Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy 09/03/2012

  Prawa i obowiązki akcjonariuszy

  Prawa udziałowe powstają z chwilą skutecznego objęcia akcji przez złożenie oświadczenia notarialnego. Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest pokrycie objętych akcji. Należy mieć na uwadze, że niniejszy temat jest bardzo obszerny i nie sposób w tym miejscu szczegółowo omówić wszystkich praw i obowiązków akcjonariuszy, wobec tego ograniczę się do ich wymienienia i krótkiej charakterystyki. więcej >>

 • Akcje i ich rodzaje 10/02/2012

  Akcje i ich rodzaje

  Akcja to pojęcie wieloznaczne, dlatego za każdym razem, gdy posługujemy się tym terminem, powinniśmy wyjaśnić kontekst, w jakim go używamy. Intuicyjnie akcja kojarzy się z papierem wartościowym, stwierdzającym prawo uczestnictwa w spółce. Akcja może być również rozpatrywana jako udział w kapitale zakładowym lub ogół praw i obowiązków akcjonariusza wynikających z praw udziałowych. więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3 16/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3

  W części trzeciej artykułu zostanie zaprezentowana kwestia ogłoszenia o połączeniu, ściśle związana z rejestracją spółki powstałej w wyniku fuzji per unionem bądź per incorporationem. Ponadto wskazane zostaną kwestie dotyczące wykreślenia spółek uczestniczących w procesie łączenia się. więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2 13/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2

  Cześć druga artykułu odpowie na pytania związane z terminem do wnoszenia wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również który sąd jest władny do wydania postanowień związanych ze wspomnianym wnioskiem. więcej >>

 • Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1 12/01/2012

  Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.1

  Łączenie się spółek dzieli się na trzy etapy (fazy). Pierwszym z nich jest faza menedżerska, drugim jest faza właścicielska i trzecim – faza rejestracyjna. Sedno ostatniej fazy opiera się na wpisie nowo powstałej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na obszerność tematu, artykuł zostanie podzielony na trzy części. więcej >>

 • Likwidacja spółki jawnej 11/01/2012

  Likwidacja spółki jawnej

  Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jej likwidacja zachodzi w przewidzianych prawem wypadkach. Do likwidacji dochodzi w celu spłaty długów spółki, a także podziału zysków, o ile takowe istnieją, między dotychczasowych wspólników. Poniżej tym, jak wygląda postępowanie likwidacyjne więcej >>

 • Badanie wniosku przez Sąd Rejestrowy 10/01/2012

  Badanie wniosku przez Sąd Rejestrowy

  Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186) Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Nadto w ustępie 2 wspomnianego artykuły ustawodawca stwierdza, iż Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru są prawdziwe oraz, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości. więcej >>

 • Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. 21/12/2011

  Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

  1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531). Wprowadza ona nową, alternatywną do dotychczasowej procedurę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca chciał w ten sposób ją uprościć i przyspieszyć oraz pominąć etap istnienia spółki „w organizacji”. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego (cz. 2) 14/12/2011

  Zasady prawa firmowego (cz. 2)

  W odniesieniu do zasad tworzenie firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe. Prawo firmowe to zespół norm wiążących się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy. Prawo do firmy realizowane jest przez zasady: prawdziwości, jawności, jedności, ciągłości, wyłączności i niezbywalności. więcej >>

 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu 12/12/2011

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko wchodzi w rozmaite relacje z reprezentującymi ją członkami zarządu. Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przywołany przepis ustanawia wyjątek od ogólnej zasady, w myśl której zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. więcej >>