Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. I) 06/06/2012

  Przeniesienie akcji w spółce akcyjnej (cz. I)

  Prawo do przeniesienia akcji stanowi konsekwencję zasady rozporządzalności uregulowanej na gruncie art. 337 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH). Akcje inkorporują prawa udziałowe akcjonariusza, które mogą być przedmiotem zbycia. Akcjonariusze mają prawo do dysponowania akcjami w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej. Nierzadkim sposobem, aby to uczynić jest przeniesienie akcji na osobę trzecią, która dzięki temu uzyskuje status akcjonariusza. Ograniczone ramy redakcyjne artykułu stanowią przyczynę jego podziału na trzy części. Pierwsza część będzie traktować o przeniesieniu wyłącznie akcji imiennych. więcej >>

 • Zgoda spółki akcyjnej na rozporządzanie akcjami 08/05/2012

  Zgoda spółki akcyjnej na rozporządzanie akcjami

  Najpowszechniejszym a zarazem budzącym wiele wątpliwości w obrocie prawnym sposobem ograniczenia rozporządzania akcjami jest wymóg uzyskania zgody spółki akcyjnej. Tryb ten został szczegółowo uregulowany w art. 337 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych i zostanie przeanalizowany w niniejszym opracowaniu. Przedstawiona zostanie również odpowiedź na pytanie dotyczące konstrukcji postanowień statutowych dla ważnego ustanowienia ograniczenia rozporządzania akcjami w formie zgody spółki. więcej >>

 • Umowne ograniczenia wstąpienia spadkobierców w miejsce wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 27/04/2012

  Umowne ograniczenia wstąpienia spadkobierców w miejsce wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  W umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością coraz częściej zawierane są regulacje, mające na celu ograniczenie lub wyłączenie możliwości odziedziczenia udziałów w spółce przez spadkobierców zmarłych wspólników. W większości przypadków zawarcie takiego zastrzeżenia w umowie spółki wyraża dążenie do utrzymania ustroju spółki, jako spółki o niewielkim składzie osobowym lub nadania jej bardziej osobowego charakteru, niż typowej spółki kapitałowej. Zastosowanie ogólnych reguł prawa spadkowego często może bowiem skutkować wejściem do spółki osób niepożądanych przez dotychczasowych wspólników, np. osób prowadzących interesy konkurencyjne czy prowadzić do istotnej zmiany układu sił w spółce, gdy udziały zmarłego wspólnika miały znaczną wartość. więcej >>

 • Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika w spółce akcyjnej 16/04/2012

  Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika w spółce akcyjnej

  Dla uczestników obrotu gospodarczego kwestią priorytetową jest zabezpieczenie własnych interesów majątkowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom ustawodawca uregulował instytucję prawną zastawu. Należy podkreślić, iż przedmiotem zastawu mogą być nie tylko rzeczy ruchome, lecz także prawa, jeżeli są zbywalne (art. 328 Kodeksu cywilnego). Dlatego zastawem mogą być objęte również akcje (art. 337 Kodeksu spółek handlowych). Z tym faktem wiąże się wiele konsekwencji prawnych ogniskujących się wokół pozycji prawnej zastawnika akcji. Najwięcej pytań odnosi się do kwestii wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA). więcej >>

 • Łączenie się spółek kapitałowych- cele i rozpoczęcie procesu 12/04/2012

  Łączenie się spółek kapitałowych- cele i rozpoczęcie procesu

  Celem wszystkich przedsiębiorstw jest wzrost oraz rozwój. W zależności od przyjętej strategi można to osiągnąć na wiele sposobów np. poprzez przedsięwzięcia, których celem jest koncentracja kapitału i prowadzenie wspólnych interesów. Zdecydowanie najdoskonalszą forma służącą temu celowi jest instytucja łączenia spółek, która zakłada najdalej możliwe posuniętą integracje dotychczas oddzielnych bytów prawnych poprzez połączenie ich w jeden spójny organizm. więcej >>

 • Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej 05/04/2012

  Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

  W spółkach osobowych ( w przeciwieństwie do spółek kapitałowych) skład osobowy wspólników, między innymi z uwagi na szczególne unormowanie zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, jest z punktu widzenia wspólników bardzo istotny. Konstrukcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę służy ułatwieniu wspólnikowi wystąpienia ze spółki. więcej >>

 • Przekształcenia spółek handlowych 21/03/2012

  Przekształcenia spółek handlowych

  Przepisy prawne przewidują możliwość przekształcenia jednej spółki w inną. Zmianie ulega więc forma organizacyjna podmiotu. Przepisy dotyczące przekształceń mają charakter ogólnych (dotyczą one zagadnień wspólnych dla wszystkich typów przekształceń) i szczególnych (regulujących poszczególne typy przekształceń spółek). Na czym więc polega ten proces transformacyjny? więcej >>

 • Odpowiedzialność menadżera w spółce 16/03/2012

  Odpowiedzialność menadżera w spółce

  Treść artykułu zmierza do ukazania możliwych granic odpowiedzialności menedżera za działanie podejmowane na szkodę spółki. Skoncentrowana została na wskazaniu odpowiedzialności zarówno na gruncie cywilnoprawnym, jak i karno-materialnym. Tematyka ta jest szczególnie istotna, bowiem często w praktyce zdarza się, że zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorców, którzy wskutek tych działań stali się niewypłacalni, w rzeczywistości zaciągają jednoosobowo menedżerowie, głównie w wyniku przekroczenia postanowień wewnętrznych regulaminów, statutów czy wytycznych obowiązujących w spółce. Jak przedsiębiorca może, chociażby częściowo, zrekompensować sobie straty poniesione na skutek działania menedżerów do odpowiedzialności za popełnione przez nich nadużycia? więcej >>

 • Na czym polega i jak przebiega łączenie spółek? 15/03/2012

  Na czym polega i jak przebiega łączenie spółek?

  Przepisy prawa przewidują, że między spółkami może dojść do procesów transformacyjnych. Jednym z nich jest łączenie spółek. Jest ono uregulowane w ustawie – Kodeks spółek handlowych. Ustawa przewiduje dokładnie jakie podmioty podlegają łączeniu oraz ustala procedurę łączenia. Na czym polega więc ten proces transformacyjny? więcej >>

 • Spółka cicha 14/03/2012

  Spółka cicha

  Kiedy przedsiębiorca boryka się z problemami finansowymi, zakłada dwa scenariusze: albo zaprosi do spółki inne osoby, albo pogodzi się z wizją bankructwa. Istnieje jednak „trzecia droga”: spółka cicha. To umowa nienazwana zawierana między przedsiębiorcą a wspólnikiem, na mocy której ten pierwszy otrzymuje zastrzyk gotówki, a jednocześnie nie traci kontroli nad swoją firmą, z kolei drugi partycypuje w zyskach przedsiębiorstwa. Idealne rozwiązanie? Przyjrzyjmy się! więcej >>