Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • Charakterystyka ogólna opłat lokalnych 12/07/2012

  Charakterystyka ogólna opłat lokalnych

  Opłaty lokalne to swoistego rodzaju daniny publiczne zasilające budżet jednostek samorządu terytorialnego. Znalazły swoje uregulowanie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Znalazły swoje uregulowanie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. więcej >>

 • Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości 10/07/2012

  Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

  Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy nie następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego. więcej >>

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej po 2009 roku i jej konsekwencje podatkowe 03/07/2012

  Sprzedaż nieruchomości nabytej po 2009 roku i jej konsekwencje podatkowe

  Wśród źródeł przychodu wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) odnajdujemy odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli ich zbycie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. więcej >>

 • Podatkowa grupa kapitałowa. Idea a rzeczywistość. 23/05/2012

  Podatkowa grupa kapitałowa. Idea a rzeczywistość.

  Podatkowa grupa kapitałowa to podmiot prawa podatkowego na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 Nr. 74, poz. 397 ze zm. zwana dalej CIT). Jest to twór charakterystyczny tylko na gruncie dochodowego prawa podatkowego i przynosi wiele korzyści spółkom ją tworzącym. Jednak w rzeczywistości podmioty takie w zasadzie nie istnieją z powodu naprawdę ostrych warunków wskazanych przez ustawodawcę, które muszą zostać spełnione, aby podatkowa grupa kapitałowa została utworzona. więcej >>

 • Rodzaje konsorcjum 09/05/2012

  Rodzaje konsorcjum

  Pojęcie konsorcjum i jego charakter prawny zostały zdefiniowane w dwóch poprzednich artykułach. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się jedynie na tym jakie rodzaje konsorcjum wyróżniamy. więcej >>

 • Charakter prawny umowy konsorcjum 07/05/2012

  Charakter prawny umowy konsorcjum

  Konsorcjum jest umową zawartą w celu osiągnięcia wspólnego przedsięwzięcia. Możliwość zawarcia umowy konsorcjum wynika z wyrażonej w kodeksie cywilnym zasady swobody zawierania umów. Z faktu, że umowa konsorcjum nie została uregulowana prawnie, wnioskować można, że konsorcjum jest tworem stricte umownym, a co za tym idzie, może być tworzony jedynie na podstawie umowy. Mają do niej zastosowanie przepisy ogólne dotyczące czynności prawnych, zawarte w artykułach 56-65 k.c., przepisy ogólne dotyczące zawierania umów uregulowane w artykułach 66-81 k.c. Ponieważ umowa konsorcjum stanowi wspólne oświadczenie woli konsorcjantów, należy pamiętać o możliwości zastosowania przepisów kodeksu cywilnego poświęconych wadom tego typu oświadczenia, znajdujących się w artykułach 82-88 k.c. więcej >>

 • Pojęcie i cel umowy konsorcjum 04/05/2012

  Pojęcie i cel umowy konsorcjum

  Polski ustawodawca nie zdefiniował pojęcia konsorcjum. Występuje ono jednak w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawodawca dopuścił możliwość wspólnego ubiegania się przedsiębiorców o udzielenie im danego zamówienia. więcej >>

 • Przenoszenie zobowiązań podatkowych. Zapłata należności podatkowej przez osobę trzecią. 17/04/2012

  Przenoszenie zobowiązań podatkowych. Zapłata należności podatkowej przez osobę trzecią.

  Strony umów cywilnoprawnych bardzo często wykraczają poza sferę prawa prywatnego, zawierając w umowach postanowienia mające skutkować na gruncie prawa podatkowego. Czy to z powodów czysto ekonomicznych, czy też w wyniku wcześniejszych relacji, strony przerzucają się ciężarem podatkowym. Czy taki proceder jest skuteczny prawnie? więcej >>

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako koszt uzyskania przychodu 06/04/2012

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako koszt uzyskania przychodu

  Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nakłada ona bezwarunkowy obowiązek tworzenia funduszu przez prowadzące działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostki sektora finansów publicznych. Pozostali pracodawcy są zobowiązaniu do tworzenia fundusz, jeżeli stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat na dzień 1 stycznia danego roku wynosi co najmniej 20 osób. Jeżeli stan zatrudnienia wynosi mniej niż 20 osób podmioty te mogą utworzyć, ale nie muszą, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. więcej >>

 • Potwierdzenie odbioru faktury korekty przez nabywcę - Wyrok TSUE w sprawie C 588/10, Kraft Foods Polska S.A. 17/02/2012

  Potwierdzenie odbioru faktury korekty przez nabywcę - Wyrok TSUE w sprawie C 588/10, Kraft Foods Polska S.A.

  Spór wynikiem, którego było skierowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego do Trybunały Sprawiedliwości, dotyczył interpretacji indywidualnej, w której stwierdzono, że bez posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korekty przez kontrahenta podatnik nie może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego o kwotę wynikającą z wystawionej faktury korekty. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi