Jesteś w: Strona główna > Prawo Europejskie > Artykuły

Prawo Europejskie

Artykuły

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 07/12/2011

  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym sądem kontrolującym przestrzeganie praw człowieka zagwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. poprzez rozpatrywanie skarg podmiotów twierdzących, że przysługujące im prawa zostały naruszone. Konwencja ta weszła w życie w 1953 r. , Polska ratyfikowała ją 40 lat później, w 1993 r. Jest to traktat międzynarodowy określający niezbywalne prawa i wolności przysługujące człowiekowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Ustanawia ona również międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Możliwe jest wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jeżeli uważa się, że prawa zagwarantowane przez Konwencję zostały naruszone. więcej >>

 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 09/11/2011

  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

  Wyrazem rozwoju prawa europejskiego w zakresie postępowania cywilnego jest m.in. rozporządzenie Nr 861/2007, ustanawiające postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Zostało ono przyjęte w celu uproszczenia i przyspieszenia dochodzenia spraw o roszczenia pieniężne i niepieniężne, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2000 euro. Wyrok wydany w tym postępowaniu jest uznawany i wykonywany w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania wykonalności. więcej >>

 • Sieci transeuropejskie 27/06/2011

  Sieci transeuropejskie

  Współpraca państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej poza harmonizacją prawodawstw poszczególnych państw członkowskich czy sądową i pozasądową ochroną prawną, odbywa się również w zakresie bezpośrednio dotykającym codziennych spraw obywateli UE, jak transportu, energetyki i telekomunikacji. więcej >>

 • Sankcja – reakcja na naruszanie normy prawa międzynarodowego 24/05/2011

  Sankcja – reakcja na naruszanie normy prawa międzynarodowego

  Niepokojąca sytuacja w Afryce postawiła Zachód przed koniecznością podjęcia zdecydowanych środków. Przybrały one szczególnie radykalny charakter w Libii, wobec której USA, ONZ i UE zdecydowały zastosować sankcje jako reakcję na działania autorytarnego przywódcy. Obejmują one m.in. embargo na dostawę broni i materiałów mogących mieć zastosowanie wojskowe wobec ludności cywilnej. więcej >>

 • Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym 27/04/2011

  Pojęcie i ochrona konsumenta w prawie unijnym

  W przeciwieństwie do wielu pojęć współczesnego prawa cywilnego, pojecie konsumenta nie ma swoich źródeł w prawie rzymskim. Jest to pojęcie nowe, wywodzące się z języka ekonomii, które dopiero stamtąd przeniknęło do legislacji. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż nieuzasadnione byłoby rozważanie norm prawa polskiego w oderwaniu od unijnego porządku prawnego. więcej >>

 • Status prawny cieśnin międzynarodowych i kanałów morskich 11/04/2011

  Status prawny cieśnin międzynarodowych i kanałów morskich

  Obszary morskie, mimo że są jednolite pod względem fizycznym, posiadają odmienny status prawny. W sytuacji rozpowszechnienia importu surowców drogą morską i intensyfikacji międzynarodowego obrotu morskiego zapewnienie swobody żeglugi przez cieśniny stało się sprawą o doniosłym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej. więcej >>

 • Konwencja Wiedeńska 31/10/2010

  Konwencja Wiedeńska

  We współczesnych stosunkach międzynarodowych trudno zaneleść dziedzinę prawnej współpracy państwa, której nie regulowałyby umowy międzynarodowe. Niezależnie czy będziemy się zajmować np. współpracą gospodarczą państw czy prawem morza znajomość norm dotyczących zawierania, interpretacji czy nieważności umów międzynarodowych będzie nam nieodzowna. Normy tzw. prawa traktatów zostały ujęte w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. więcej >>

 • Wprowadzenie do MiFID’u – nowe obowiązki, nowe prawa 29/10/2010

  Wprowadzenie do MiFID’u – nowe obowiązki, nowe prawa

  Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) dokonana w październiku 2009 roku implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Oznacza to, iż na banki i instytucje rynku kapitałowego zostało nałożone szereg obowiązków, związanych z ochroną klienta. Poniżej postaram się przedstawić jakie nowe prawa ma klient, w związku z inwestowaniem na rynkach kapitałowych, oraz jakie obowiązki zostały nałożone na instytucje finansowe. więcej >>

 • Europejski Tytuł Egzekucyjny 25/10/2010

  Europejski Tytuł Egzekucyjny

  Rozporządzenie 805/2004 wprowadza nową instytucję prawa Wspólnot Europejskich jakim jest Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych. Ten akt prawny był kolejnym krokiem idącym najdalej w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego pomiędzy państwami członkowskimi w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 21 stycznia 2005, z tym, że zaczęto je stosować od 21 października 2005r. więcej >>

 • Umowa sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku. 25/10/2010

  Umowa sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

  1 czerwca 1996 roku weszła w życie w stosunku do Polski tzw. konwencja wiedeńska, która ujednolica zasady międzynarodowego prawa handlowego dotyczące umów zawieranych w celu międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest pomocna w konstruowaniu kontraktów handlowych z partnerami zagranicznymi, w szczególności przy precyzowaniu praw i obowiązków stron. Głównym jej celem jest wyłączenie stosowania prawa krajowego do kontraktów międzynarodowej sprzedaży towarów i poddanie ich regulacji powszechnie aprobowanym normom międzynarodowym. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Europejskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa Unii Europejskiej. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi