Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Zwolnienia grupowe 15/03/2012

  Zwolnienia grupowe

  Kryzys gospodarczy spowodował, że w niektórych zakładach pracy zła kondycja finansowa pracodawcy wymusiła zwolnienie nie jednego, a całej grupy pracowników. To jednak nie jedyna przyczyna zwolnień grupowych. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, rozwiązuje stosunek pracy z określoną liczbą pracowników, z przyczyn ich niedotyczących, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron, w okresie nieprzekraczającym 30 dni. więcej >>

 • Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu 14/03/2012

  Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu

  Zgodnie z definicją legalną, jaka została zawarta w art. 1011 § 1 Kodeksu pracy, zakazem konkurencji jest ustanowiony w odrębnej umowie zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone 13/03/2012

  Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

  Pod pojęciem odpowiedzialności pracowniczej należy rozumieć ujemne konsekwencje, jakie na mocy przepisów prawnych ponosi w stosunku do pracodawcy pracownik, który nie wykonuje obowiązków pracowniczych lub czyni to w sposób nienależyty. Ustawodawca wyodrębnia odpowiedzialność w mieniu pracodawcy (w mieniu niepowierzonym, art. 114-122 Kodeksu pracy) oraz w mieniu powierzonym (art. 124-127 Kodeksu pracy). W obu przypadkach jedyną formą naprawienia szkody jest zapłata odszkodowania, ustalonego bądź w drodze ugody między pracodawcą a pracownikiem, bądź wyrokiem sądu pracy. więcej >>

 • Materialna odpowiedzialność pracowników - odpowiedzialność na zasadach ogólnych 12/03/2012

  Materialna odpowiedzialność pracowników - odpowiedzialność na zasadach ogólnych

  Odpowiedzialność materialna pracowników stanowi konsekwencję nagannego zachowania pracowników, które powoduje powstanie szkody w mieniu pracodawcy. Jej celem jest ukształtowanie postawy dbałości o to mienie oraz zapobieganie powstawaniu w nim strat, a także – w określonym stopniu – rekompensata pracodawcy uszczerbku, jaki poniósł. więcej >>

 • Staż z urzędu pracy 09/03/2012

  Staż z urzędu pracy

  Odbycie stażu przez bezrobotnego wiąże się z wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego, który w przyszłości ułatwi znalezienie pracy, ale również umożliwia nawiązanie kontaktu z pracodawcami, którzy mogą zaoferować stażyście stałą pracę po odbyciu stażu. Zasady kierowania na staż określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). więcej >>

 • Klauzula sumienia w pracy lekarza 08/03/2012

  Klauzula sumienia w pracy lekarza

  Wolność sumienia gwarantuje nie tylko prawo do uzewnętrzniania przyjętego światopoglądu. Obejmuje ona także prawo do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, a zatem także i wolność od przymusu postępowania wbrew swojemu sumieniu. W postanowieniach tych zawarta jest możliwość postępowania w zgodzie z tzw. klauzulą sumienia, która umożliwia odmowę wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, jeżeli jego wykonanie pozostawałoby w sprzeczności z przyjętymi zasadami etycznymi, którymi kieruje się dana osoba. więcej >>

 • Nabór do Policji, część 2 02/03/2012

  Nabór do Policji, część 2

  Omówienie dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz wskazanie wymogów formalnych, jakie należy spełniać, żeby pracować w Policji, niekonieczne nosząc mundur. więcej >>

 • Nabór do Policji, część 1 01/03/2012

  Nabór do Policji, część 1

  Komenda Główna Policji zachęca, żeby wstąpić w jej liczne szeregi i „robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia”. To zawód wymagający, ale i dający wiele w zamian. W samym 2012 r. limit przyjęć do służby został ustalony na 5076 osób, więc szanse przyszłych adeptów na pracę są całkiem spore. Co zatem należy zrobić, żeby zostać policjantem? więcej >>

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 28/02/2012

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. Jakie przesłanki muszą być spełnione oraz w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę w tymże trybie? więcej >>

 • Zakaz dyskryminacji ze względu na religię a prawo pracy 21/02/2012

  Zakaz dyskryminacji ze względu na religię a prawo pracy

  Sfera zatrudnienia, wbrew pozorom, jest bardzo podatna na działania dyskryminacyjne. Treść przepisów prawa polskiego w tym zakresie jest w znaczącym stopniu podyktowana przez prawo Unii Europejskiej. Ustanawia ono ogólne ramy równego traktowania w zatrudnieniu – przy tym wyraźnie wyraża zakaz dyskryminacji opartej na religii lub światopoglądzie. Pod wpływem prawodawstwa unijnego dokonano zmian w Kodeksie pracy (ustawą z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr.213, poz. 2081).Sfera zatrudnienia, wbrew pozorom, jest bardzo podatna na działania dyskryminacyjne. Treść przepisów prawa polskiego w tym zakresie jest w znaczącym stopniu podyktowana przez prawo Unii Europejskiej. Ustanawia ono ogólne ramy równego traktowania w zatrudnieniu – przy tym wyraźnie wyraża zakaz dyskryminacji opartej na religii lub światopoglądzie. Pod wpływem prawodawstwa unijnego dokonano zmian w Kodeksie pracy (ustawą z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr.213, poz. 2081). więcej >>