Jesteś w: Strona główna > Prawo Nieruchomości > Artykuły

Prawo Nieruchomości

Artykuły

 • Roszczenie negatoryjne 22/07/2011

  Roszczenie negatoryjne

  Prawne środki ochrony przysługujące właścicielowi - roszczenie negatoryjne. więcej >>

 • Roszczenie windykacyjne 13/07/2011

  Roszczenie windykacyjne

  Właściciel może z wyłączeniem innych osób posiadać rzecz, korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą. Osoby trzecie mają obowiązek biernego poszanowania tego prawa. Jeżeli wbrew temu obowiązkowi nastąpi naruszenie prawa własności, to przysługiwać mu będą odpowiednie roszczenia ochronne, w zależności od charakteru dokonanego naruszenia. więcej >>

 • Użytkowanie 05/07/2011

  Użytkowanie

  Najważniejsze z ograniczonych praw rzeczowych jest prawo użytkowania. Ustawodawca stawia je na pierwszym miejscu wskutek nadania mu najszerszej treści, a co za tym idzie, najmocniej obciążając rzecz, na której ustanowiono prawo zastawu. Użytkownik uprawniony jest do używania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków (art. 252). więcej >>

 • Służebności gruntowe 01/07/2011

  Służebności gruntowe

  Służebności należą do katalogu ograniczonych praw rzeczowych, czyli praw na rzeczy cudzej. Ustawodawca wyróżniał dwa główne rodzaje służebności: gruntową oraz osobistą. Służebność gruntowa polega na tym, iż oznaczoną nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Przysługuje ona każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej. więcej >>

 • Brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do budynków gospodarskich jako przesłanka ustanowienia służebności drogi koniecznej 30/06/2011

  Brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do budynków gospodarskich jako przesłanka ustanowienia służebności drogi koniecznej

  Właściciel nieruchomości (także użytkownik wieczysty) może wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia służebności drogi koniecznej. W związku z tym, iż tego rodzaju służebność należy do szerszej grupy służebności gruntowych czynnych należy stwierdzić, iż jej ustanowienie powodować będzie powstanie prawa do korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej z możliwości szeroko pojętego przejścia przez nieruchomość obciążoną. więcej >>

 • Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 07/06/2011

  Procedura stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, dlatego podlega specjalnej procedurze jego stanowienia. więcej >>

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego a odrębna własność lokali 02/06/2011

  Przekształcenie użytkowania wieczystego a odrębna własność lokali

  Prawo użytkowania wieczystego można przekształcić w prawo własności nieruchomości. Co jednak, jeżeli użytkowaniem wieczystym objęta jest nieruchomość, która pozostaje we współużytkowaniu kilku właścicieli odrębnych lokali? więcej >>

 • Renta planistyczna 24/05/2011

  Renta planistyczna

  W przypadku, kiedy zostanie uchwalony lub zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, których wartość z tego powodu wzrosła, mogą zostać obowiązani do zapłaty tzw. renty planistycznej. więcej >>

 • Zasiedzenie 16/05/2011

  Zasiedzenie

  Zasiedzenie jest jednym z rodzajów instytucji dawności, co oznacza, że jest instrumentem dokonywania korekt stanu prawnorzeczowego spowodowanego długotrwałym niepookrywaniem się rzeczywistego posiadania z formalnym prawem własności. Zasiedzenie ma na celu nabycie własności przez posiadacza po spełnieniu przesłanek określonych w art. 172 i 174 KC, oraz utratę własności przez dotychczasowego nieposiadającego właściciela więcej >>

 • Zarząd rzeczą wspólną w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych 06/05/2011

  Zarząd rzeczą wspólną w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych

  Z najprostszym schematem prawa własności mamy do czynienia, kiedy własność określonej rzeczy przysługuje jednej osobie fizycznej bądź też prawnej. Sytuacja znacznie się komplikuje, kiedy własność rzeczy należy do kilku osób. Mówimy wtedy o tzw. podzielności prawa własności, której podstawową formą jest własność należąca niepodzielnie do kilku osób, czyli współwłasność. więcej >>