Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

Prawo Pracy

Artykuły

 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika 05/12/2011

  Odpowiedzialność porządkowa pracownika

  Kary porządkowe są środkiem dyscyplinującym pracowników. Znajdują zastosowanie, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w zakładzie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Decyzja pracodawcy o nałożeniu kary porządkowej podlega kontroli związkowej i sądowej. więcej >>

 • Choroba pracownika w okresie próby i co dalej? 02/12/2011

  Choroba pracownika w okresie próby i co dalej?

  Umowa na okres próbny jest umową terminową, zawieraną przez pracodawcę i pracownika w celu sprawdzenia („wypróbowania”) wzajemnych oczekiwań lub umiejętności. Czasami zdarza się, że stosunek pracy zawarty na podstawie umowy na okres próbny zostaje zawieszony wskutek choroby pracownika. Istotne jest wówczas określenie skutków, jakie wystąpią w związku z tym w zakresie łączącego strony stosunku prawnego. więcej >>

 • Ochrona przedemerytalna i jej wyłączenie 28/11/2011

  Ochrona przedemerytalna i jej wyłączenie

  Ustawodawca szczególną ochroną objął pracowników, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, a osiągnięty wówczas dotychczasowy okres zatrudnienia uzasadni uzyskanie prawa do emerytury. Łączne spełnienie tych dwóch warunków skutkuje niemożliwością zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę w podanym okresie. Jednak ochrona ta nie jest bezwzględna – ustawa zawiera regulacje, na mocy których może dojść do wyłączenia tak zwanej ochrony przedemerytalnej, oczywiście po spełnieniu określonych przesłanek. więcej >>

 • Telepraca – nowa moda czy alternatywna metoda świadczenia pracy we współczesnym świecie 25/11/2011

  Telepraca – nowa moda czy alternatywna metoda świadczenia pracy we współczesnym świecie

  Obecnie obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na wykonywanie pracy na podstawie tak zwanych atypowych czy elastycznych stosunków pracy, do których należy nie tylko telepraca, ale także samozatrudnienie czy kontrakt menadżerski. Wzrost zainteresowania tą formą jest wprost proporcjonalny do rozwoju techniki rozpowszechniania środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (telefonia komórkowa, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna) (Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2008, s.322-324). więcej >>

 • Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne - cz. II 23/11/2011

  Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne - cz. II

  Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne stanowią istotny element obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Znajdują swoje miejsce nie tylko w czysto teoretycznej obecnej materii ustawowej, ale również odgrywają decydującą rolę przy ustalaniu wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych. Cechują się także sprecyzowanym zakresem oddziaływania i problematyką o złożonej genezie, co postaram się udowodnić w swojej pracy.         więcej >>

 • Umowa na czas próby a zobowiązanie do nawiązania stosunku pracy 15/11/2011

  Umowa na czas próby a zobowiązanie do nawiązania stosunku pracy

  Obecnie na rynku pracy bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem umów na okres próby. Inicjatywę w tej kwestii przejmują zasadniczo pracodawcy, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy chcą sprawdzić wiedzę i umiejętności kandydata. W takiej sytuacji rodzi się pytanie o charakter prawny umowy na okres próby oraz o możliwość zobowiązania do nawiązania stosunku pracy między tymi stronami w przyszłości. więcej >>

 • Zasada równego traktowania pracowników w zatrudnieniu 10/11/2011

  Zasada równego traktowania pracowników w zatrudnieniu

  Wiele mówi się na temat zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Na czym ona jednak dokładnie polega? Kiedy rzeczywiście pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, a kiedy różnicowanie przez niego pracowników jest dozwolone? więcej >>

 • Czym jest praca w świetle przepisów prawa pracy 03/11/2011

  Czym jest praca w świetle przepisów prawa pracy

  Żadna praca nie hańbi, ale nie każda jest chroniona przez prawo pracy. O tym, czy nasza praca jest regulowana przepisami prawa pracy, decydują jej pojęcie oraz cechy. więcej >>

 • Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne - cz. I 27/10/2011

  Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne - cz. I

  Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne stanowią istotny element obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Znajdują swoje miejsce nie tylko w czysto teoretycznej obecnej materii ustawowej, ale również odgrywają decydującą rolę przy ustalaniu wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych. Cechują się także sprecyzowanym zakresem oddziaływania i problematyką o złożonej genezie, co postaram się udowodnić w swojej pracy.         więcej >>

 • Zatrudnienie niani w świetle przepisów tzw. ustawy „żłobkowej” 21/10/2011

  Zatrudnienie niani w świetle przepisów tzw. ustawy „żłobkowej”

  Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawy żłobkowej) regulujące kwestię zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej. więcej >>