Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Regulamin wynagradzania 06/06/2012

  Regulamin wynagradzania

  Prawo pracy jako dość osobliwa gałąź prawa posiada oprócz powszechnych źródeł prawa, również specyficzne. Jednym z nich jest regulamin wynagradzania. To wewnątrzzakładowe źródło wprowadzane jest jednostronnie przez pracodawcę. Kiedy pracodawca ma obowiązek jego wprowadzenia i w jakim trybie musi to uczynić? więcej >>

 • Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu 31/05/2012

  Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu

  Ostatnimi czasy mobbing zdaje się być jedną z najpopularniejszych instytucji prawa pracy. Coraz częściej do sądów trafiają pozwy pracowników, którzy uważają, że w swoim miejscu pracy byli ofiarą mobbera. W większości przypadków pracownicy domagają się zadośćuczynienia lub odszkodowania przewidzianych w art. 94³ Kodeksu pracy. Nie są to jednak jedyne roszczenia, jakich pracownik może dochodzić, jeżeli udowodni, że mobbing faktycznie był wobec niego stosowany. więcej >>

 • Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy 28/05/2012

  Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy

  Obowiązki pracodawcy to różne reguły postępowania, które składają się na treść stosunku pracy. W literaturze dzieli się je na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest wyróżnianie obowiązków w zależności od fazy stosunku pracy. I tak wyróżnia się obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy, jego trwaniem i ustaniem. Na czym polegają obowiązki pracodawcy w pierwszej z wymienionych faz? więcej >>

 • Specyfika terminów dawności w prawie pracy 25/05/2012

  Specyfika terminów dawności w prawie pracy

  Na podstawie art. 300 kodeksu pracy, w sprawach w nich nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Jednak pewne kwestie dotyczące terminów dawności w prawie pracy zostały uregulowane odmiennie. Jak więc ustawodawca odniósł się do tej kwestii w prawie pracy? więcej >>

 • Nawiązanie stosunku pracy z młodocianym 11/05/2012

  Nawiązanie stosunku pracy z młodocianym

  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikiem może być osoba pełnoletnia, niebędąca całkowicie ubezwłasnowolniona. Jednak w dziale IX KP znajdujemy uregulowania dotyczące możliwości zatrudnieni młodocianych. Jakie wymogi stawia ustawodawca młodocianemu i pracodawcy, by młodociany mógł się stać pracownikiem? więcej >>

 • Przestój w pracy z przyczyn tkwiących po stronie pracodawcy 10/05/2012

  Przestój w pracy z przyczyn tkwiących po stronie pracodawcy

  Według zasad ogólnych polskiego prawa pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi co do zasady jedynie za pracę wykonaną. Wyjątkiem od tej reguły jest tak zwany przestój z winy pracodawcy, określony w artykule 81 kodeksu pracy. Przepis ten w sposób szczegółowy określa przesłanki umożliwiające uzyskanie prawa do wynagrodzenia. więcej >>

 • Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku pracy 24/04/2012

  Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku pracy

  Świadectwo pracy stanowi dokument prywatny wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z ustaniem stosunku pracy, który zawiera istotne informacje związane z zatrudnieniem pracownika u tego pracodawcy. Świadectwo pracy to dokument prywatny w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, a zatem nie posiada ono mocy dowodowej jaką posiada dokument urzędowy, a jedynie jest dowodem tego, że pracodawca podpisał oświadczenie stanowiące treść tego świadectwa. więcej >>

 • Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy 23/04/2012

  Skutki prawne niewykonania przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych ze stosunkiem pracy

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy składają się na treść stosunku pracy, który je łączy. Obowiązki pracodawcy określają sposób, w jaki powinien zachowywać się pracodawca wobec pracownika będącego stroną stosunku pracy. Skutkiem nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez pracodawcę może być odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, która jednak nie została ukształtowana jednolicie oraz w sposób całościowy. więcej >>

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 roku 20/04/2012

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 roku

  Co roku Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych negocjuje wysokość minimalnej płacy na dany rok. W roku 2012, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wynosi ona 1.500 zł. Jest to o tyle istotna kwestia, iż pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia. więcej >>

 • Wynagrodzenie w prawie pracy 19/04/2012

  Wynagrodzenie w prawie pracy

  Przedmiotem prawa pracy nie jest każdy rodzaj ludzkiej pracy, a jedynie praca społecznie użyteczna, którą cechuje szereg właściwości. Polskie prawo pracy nie definiuje pojęcia „wynagrodzenie za pracę”. Przyjmuje się powszechnie kwalifikację, jaką przyjął Sąd Najwyższy, zgodnie z którą wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem koniecznym, o charakterze przysparzająco-majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi okresowo w zamian na wykonaną pracę, świadczoną w ramach stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy (uchwała SN z dnia 30 grudnia 1986r., III PZP 42/86). więcej >>