Jesteś w: Strona główna > Prawo Nieruchomości > Artykuły

Prawo Nieruchomości

Artykuły

 • Służebność przesyłu jako nowa instytucja prawa rzeczowego 10/02/2011

  Służebność przesyłu jako nowa instytucja prawa rzeczowego

  Prawodawca ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 sierpnia 2008 r., wprowadził do polskiego porządku prawnego instytucję służebności przesyłu (art. 3051 – 3054 k.c.). Tym sposobem rozszerzył on obowiązujący katalog służebności (służebności gruntowe i służebności osobisty) o nowe prawo na rzeczy cudzej, związane z eksploatacją urządzeń przesyłowych. więcej >>

 • Roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu [art. 305<sup>2</sup> k.c.] 03/02/2011

  Roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu [art. 3052 k.c.]

  Służebność przesyłu, prawnie uregulowana w art. 3051 – 3054 k.c., stanowi wyraźną odpowiedź ustawodawcy na potrzeby gospodarcze zgłaszane przez przedsiębiorców przesyłowych oraz przez podmioty, na których nieruchomościach znajdują się urządzenia przesyłowe. W zakresie tych potrzeb mieści się nie tylko uprawnienie do ustanowienia przedmiotowego prawa na rzeczy cudzej, lecz wręcz obowiązek ustanowienia takiej służebności. Obowiązek ten znalazł swój wyraz w obydwu paragrafach art. 3052 k.c. więcej >>

 • Główne prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego 02/02/2011

  Główne prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego

  Przedsiębiorca na rzecz którego zostaje ustanowiona służebność przesyłu zyskuje wiele praw i obowiązków związanych z użytkowaniem nieruchomością nim obciążoną. Do najważniejszych z nich należą prawo do korzystania z nieruchomości w zakresie przez prawo przewidzianym oraz obowiązki: 1) wykonywania służebności w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie przez właściciela z nieruchomości obciążonej; 2) dbałości o stan urządzeń przesyłowych; 3) zapłaty wynagrodzenia. więcej >>

 • Obligatoryjne sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 27/01/2011

  Obligatoryjne sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Zasadą, wynikającą z ustawy z dnia dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzy się fakultatywnie zgodnie z założeniami polityki przestrzennej gminy. Wyjątkiem od tej zasady są przepisy szczególne, które nakładają obowiązek sporządzania planu w przypadku zaistnienia przesłanek w nich opisanych. więcej >>

 • Główne prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu 30/12/2010

  Główne prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu

  Służebność przesyłu ustanowiona na danej nieruchomości wpływa na sytuację prawną jej właściciela poprzez ograniczenie jego uprawnień wynikających między innymi z art. 140 k.c. W związku z tymi ograniczeniami na właścicielu nieruchomości, od chwili jej obciążenia służebnością, zaczynają spoczywać szczególne obowiązki, połączone rzecz jasna z szeregiem uprawnień. więcej >>

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe regulacje. 29/12/2010

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe regulacje.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem planistycznym w gminie.  Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina powinna posiadać taki plan, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy, a potrzeba jego sporządzenia wynika z polityki przestrzennej gminy. więcej >>

 • Immisje pośrednie i bezpośrednie 04/12/2010

  Immisje pośrednie i bezpośrednie

  Ustawodawca w art. 140 k.c. określa uprawnienia jakie przysługują właścicielowi rzeczy, takie jak możliwość korzystania z niej czy rozporządzania nią. Jednocześnie jednak wskazuje granice tych uprawnień odsyłając do ustaw i klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i społeczno gospodarczego przeznaczenia prawa. Tak zwane prawo sąsiedzkie i wchodzące w jego skład ograniczenie dopuszczalności immisji z art. 144 k.c. należą do ograniczeń własności wynikających z przepisów prawa. Służą one zażegnywaniu sporów powstałych w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie nieruchomości wynikającego z ich wykorzystywania. więcej >>

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 27/11/2010

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredników za zasadach, które zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium RP jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami, czyli przez osoby posiadające licencję zawodową. więcej >>

 • Określanie wartości rynkowej nieruchomości 27/11/2010

  Określanie wartości rynkowej nieruchomości

  Przepisy znajdujące się w dziale IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mają bardzo szeroki zakres zastosowania, gdyż przepisy art. 150-159 tej ustawy stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. więcej >>

 • Rękojmia wiary publicznej jako instytucja chroniąca interesy nabywcy nieruchomości działającego w zaufaniu do księgi wieczystej 10/11/2010

  Rękojmia wiary publicznej jako instytucja chroniąca interesy nabywcy nieruchomości działającego w zaufaniu do księgi wieczystej

  Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). więcej >>