Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Pojęcie choroby zawodowej 17/01/2012

  Pojęcie choroby zawodowej

  Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za chorobę zawodową? Co przysługuje pracownikowi, u którego została stwierdzona choroba zawodowa? więcej >>

 • Odpowiedzialność za mienie powierzone 16/01/2012

  Odpowiedzialność za mienie powierzone

  „To na koszt firmy” – tak pracownicy zwykli usprawiedliwiać niewłaściwe traktowanie mienia pracodawcy. W rzeczywistości jednak za brak zwrotu lub wyliczenia się z powierzonych przedmiotów grozi surowsza odpowiedzialność niż za pozostałe szkody. Z tych względów warto zapoznać się z zasadami odpowiedzialności za mienie powierzone. więcej >>

 • Przejście zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę 12/01/2012

  Przejście zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę

  Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę czasami wywołuje panikę wśród pracowników. Składają oni oświadczenia, że nie wyrażają zgody na zmianę pracodawcy, krążą plotki o listach pracowników „do przekazania”… Tymczasem takie działania nie wywołują żadnych skutków prawnych, ponieważ w razie przejścia zakładu pracy nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. więcej >>

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi 11/01/2012

  Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

  Obowiązki pracodawcy stanowią jeden z elementów składających się na treść stosunku pracy, który określa reguły zachowania się pracodawcy względem pracownika. Polski ustawodawca nowelizacją z dnia 14 listopada 2003r. wprowadził do Kodeksu pracy nowy przepis – art. 943, który nakłada na pracodawcę nowy obowiązek, ściśle związany z ochroną godności i innych dóbr osobistych pracownika, mianowicie zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. więcej >>

 • Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu 10/01/2012

  Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu

  Regulację zapewniającą pracownikowi prawną ochronę przed bezpodstawnymi wrogimi zachowaniami ze strony pracodawcy oraz innych pracowników, zapewnia art. 943 Kodeksu pracy, który w trosce o realizację podstawowego obowiązku pracodawcy, stanowiącego jednocześnie kodeksową zasadę prawa pracy – poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika - zobowiązuje pracodawcę przeciwdziałania mobbingowi. więcej >>

 • Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej 09/01/2012

  Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej

  Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przemoc psychiczna jest poważnym zagrożeniem w miejscu pracy, którego rozmiary wciąż się zwiększają. Jak wskazuje B. Hołyst, mobbing może skutkować w sferze psychicznej jednostki: zniekształceniem percepcji własnej osoby, deformacjami w zakresie zdolności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, zniekształceniem percepcji otoczenia, zwykle w postaci postrzegania otoczenia jako wrogie i zagrażające, co może owocować chronicznym stresem i stanami lękowymi, a także zaburzeniami sfery emocjonalnej i osłabieniem odporności psychicznej, co może doprowadzić do chorób takich jak depresja czy zespół stresu pourazowego (PTSD – ang. Post Traumatic Stress Disorder). więcej >>

 • Normatywna definicja mobbingu 05/01/2012

  Normatywna definicja mobbingu

  W wyniku nowelizacji z dnia 14 listopada 2003r. do Kodeksu pracy został wprowadzony art. 943, który poszerzył katalog obowiązków pracodawcy nakładając na niego obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Pod tym pojęciem należy rozumieć jedną z form przemocy psychicznej, stosowana wobec ofiary przez osoby, które z nią współpracują. Mobbing jest zjawiskiem, które odnosi się do jakości relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. więcej >>

 • Jak walczyć z mobbingiem? 04/01/2012

  Jak walczyć z mobbingiem?

  Obowiązkiem pracodawcy, który jednocześnie jest w Kodeksie pracy zakwalifikowany jako podstawowa zasada prawa pracy jest „poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika” (art. 111). Rozumienie pojęcia godności nie odbiega znacząco od rozumienia tego pojęcia na gruncie języka potocznego, a zatem obejmuje ono niewątpliwie m.in. poczucie własnej wartości, czy szacunek do samego siebie. Elementem realizacji przez pracodawcę tego obowiązku jest niewątpliwie przeciwdziałanie mobbingowi. więcej >>

 • Odpowiedzialność za wybrane wykroczenia przeciwko prawom pracownika 28/12/2011

  Odpowiedzialność za wybrane wykroczenia przeciwko prawom pracownika

  Niewątpliwie tematyka odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika jest szczególnie ważna bowiem dotyczy ingerencji w podstawowe prawa pracownika oraz ze względu na znaczną liczbę wykrywanych tego typu wykroczeń. Czyny stanowiące przedmiotowe wykroczenia określone są w Kodeksie pracy oraz ustawach szczególnych. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wybranych wykroczeń zawartych w Kodeksie pracy. więcej >>

 • Kontrowersje wokół umowy na zastępstwo 27/12/2011

  Kontrowersje wokół umowy na zastępstwo

  Artykuł 25 Kodeksu pracy dopuszcza zawieranie umów o pracę czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy oraz na czas określony obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Umowa na czas zastępstwa zyskuje coraz większą popularność, ponieważ pozwala pracodawcy na elastyczność przy rozwiązywaniu kwestii nieobecności pracownika. W związku ze słabszą ochroną takiego stosunku pracy zmniejsza się ryzyko prawne związane z zatrudnianiem nowej osoby. W Kodeksie pracy niewiele miejsca poświęcono tej umowie, dlatego konieczne jest wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. więcej >>