Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy 18/04/2012

  Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

  Prowadzenie działalności gospodarczej, wymaga od przedsiębiorcy znajomość podstawowych kwestii prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednym z filarów kodeksu pracy jest rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.Z treścią przepisów tego działu winni zapoznać się w szczególności pracodawcy tych przedsiębiorstw, w których wypadki nie należą do rzadkości. więcej >>

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego 17/04/2012

  Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, o którym stanowi Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten przyznawany jest ubezpieczonej w przypadku urodzenia przez nią dziecka i koniecznością sprawowania przez matkę nad nim opieki. więcej >>

 • Ochrona pracy oraz uprawnienia osób niepełnosprawnych 16/04/2012

  Ochrona pracy oraz uprawnienia osób niepełnosprawnych

  Pod pojęciem „ochrona pracy” w ujęciu przedmiotowym, rozumie się powszechnie ogół środków prawnych, których celem jest zapobieganie niebezpieczeństwom i szkodliwościom pracy, a także jej uciążliwości. Gdy chodzi o podmiotowe ujęcie „ochrony pracy” wyróżnia się tradycyjnie powszechną (ogólną) ochronę pracy oraz szczególną ochronę pracy, uzasadnioną szczególnymi właściwościami psychofizycznymi określonych grup pracowników. więcej >>

 • Charakter prawny wynagrodzenia za pracę 11/04/2012

  Charakter prawny wynagrodzenia za pracę

  Stosunek pracy charakteryzuje się wieloma cechami. Do jego istotnych elementów należy wynagrodzenie. Nie jest ono zdefiniowane przez ustawodawcę – dlatego jego charakter prawny może budzić wątpliwości. Wynagrodzenie jest elementem istotnym, ponieważ zobowiązanie do świadczenia pracy nieodpłatnie nie stanowi nawiązania stosunku pracy. Czym jest więc wynagrodzenie? więcej >>

 • Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika 06/04/2012

  Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika

  Osoba pozostająca w stosunku pracy ma szereg obowiązków o różnorodnym charakterze. Obowiązki kształtują treść stosunku pracy i dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Do jednych z nich po stronie pracowniczej należy obowiązek zachowania tajemnicy. Na czym dokładnie polega ten obowiązek i jakich informacji nie może ujawniać pracownik? więcej >>

 • Wygaśnięcie umowy o pracę 04/04/2012

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię ustania stosunku pracy wskutek wygaśnięcia umowy o pracę. W myśl przepisu art. 63 k.p. umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Przedmiotem niniejszego opracowania będą wyłącznie przypadki wygaśnięcia umowy o pracę unormowane w przepisach Kodeksu pracy. więcej >>

 • Śmierć pracownika w czasie trwania stosunku pracy 26/03/2012

  Śmierć pracownika w czasie trwania stosunku pracy

  Stosownie do przepisu art. 631 § 1 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Uogólniając, zatem stosunek pracy wygasa z mocy samego prawa, wskutek wystąpienia określonych zdarzeń prawnych sensu largo, które są niezależne od woli stron stosunku pracy. Śmierć pracownika jest zdarzeniem, które ze względu na osobisty charakter stosunku pracy powoduje jego ustanie z mocy samego prawa. więcej >>

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 23/03/2012

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Migracja pracowników z jednego zakładu pracy do drugiego jest zjawiskiem powszechnie występującym na współczesnym rynku pracy. Niejednokrotnie zdarza się tak, że stosunek pracy wygasa w momencie gdy pracownik nie zdążył jeszcze wykorzystać przysługującego mu corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego jest uprawniony na mocy przepisu art. 152 Kodeksu Pracy (dalej: kp). Rodzi się pytanie czy pracodawca w każdych okolicznościach jest zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu (tzw. ekwiwalent za niewykorzystany urlop) oraz w jaki sposób należy obliczyć jego wysokość. więcej >>

 • Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów 22/03/2012

  Refundacja przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 roku, Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. więcej >>

 • Prawo ojca do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego w 2012 r. 16/03/2012

  Prawo ojca do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego w 2012 r.

  Rok 2012 jest kolejnym już z rzędu, który przyniósł poprawę sytuacji mężczyzn, którzy doczekali się własnego potomka. W tym roku wydłużeniu uległ bowiem zarówno urlop ojcowski jak i potocznie określany urlop tacierzyński. więcej >>