Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • Zagubiona faktura 16/02/2012

  Zagubiona faktura

  Wydawałoby się, iż wszelkie kwestie związane z jednym z dokumentów sprzedaży jakim jest faktura są przedsiębiorcom oraz innym uczestnikom obrotu towarowego znane i nie wymagają bliższego przybliżenia. Jednakże nie zawsze oczywistym jest sposób postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak np. zagubienie faktury przez podmiot, na rzecz którego została ona wystawiona. więcej >>

 • Procedura pojedynczego pozwolenia w imporcie towarów – art. 33b 01/02/2012

  Procedura pojedynczego pozwolenia w imporcie towarów – art. 33b

  Pojedyncze pozwolenie, przewidziane w art. 1 pkt 13 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, rozszerza zakres działania organów celnych państwa. Umożliwia ono podatnikowi uzyskanie w jednym z państw członkowskich pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w imporcie towarów na obszarze innych państw członkowskich. więcej >>

 • Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a 27/01/2012

  Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a

  Stosowanie procedury uproszczonej w imporcie towarów pozwala podatnikom na rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT, bez konieczności jego wpłaty na rachunek urzędu celnego. W przypadku standardowej procedury celnej podatek należny najpierw wpłacany na rachunek urzędu wraz z cłem a następnie wykazywany jest jako podatek naliczony w deklaracji VAT poprzez rozliczenie dokumentów SAD. więcej >>

 • Zmiana wzorów imiennych informacji o przychodach (dochodów) 12/01/2012

  Zmiana wzorów imiennych informacji o przychodach (dochodów)

  Rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Nr 268, poz. 1583) minister finansów dokonał zmiany dotychczas obowiązujących druków IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A. Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 60 dni od jego ogłoszenia. więcej >>

 • Zmiany w podatku od nieruchomości! 03/01/2012

  Zmiany w podatku od nieruchomości!

  Od 1 stycznia 2012 roku weszły kolejne zmiany w podatku od nieruchomości. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2011 roku o regulacji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z dnia 2011, Nr 232, poz. 1378). więcej >>

 • Deklaracja praw podatnika – poprzyj ją! 02/01/2012

  Deklaracja praw podatnika – poprzyj ją!

  Z początkiem grudnia 2011 roku rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod deklaracją praw podatnika. Ma ona na celu poprawę i usprawnienie systemu podatkowego poprzez jej uznanie przez organy administracji podatkowej oraz poszerzenie świadomości podatników. więcej >>

 • Ciężar dowodu w postępowaniu przed organami podatkowymi 28/12/2011

  Ciężar dowodu w postępowaniu przed organami podatkowymi

  W postępowaniu administracyjnym, z którego wywodzi się postępowanie podatkowe istnieją swoiste zasady proceduralne, które w istotny sposób odróżniają postępowanie administracyjne od cywilnego. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej obowiązek wskazywania i gromadzenia dowodów spoczywa na organie podatkowym. Zasada prawdy obiektywnej wyrażona w art. 122 ordynacji podatkowej obliguje organ do przeprowadzenia dowodów z urzędu w celu ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, z kolei przepis art. 187§1 o. p. nakłada na organ obowiązek zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Mimo, iż przepisy dość klarownie określają rozkład ciężaru dowodu w orzecznictwie i doktrynie pojawiają się stanowiska odmienne – zbieżne z ujęciem cywilnoprawnym albo negujące istnienie tego zagadnienia w postępowaniu podatkowym. więcej >>

 • Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym 20/12/2011

  Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

  Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm. więcej >>

 • Podwyżka podatku od nieruchomości w 2012r. 19/12/2011

  Podwyżka podatku od nieruchomości w 2012r.

  Na stronach Ministerstwa Finansów pojawiło się obwieszczenie z dnia 19 października w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. Podwyższono w nim dotychczas obowiązujące górne stawki w podatku od nieruchomości. więcej >>

 • Zmiana w stawkach karty podatkowej na 2012 09/12/2011

  Zmiana w stawkach karty podatkowej na 2012

  Na stronach Monitora Polskiego pojawiło się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, od której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi