Prawo Nowoczesnych Technologii

Artykuły

 • Decyzja jako dokument elektroniczny 25/08/2014

  Decyzja jako dokument elektroniczny

  Decyzja administracyjna stanowi jednostronne wyrażenie woli organu administracyjnego skierowanego do określonego adresata wywołując przy tym określone skutki prawne . Rozstrzygnięcie sprawy określa daną sytuację co do jej istoty w całości lub w części. Tradycyjne metoda wydania decyzji zostanie zastąpione formą elektroniczną stanowiącą dokument elektroniczny. więcej >>

 • Księgi Wieczyste i Krajowy Rejestr Karny po zmianach 18/07/2014

  Księgi Wieczyste i Krajowy Rejestr Karny po zmianach

  Rejestry publiczne stanowią wykazy , ewidencję bądź spis służący do realizacji zadań publicznych, prowadzone są głownie przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Szczególną cechą rejestrów jest przejecie , utrwalenie a także ujawnienie określonych informacji w celu wydania konkretnej decyzji, która prowadzi do powstania różnych skutków prawnych .Obecnie rejestry publiczne przechodzą modernizacje na podstawie procesów informatyzacji państwa , do rejestrów które zostały przekształcone zaliczamy min. Księgi Wieczyste oraz Krajowy Rejestr Karny. więcej >>

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 09/06/2014

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  to  jedna z form pozwalających  na udostępnienie usług  administracji . Polega  głównie na  współdziałaniu  procesów  administracyjnych przy  wykorzystaniu instrumentów  elektronicznych i całkowicie  nowym podejściu do ulepszenia administracji , stanowi również sektor  informacyjny   ,organizacyjny  oraz zawierający  konstrukcje prawne. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3 17/02/2014

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3

  Prawo cywilne przewiduje szereg gwarancji umożliwiających skuteczną reakcję na dokonane naruszenie dóbr osobistych, w ramach których pokrzywdzony przedsiębiorca może domagać się nie tylko zaniechania naruszeń na przyszłość i usunięcia powstałych skutków, ale również może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia za doznaną w wyniku naruszenia owych dóbr krzywdę a w sytuacji zaistnienia realnej szkody majątkowej – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2 08/11/2013

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2

  Zgodnie z tym, co zostało podniesione w poprzednim artykule przedsiębiorca ma możliwość podjęcia obrony przed naruszeniem dóbr dobrego imienia, renomy, wizerunku firmy i innych dóbr zarówno  na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Każde z tych postępowań rządzi się odmiennymi prawami, inny też jest rozkład ciężaru dowodowego. Istnieje również możliwość podjęcia prawnej reakcji na gruncie niektórych ustaw szczególnych. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz.1 04/11/2013

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz.1

  Problematyka naruszenia dóbr osobistych w coraz szerszym zakresie dotyka przedsiębiorców, dla których Internet stał się ważną platformą marketingu i handlu wykorzystywaną do prezentacji wizerunku firmy, umożliwiającą nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz komunikację z potencjalnymi klientami. Jakie są środki prawnie skutecznej reakcji? Czy prawo polskie zapewnia wystarczające instrumenty ochrony prawnej w sposób wystarczający zabezpieczając interesy pokrzywdzonych przedsiębiorców? więcej >>

 • Reklamacja usługi telekomunikacyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 08/10/2013

  Reklamacja usługi telekomunikacyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - prawo telekomunikacyjne dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej. więcej >>

 • Podpis elektroniczny 29/03/2012

  Podpis elektroniczny

  W dzisiejszych czasach, internet stał się przestrzenią, za pomocą której możemy dokonywać szeregu czynności prawnych tj. zawierać umowy, załatwiać sprawy urzędowe, czy utrzymywać kontakty biznesowe. Elementem niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności jest podpis elektroniczny- obecnie uważany za najbezpieczniejszy sposób zabezpieczenia danych. więcej >>

 • Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 27/02/2012

  Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej

  Artykuł 60 kodeksu cywilnego stanowi o swobodzie formy oświadczenia woli. Zgodnie z jego treścią strona może wyrazić swoją wolę przez dowolnie wybrane zachowanie byle tylko to zachowanie ujawniło ją w sposób dostatecznie zrozumiały dla adresata. Ustawodawca natomiast wprost wyraził w przepisie możliwość wyrażenia woli w postaci elektronicznej, być może po to aby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat wywołania przez taką formę oświadczenia woli doniosłych prawnie skutków. więcej >>

 • Regulamin sklepu internetowego – klauzule zakazane cz. 2 03/01/2012

  Regulamin sklepu internetowego – klauzule zakazane cz. 2

  Formalna strona prowadzenia sklepu internetowego wymaga, aby posiadał on swój regulamin, zgodnie z którym będzie funkcjonował. Oto dalsza część postanowień, których nie możemy w nim zawrzeć, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów prawa. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Nowoczesnych Technologii – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa nowych mediów. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi