. więcej >>

 • Stowarzyszenia zwykłe jako uproszczona forma realizacji wolności zrzeszania się 16/10/2010

  Stowarzyszenia zwykłe jako uproszczona forma realizacji wolności zrzeszania się

  Swoboda obywateli powoływania do życia swych organizacji, w ramach realizowania zagwarantowanej konstytucyjnie wolności zrzeszania się, może przejawiać się także w powoływaniu drugiego rodzaju stowarzyszeń przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, mianowicie – stowarzyszeń zwykłych. więcej >>

 • Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji 16/10/2010

  Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

  Wolność słowa, gwarantowana w polskiej ustawie zasadniczej, obejmuje swym zakresem także wolność wypowiedzi reklamowej. Trzeba jednakże wyraźnie wskazać, iż powinny istnieć granice dla tej wolności tak, aby nie dochodziło do naruszeń innych wartości, tak aby przedsiębiorcy działający w warunkach gospodarki rynkowej kierowali się jedynie zasadami uczciwej rywalizacji. więcej >>

 • Stowarzyszenie jako prawna forma społecznej aktywizacji 16/10/2010

  Stowarzyszenie jako prawna forma społecznej aktywizacji

  Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, które potrafi podejmować działania w sposób niezależny od instytucji państwowych w związku z dużym zainteresowaniem sprawami społeczeństwa wykazywanym przez jego członków, którzy w ten sposób chcą zaspokoić zrodzoną w nich potrzebę wspólnoty.     więcej >>

 • Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji 15/10/2010

  Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji

  Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej. więcej >>

 • Likwidacja stowarzyszenia 15/10/2010

  Likwidacja stowarzyszenia

  Istnieją dwie drogi likwidacji stowarzyszenia – rozwiązanie na podstawie własnej uchwały (samorozwiązanie) oraz rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd, jakie przewiduje art. 36 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.     więcej >>

 • Kredyt konsumencki w nowym wydaniu 15/10/2010

  Kredyt konsumencki w nowym wydaniu

  Uchwała Rady Ministrów z kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Pracy Komitetu do Spraw Europejskich przewiduje, w ramach dostosowania prawa polskiego do unijnych standardów, przygotowanie przez UOKiK projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiana przepisów w tej kwestii związana jest z obowiązkiem implementacji przez wszystkie państwa członkowskie dyrektywy unijnej z 23 dnia kwietnia 2008r. Polsce nie udało się terminowe wdrożenie przepisów, jednakże projekt przygotowany przez UOKiK powinien trafić we wrześniu do Sejmu. więcej >>

 • Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia 08/10/2010

  Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia

  Działalność gospodarcza jako aktywność ekonomiczna podmiotów definiowana jest w prawie na różnorakie sposoby, zależne od tego, której gałęzi gospodarki takowa aktywność ma dotyczyć. Jednakże z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poza tymi, można by rzec szczegółowymi definicjami w prawie gospodarczym pojawiła się uniwersalna definicja przedmiotowa działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 2 u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Regulacja ta w swojej budowie zawiera szereg elementów konstytuujących daną aktywność jako działalność gospodarczą. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi