Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Inne zlecone badania lekarskie pracownika 04/02/2011

  Inne zlecone badania lekarskie pracownika

  Artykuł ten dookreśli jakim innym badaniom lekarskim, poza wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi, ma obowiązek poddać się pracownik. więcej >>

 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 26/01/2011

  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to bardzo szczególny sposób ustania stosunku pracy, ponieważ następuje z natychmiastowym skutkiem. W ten sposób można rozwiązać każdy rodzaj umowy, nawet te zawarte na określony czas, czyli terminowe. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje obu stronom, jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. więcej >>

 • Obowiązki pracownika. Zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy 21/01/2011

  Obowiązki pracownika. Zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy

  Artykuł ten omawiać będzie jeden z obowiązków pracownika, a mianowicie obowiązek niepodejmowania działalności konkurencyjnej względem pracodawcy podczas trwania stosunku pracy ustanowiony w art. 101¹ Kodeku pracy (dalej: kp). Obowiązek niepodejmowania działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy (art. 101¹ kp) jest uregulowany w Rozdziale IIa Działu czwartego kp bezpośrednio po rozdziale dotyczącym podstawowych obowiązków pracownika. Zamieszczenie przepisów o zakazie konkurencji bezpośrednio po przepisach o obowiązkach pracownika, jak i sama istota omawianej regulacji wskazują na to, że zakaz konkurencji także należy zaliczyć do obowiązków pracownika, z tą tylko różnicą, że ma on fakultatywny charakter, gdyż jego obowiązywanie jest uzależnione od ustanowienia go na zgodny wniosek stron - w odrębnej umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (art. 101¹ § 1 kp). więcej >>

 • Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w czasie trwania stosunku pracy 20/01/2011

  Umowa o zakazie konkurencji obowiązującym w czasie trwania stosunku pracy

  Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. pracownik zobowiązany jest dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Skutkiem istnienia powyższych obowiązków, nazywanych doktrynie jako określające stosunek pracownika do zakładu pracy, było wprowadzenie do Kodeksu Pracy między innymi przepisu art. 1011 dającego możliwość obciążenia pracownika zakazem konkurencji obowiązującym w czasie trwania stosunku pracy. więcej >>

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? 19/01/2011

  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawy są świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi pracownikowi bądź członkom jego rodziny z tytułu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Można do nich zaliczyć odprawę rentową i emerytalną, odprawę pośmiertną, odprawę wypłacaną w razie zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. więcej >>

 • Agent i dający zlecenie - strony cywilnoprawnej umowy agencyjnej 28/12/2010

  Agent i dający zlecenie - strony cywilnoprawnej umowy agencyjnej

  Umowa agencyjna jest jedną z umów cywilnoprawnych występujących obecnie w obrocie obok umowy o dzieło, a także umowy zlecenia. Należy do kategorii umów nazwanych, znajdujących uregulowanie prawne w Kodeksie cywilnym od art. 758 do art. 7649 więcej >>

 • Umowy cywilnoprawne jako forma zatrudnienia pracowników. 27/12/2010

  Umowy cywilnoprawne jako forma zatrudnienia pracowników.

  Alternatywną formą zatrudnienia w stosunku do umowy o pracę, unormowanej w sposób kompleksowy w Kodeksie pracy, są umowy cywilnoprawne. Wśród umów cywilnoprawnych, których charakter wskazuje na świadczenie pracy, wyróżnia się trzy najważniejsze: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna. więcej >>

 • Obowiązki pracownika. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy. 22/12/2010

  Obowiązki pracownika. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy.

  Artykuł ten omawiać będzie jeden z podstawowych obowiązków pracownika, a mianowicie sumiennego i starannego działania określonego w art. 100 §1 Kodeksu pracy (dalej: kp). więcej >>

 • W jakiej sytuacji i komu należy się odprawa pośmiertna? 04/12/2010

  W jakiej sytuacji i komu należy się odprawa pośmiertna?

  Odprawa nie jest wynagrodzeniem za pracę, lecz innym świadczeniem należnym pracownikowi lub jego rodzinie w sytuacjach określonych prawem. Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94) wyróżnia odprawę rentową lub emerytalną oraz odprawę pośmiertną. więcej >>

 • Akta osobowe pracowników 04/12/2010

  Akta osobowe pracowników

  Pracodawca i pracownik, określani jako podmioty stosunku pracy mają względem siebie zarówno prawa, jak i obowiązki. W dalszej części chciałabym zwrócić uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia akt osobowych pracowników. więcej >>