Jesteś w: Strona główna > Prawo Podatkowe > Artykuły

Prawo Podatkowe

Artykuły

 • Eksport pośredni a stawka podatku 0% 30/10/2010

  Eksport pośredni a stawka podatku 0%

  Pojęcie eksportu towarów zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zawierającym objaśnienia pojęć znajdujących się w ustawie. Zgodnie z podaną definicją eksport to ”potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7”. Jeżeli wywóz towarów dokonywany jest przez nabywcę towarów bądź na jego rzecz wówczas mamy do czynienia z eksportem pośrednim towarów. więcej >>

 • Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego 28/10/2010

  Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego

  Podatkiem jest takie świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego, które ma charakter jednostronny, ogólny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny. Głównym kryterium podziału podatków jest przedmiot opodatkowania. Przedmiotem podatku jest określony w ustawie stan faktyczny lub prawny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Próbując określić konstrukcję podatku należy odnieść się do trzech przypadków zdefiniowania przedmiotu opodatkowania: stan faktyczny, stan prawny, stan faktyczny i prawny. Opodatkowanie poszczególnych stanów faktycznych i prawnych w trakcie trwania tego procesu pozwala wyodrębnić podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia najistotniejszą cechą podatku jest to, że powoduje on legalne przesunięcie własności pomiędzy podatnikiem a państwem. więcej >>

 • Zjawisko podwójnego opodatkowania i sposoby jego eliminacji 28/10/2010

  Zjawisko podwójnego opodatkowania i sposoby jego eliminacji

  Termin „podwójne opodatkowanie” zarówno w literaturze jak i orzecznictwie charakteryzowany jest odmiennie. Przyczyną tych rozbieżności jest fakt, iż w przypadku zjawiska podwójnego opodatkowania nie chodzi o zdefiniowane pojęcie prawne, lecz o opis zjawiska, które nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych. więcej >>

 • Eksport bezpośredni a stawka VAT 0% 21/10/2010

  Eksport bezpośredni a stawka VAT 0%

  Zgodnie z definicją przedstawioną w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług przez eksport należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Wywóz musi nastąpić w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, a więc musi być koherentny z dostawą towarów (zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną). Eksport musi być dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), bądź nabywcę mającego siedzibę poza terytorium wspólnoty lub na jego rzecz (eksport pośredni). Wyłączeniu z definicji eksportu podlega wywóz towarów przez nabywcę w celu wyposażenia lub zaopatrzenia m.in. łodzi rekreacyjnych, prywatnych środków transportu. więcej >>

 • Zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej 16/10/2010

  Zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

  Podatnikowi przysługuje prawo wystawienia faktury korygującej w przypadkach udzielenia kontrahentowi rabatów, zwiększenia ceny bądź stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Jednak samo wystawienie faktury korygującej nie uprawnia go do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku określonej w fakturze. więcej >>

 • Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej 16/10/2010

  Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej

  Kasy rejestrujące zgodnie z zapisami rozporządzenia mają być skonstruowane w sposób uniemożliwiający likwidacji zapisów zawartych w ewidencji i pamięci fiskalnej kasy. Polskie prawo podatkowe nie uregulowało jednak sposobu korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, zaś wprowadzone zabezpieczenie nie pozwalają na dokonanie zmian w paragonie po zatwierdzeniu transakcji sprzedaży. więcej >>

 • Paragon fiskalny - pojęcie i elementy 16/10/2010

  Paragon fiskalny - pojęcie i elementy

  Pojęcie paragonu fiskalnego zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (zwane dalej: rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r.). Zgodnie z brzmieniem §2 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. przez paragon fiskalny rozumie się dokument fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży, wydrukowany dla nabywcy w momencie sprzedaży. więcej >>

 • Poprawne korygowanie faktur sprzedażowych 16/10/2010

  Poprawne korygowanie faktur sprzedażowych

  Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia faktury, w związku z tym należy posłużyć się definicjami prezentowanymi przez doktrynę. Faktura to rodzaj dokumentu handlowego potwierdzająca dokonanie sprzedaży tj. wydanie towaru, wykonanie usługi lub otrzymanie części lub całości należności. Jej celem jest potwierdzenie mającej rzeczywiście miejsce transakcji gospodarczej, pełni również „…szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze stawki podatku VAT”. więcej >>

 • Sponsoring a koszt uzyskania przychodu 16/10/2010

  Sponsoring a koszt uzyskania przychodu

  Sponsoring – umowa zobowiązująca strony do wzajemnego świadczenia. Przedsiębiorca występujący w roli sponsora przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne do realizacji jego celów, w zamian za podjecie na rzecz sponsora czynności określonych w umowie np. zorganizowanie imprezy rozrywkowej, kulturalnej, sportowej oraz umieszczenia w ich programie np. znaków firmowych sponsora, informacji o rodzaju działalności sponsora itp. W przypadku braku świadczenia zwrotnego na rzecz sponsora mamy do czynienia z darowizną. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo podatkowe – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat opodatkowania. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi