Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • Spadek po osobie niespokrewnionej – jak obliczyć wysokość podatku? 06/12/2011

  Spadek po osobie niespokrewnionej – jak obliczyć wysokość podatku?

  Artykuł przedstawia procedurę obliczania podatku od nabycia własności w drodze dziedziczenia przez spadkobiercę z  trzeciej grupy podatkowej, a okoliczności umożliwiające pomniejszenie podstawy opodatkowania. więcej >>

 • Opłata za Intrastat i Ekstrastat 01/12/2011

  Opłata za Intrastat i Ekstrastat

  Z dniem 23 listopada 2011 weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. nr 236 poza 1399). więcej >>

 • Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie? 25/11/2011

  Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie?

  Pracodawca ma obowiązek dbania o zdrowie i życie swoich pracowników. W związku z tym jeżeli lekarz okulista uzna, że pracownik podczas pracy przed komputerem ma stosować okulary, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ich pracownikowi lub do zwrotu koszty ich zakupu. Wspomniany obowiązek wynika bezpośrednio z § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). więcej >>

 • Kiedy można anulować fakturę? 21/11/2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii anulowania wystawionej faktury VAT. Mimo to, organy podatkowe dopuszczają taką możliwość po spełnieniu pewnych warunków. więcej >>

 • Kontrola podatkowa - wszczęcie, przebieg i skutki prawne. 07/11/2011

  Kontrola podatkowa - wszczęcie, przebieg i skutki prawne.

  Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczania należnego podatku na podstawie prowadzonych zgodnie z przepisami prawa podatkowego ewidencji. Jest więc naturalne, że właściwe organy muszą od czasu do czasu sprawdzić prawidłowość tych wyliczeń w drodze kontroli. więcej >>

 • Okulary dla pracownika a PIT 04/11/2011

  Okulary dla pracownika a PIT

  Obowiązek zapewnienia szkieł korekcyjnych pracownikowi, jeżeli wynika to bezpośrednio z zaleceń lekarza odnajdujemy w § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ustawodawca wymaga, aby konieczność posługiwania się w pracy okularami korygującymi wynikała wprost z zaleceń lekarza. Przepisu nie wskazują w jakiej formie pracodawca ma je zapewnić swoim pracownikom. więcej >>

 • Różnice kursowe od faktur walutowych wystawianych przez polskich kontrahentów 03/11/2011

  Różnice kursowe od faktur walutowych wystawianych przez polskich kontrahentów

  Możliwość wystawiania faktur w walutach obcych, służących rozrachunkom z polskimi kontrahentami istnieje w Polsce od 2009 roku. Wynika ona ze zmian wprowadzonych w art. 358 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich zmian wprowadzonych w prawie dewizowym. Zmiany te nie idą jednak w parze ze zmianami wprowadzonymi w prawie podatkowym. W przypadku wystawienia faktury VAT dla polskiego kontrahenta nadal zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia dotyczącego m.in. sposobu wystawiania faktur, które wskazują, że wartość VAT na fakturze musi być zawsze wyrażona w PLN. więcej >>

 • Obowiązki w podatku u źródła (UPDOP) 04/10/2011

  Obowiązki w podatku u źródła (UPDOP)

  Na gruncie podatkowym certyfikat rezydencji jest dokumentem uprawniającym do zastosowania preferencyjnych stawek podatkowych wymienionych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. więcej >>

 • Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia podatkowe podatku od spadków i darowizn 03/10/2011

  Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia podatkowe podatku od spadków i darowizn

  Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali jaka została podana w treści ustawy. więcej >>

 • Umowa sprzedaży a podatek od czynności cywilnoprawnych 22/09/2011

  Umowa sprzedaży a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Słownik języka polskiego PWN definiuje sprzedaż jako „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę”. Inaczej jest to zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia prawa własności rzeczy oraz zobowiązanie do jej wydania sprzedającemu. W zamian kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłaty za nią ustalonej ceny. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być nieruchomości, ruchomości, prawa wieczystego użytkowania, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do projektów, wynalazków, wzorów zdobniczych, papierów wartościowych, udziały w spółkach prawa handlowego. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi