Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Upadłość obejmująca likwidację majątku spółki jawnej 23/08/2011

  Upadłość obejmująca likwidację majątku spółki jawnej

  Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że w pewnym momencie jego działalność stanie się nieopłacalna, pojawią się straty oraz grono wierzycieli, którzy będą chcieli odzyskać swoje świadczenia. W konsekwencji, aby usprawnić cały proces związany z niewypłacalnością podmiotu obrotu gospodarczego wprowadzono instytucję, tzw. upadłości. Również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym spółka jawna, mogą skorzystać z prawa ogłoszenia upadłości. więcej >>

 • Obowiązek wniesienia wkładów w spółce jawnej 18/08/2011

  Obowiązek wniesienia wkładów w spółce jawnej

  Jedną z najważniejszych czynności przy zawiązywaniu spółki jawnej (ale również innych spółek handlowych) jest obowiązek wniesienia wkładów. Jak wynika z art. 3 KSH wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów, co jest podstawowym obowiązkiem majątkowym wspólników, który musi być spełniony, aby spółka mogą funkcjonować. Odnośnie spółki jawnej i obowiązku wniesienia wkładów ustawodawca wypowiedział się dodatkowo w przepisie art. 25 pkt 2, gdzie do essentialia negotii umowy spółki jawnej zalicza się określenie wkładów wniesionych przez każdego wspólnika i ich wartość. więcej >>

 • Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki partnerskiej 05/08/2011

  Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki partnerskiej

  Tytułem wstępu należy wskazać, iż kwestie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki partnerskiej uregulowane są w sposób zbliżony do spółki jawnej, ale również do spółek kapitałowych w zależności od obranego przez partnerów modelu. Można bowiem przyjąć model spółki jawnej, gdzie wszyscy partnerzy maja prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz prawo do jej reprezentacji. Można również wybrać model spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie główną rolę odgrywa zarząd. więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej za jej zobowiązania 01/08/2011

  Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej za jej zobowiązania

  Przyjmuje się, że jednym z determinantów powstania spółki partnerskiej jest zagwarantowanie jej wspólnikom uwolnienia się od odpowiedzialności związanej z ryzykiem wykonywanej działalności. Spółka partnerska w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania polega bowiem na tym, iż poza zasadami ogólnymi, odnoszącymi się do zobowiązań natury ogólnej, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, które pozostają w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez innego partnera. więcej >>

 • Utrata uprawnień zawodowych wspólnika w spółce partnerskiej ze wskazaniem na zawód adwokata 28/07/2011

  Utrata uprawnień zawodowych wspólnika w spółce partnerskiej ze wskazaniem na zawód adwokata

  Istota spółki partnerskiej zasadza się na tym, iż zostaje ona powołana w celu wykonywania wolnego zawodu. Definicja legalna wolnego zawodu nie istnieje, aczkolwiek ustawodawca wymienia, które profesje znajdują się w denotacji tego określenia. Patowa sytuacja występuje natomiast w momencie, gdy jeden z partnerów w spółce straci swoje uprawnienia. Kodeks spółek handlowych przewiduje taką sytuację i reguluje ją w przepisie art. 100. więcej >>

 • Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji 27/07/2011

  Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 25/07/2011

  Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Spółka z o.o. w organizacji ze swej istoty jest obligatoryjną, ale przejściową formą ustrojową spółki z o.o., która przestaje istnieć, przede wszystkim, z chwilą wpisu spółki do rejestru. więcej >>

 • Umowa spółki z o. o. 21/07/2011

  Umowa spółki z o. o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 20/07/2011

  Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Wówczas, zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej 18/07/2011

  Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej

  Spółka partnerska jest jedną ze spółek osobowych wymienionych w przepisie art. 4 § 1 pkt 1 KSH. Charakter prawny spółek osobowych nie pozwala zakwalifikować ich do osób prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są bowiem jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 KC). Zgodnie bowiem z art. 8 § 1 KSH spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. więcej >>