Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • PCC a pożyczka 12/09/2011

  PCC a pożyczka

  Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN pożyczka oznacza danie komuś albo wzięcie od kogoś pieniędzy lub jakichś rzeczy na pewien czas, z zastrzeżeniem zwrotu w określonym terminie. Inaczej pożyczka to umowa wzajemnie zobowiązująca, w której pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zaś zobowiązuje się do zwrotu pożyczkodawcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz tej samej jakości. więcej >>

 • Certyfikat rezydencji – czym jest i do czego służy 06/09/2011

  Certyfikat rezydencji – czym jest i do czego służy

  Definicja certyfikatu rezydencji została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawą z dnia 16 listopada 2006r., która weszła w życie 1 stycznia 2007r. Od tego dnia art. 4a pkt 12 ustawy definiuje certyfikat rezydencji jako zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. więcej >>

 • Powstanie obowiązku podatkowego podatku od spadków i darowizn 31/08/2011

  Powstanie obowiązku podatkowego podatku od spadków i darowizn

  Prawo podatkowe stanowi jedną z podgałęzi szeroko rozumianego prawa finansowego. Jest to ogół przepisów, które regulują zasady powstawania oraz ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych , a także obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. W Polsce prawo podatkowe tworzą: Konstytucja RP, ustawy podatkowe i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. więcej >>

 • Podmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn 25/08/2011

  Podmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

  Podatek, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacji podatkowej, to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. więcej >>

 • Podstawa opodatkowania podatku od spadków i darowizn 22/08/2011

  Podstawa opodatkowania podatku od spadków i darowizn

  Prawo do nakładania obowiązku świadczenia pieniężnego, jaki jest podatek, wynika z suwerenności państwa, jego władztwa na danym obszarze. Ustawa z zakresu szczegółowego prawa podatkowego musi mieć rozbudowaną treść, jej uregulowania muszą cechować się wysokim stopniem precyzji. Decydujące znaczenie woli prawodawcy w tej kwestii sprawia, iż powinny istnieć wyraźne, konstytucyjne reguły ograniczające możliwość swobodnego tworzenia prawa podatkowego. więcej >>

 • Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a niepodzielone zyski 12/08/2011

  Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a niepodzielone zyski

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest określona na dzień przekształcenia wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Podobną regulację zawiera art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Pomimo, iż regulacja dotycząca opodatkowania zysków niepodzielonych obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. (czyli okres ponad 2 lat), to nadal wywołuje wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą zarówno samego pojęcia zysków niepodzielonych, jak i kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem tej regulacji. więcej >>

 • Przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn 10/08/2011

  Przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

  Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dochodami publicznymi daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz inne świadczenia pieniężne. Ekonomiczna istota podatku polega na przejmowaniu przez państwo rezultatów działalności gospodarczej innych podmiotów. Podatek stanowi przymusową ofiarę materialną, niewynikającą z rynkowych powiązań państwa z podatnikiem, która współcześnie występuje w postaci pieniężnej. więcej >>

 • Zmiana ustawy o VAT 09/08/2011

  Zmiana ustawy o VAT

  W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64 poz. 332). Najważniejsze zmiany weszły w życie od 1 kwietnia 2011 r. więcej >>

 • Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów 08/08/2011

  Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów

  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Termin w jakim podatnik może dokonać odliczenia został ściśle określony przepisami prawa, nie jest jednak jednolity dla wszystkich zakupów dokonywanych przez podatnika. więcej >>

 • Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 05/08/2011

  Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

  W dniu 25 marca 2011 r. została uchwalona ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622). Ustawa wprowadza szereg zmian, które obejmują m.in. możliwość przekształcenia przedsiębiorcy działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, ułatwienia w kontaktach administracji z obywatelem. W związku z wprowadzanymi zmianami od 1 lipca 2011 r. zmianie ulegną przepisy ustaw o podatkachdochodowych oraz ordynacji podatkowej. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi