Jesteś w: Strona główna > Prawo Nieruchomości > Artykuły

Prawo Nieruchomości

Artykuły

 • Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i przekształcenie nieodpłatne 05/05/2011

  Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i przekształcenie nieodpłatne

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości (tj. Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, przewidujące bezpłatne przekształcenie we własność, a także dające możliwość obniżenia opłaty. więcej >>

 • Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości. Kwestie szczegółowe 02/05/2011

  Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości. Kwestie szczegółowe

  Prawodawca w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą) przewidział trzy różne stany faktyczne rodzące możliwość nałożenia przez organ wykonawczy gminy opłaty adiacenckiej: podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości oraz budowę infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków publicznych. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie szczegółowe, jakie wiążą się z dwoma pierwszymi z wymienionych sytuacji, w których następstwie właściciel nieruchomości lub, w niektórych wypadkach, jej użytkownik wieczysty, może zostać zobowiązany do zapłaty opłaty adiacenckiej. więcej >>

 • Opłata adiacencka. Zagadnienia ogólne. Definicja, podmioty zobowiązane, tryb nakładania 21/04/2011

  Opłata adiacencka. Zagadnienia ogólne. Definicja, podmioty zobowiązane, tryb nakładania

  Opłata adiacencka jest to opłata nakładana przez gminy na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustawowa definicja opłaty adiacenckiej zawarta jest w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą). Ustawa ta stanowi podstawę prawną obowiązku wnoszenia na rzecz gminy opłat adiacenckich. więcej >>

 • Zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych 21/04/2011

  Zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych

  Współwłasność w częściach ułamkowych w praktyce nastręcza wielu trudności z wykonywaniem zarządu, współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy wspólnej. Współwłasność ta ma charakter przejściowy z tego względu, że zabiegiem pożądanym jest jej zniesienie. więcej >>

 • Kto może przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości? 19/04/2011

  Kto może przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości?

  W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niemniej jednak ustawodawca ograniczył tę możliwość do określonych osób i kategorii nieruchomości. O tym, czy będziemy mogli przekształcić swoje prawo, decyduje też data, w której użytkowanie wieczyste zostało ustanowione oraz data graniczna, do której najpóźniej będzie można złożyć wniosek o przekształcenie. więcej >>

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – zagadnienia systemowe 15/04/2011

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – zagadnienia systemowe

  Prawo użytkowania wieczystego można ustanowić na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na okres do 99 lat, z możliwością jego przedłużenia. Alternatywą dla użytkowników wieczystych jest przekształcenie ich prawa w silniejsze prawo własności nieruchomości. W obecnym stanie prawnym sposobność taka ograniczona jest jednak do określonych podmiotów oraz zależy od przeznaczenia nieruchomości. więcej >>

 • Umowa o roboty budowlane 23/03/2011

  Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane jest umową cywilnoprawną funkcjonalnie powiązaną z procesem budowlanym, treściowo opartą jednak o regulacje prawa cywilnego. więcej >>

 • Czy można ustanowić odrębną własność lokalu w drodze zasiedzenia? 11/03/2011

  Czy można ustanowić odrębną własność lokalu w drodze zasiedzenia?

  Ustawa o własności lokali umożliwia kwalifikację samodzielnego lokalu mieszkalnego jako przedmiot odrębnej własności, a lokal stanowiący odrębny przedmiot własności należy traktować jako samodzielną nieruchomość. Czy możliwe zatem jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze zasiedzenia części nieruchomości? więcej >>

 • Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy fakultatywne. 22/02/2011

  Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy fakultatywne.

  Elementy fakultatywne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy ustawy stanowią bowiem, iż w planie oprócz elementów obligatoryjnych w zależności od potrzeb można umieścić elementy dodatkowe odnoszące się do obszarów objętych planem. więcej >>

 • Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy obligatoryjne 15/02/2011

  Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy obligatoryjne

  Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają ściśle przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określają one elementy obligatoryjne, a więc takie, które musi zawierać obowiązkowo każdy plan miejscowy. więcej >>