Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia 11/05/2011

  Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia

  Często może się zdarzyć, że po akceptacji wypowiedzenia zmieniającego zdajemy sobie sprawę, iż nowe warunki nie do końca nam odpowiadają. Czy (i jeśli tak to co) możemy w takim wypadku uczynić? Jakie skutki może mieć zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego? więcej >>

 • Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego 12/04/2011

  Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

  Wypowiedzenie zmieniające zmienia istotne składniki umowy o pracę, tj. warunki pracy i płacy. Co się dzieje gdy strona zaakceptuje wypowiedzenie zmieniające, a co gdy je odrzuci? Kiedy wypowiedzenie to dochodzi do skutku? więcej >>

 • Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające? 08/04/2011

  Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające?

  Wypowiedzenie zmieniające, będące jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, ma na celu dokonanie pewnych zmian. Jakie mogą to być zmiany? Co może zostać zmienione, a czego zmienić nie wolno? więcej >>

 • ABC umów na czas zastępstwa 07/04/2011

  ABC umów na czas zastępstwa

  Często zdarza się, że pracownik z usprawiedliwionych przyczyn (choroba, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) nie może przez określony czas świadczyć pracy u pracodawcy, z którym łączy go stosunek pracy. W takim wypadku pracodawca postawiony jest w bardzo niekomfortowym położeniu, gdyż dłuższa nieobecność pracownika może stać na przeszkodzie prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział takie sytuacje wprowadzając instytucję umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika(art. 25 § 1 Kodeksu Pracy), która łagodzi skutki czasowych niedoborów w kadrze pracowniczej. Poniższy artykuł stanowi zwięzłe omówienie charakteru umowy na czas zastępstwa a także możliwości rozwiązania stosunku pracy powstałego w wyniku takiej umowy. więcej >>

 • Odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym 04/04/2011

  Odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym

  Problematyka odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym została uregulowana w art. 124-127 k.p. Na podstawie tych przepisów należy w pierwszej kolejności dokonać rozróżnienia na odpowiedzialność indywidualną oraz odpowiedzialność wspólną. Oba rodzaje odpowiedzialności mają tożsamy zakres przedmiotowy. więcej >>

 • Obowiązki stron stosunku pracy 04/04/2011

  Obowiązki stron stosunku pracy

  Stosunek pracy charakteryzuję się tym, że jego strony zobligowane są do podejmowania względem siebie zachowań wyznaczanych przez normy kształtujące treść łączącej je więzi. W przypadku stosunku pracy mają one charakter dwustronny co oznacza, że zobowiązany do świadczeń jest zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pozostają oni zatem względem siebie w relacji dłużnik-wierzyciel. więcej >>

 • Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika 01/04/2011

  Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika

  Odpowiedzialność materialna pracowników związana jest z niewykonywaniem bądź nienależnym wykonaniem obowiązków pracowniczych, wskutek którego w mieniu pracodawcy zostaje wyrządzona szkoda. Niezależnie od tego pracownik może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, karno-administracyjnej czy karnej. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje na dwa rodzaje odpowiedzialności: za szkodę wyrządzona pracodawcy oraz za szkodę w mieniu powierzonym. Jeśli chodzi o pierwszą z nich to została ona w dużej mierze zróżnicowana w zależności od stopnia winy (umyślna bądź nieumyślna), jaką można przypisać pracownikowi w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Z kolei odpowiedzialność za mienie powierzone została zróżnicowana na odpowiedzialność indywidualna oraz wspólną. więcej >>

 • Urlop na żądanie 14/03/2011

  Urlop na żądanie

  Tematyka wykorzystywania urlopów większości pracowników kojarzy się z koniecznością uzgadniania z pracodawcą planu urlopów (art. 163 § 1 k.p.). Nie zawsze jednak tego typu współpraca z zatrudniającym nas podmiotem jest konieczna, bowiem na podstawie art. 1672 k.p. (dodanego do Kodeksu pracy ustawą z dnia 27 lipca 2002 r., która weszła w życie 1 stycznia 2003 r.) każdemu pracownikowi przysługuje tak zwany urlop na żądanie, który nie jest objęty planem urlopów. więcej >>

 • Badania lekarskie – obowiązki pracodawcy i pracownika 28/02/2011

  Badania lekarskie – obowiązki pracodawcy i pracownika

  Artykuł ten traktuje o obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez pracownika jako konkretyzację obowiązku przestrzegania przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz odpowiednio nierozerwalnie z tym związane obowiązki pracodawcy umożliwiające przeprowadzenie powyższych badań. więcej >>

 • Skutki naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji obowiązującego w czasie trwania stosunku pracy 08/02/2011

  Skutki naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji obowiązującego w czasie trwania stosunku pracy

  Prawodawca regulując w art. 101 § 1 k.p. umowę o zakazie konkurencji obowiązującym czasie trwania stosunku pracy był w pełni świadomy, iż należy jednocześnie z tym przepisem dodać do Kodeksu pracy normę sankcjonującą brak przestrzegania powyższej umowy przez pracownika. Wprowadzony więc został do porządku prawnego § 2 omawianego przepisu, zgodnie z którym pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym. więcej >>