Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Firma spółki z o. o. w organizacji 15/07/2011

  Firma spółki z o. o. w organizacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.], z którą mamy do czynienia już od momentu zawarcia umowy spółki. Wówczas, zgodnie z art. 161. § 1k.s.h. powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. więcej >>

 • Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej na podstawie przepisu art. 98 § 1 KSH 07/07/2011

  Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej na podstawie przepisu art. 98 § 1 KSH

  Każdy twór prawny, w szczególności spółki prawa handlowego mogą ulec rozwiązaniu. Katalog przyczyn determinujących taką sytuacje jest wąski, przy czym wspomniane przypadki wyszczególnione są w Kodeksie spółek handlowych, w przepisie art. 98. Jednakże nie jest to katalog zamknięty, bowiem istnieją jeszcze inne okoliczności, które mogą spowodować rozwiązanie spółki. więcej >>

 • Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 15/06/2011

  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 i nast. k.s.h.) jest szczególnym rodzajem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Instytucja ta – istniejąca od początku obowiązywania kodeksu spółek handlowych - posiada szczególne cechy nie tylko w zakresie trybu przeprowadzenia podwyższenia, ale także w odniesieniu do kręgu osób, które mogą objąć akcje w podwyższonym w ten sposób kapitale zakładowym spółki. więcej >>

 • Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych 07/06/2011

  Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych

  Określenie zasad reprezentacji spółki kapitałowej ma fundamentalne znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zasady te określa art. 205 k.s.h. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 373 k.s.h. dla spółki akcyjnej. W praktyce jednak często są one modyfikowane w umowie (statucie) spółki. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 06/06/2011

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z o. o. to kapitałowa spółką handlowa uregulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych. Wraz z zawarciem umowy spółki – powstaje spółka z o. o., która funkcjonuje w obligatoryjnej fazie - „w organizacji”. Jaki przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o. o. w fazie poprzedzającą rejestrację? więcej >>

 • Ogólne zasady odpowiedzialności komandytariusza i komplementariusza za zobowiązania spółki 03/06/2011

  Ogólne zasady odpowiedzialności komandytariusza i komplementariusza za zobowiązania spółki

  Spółka komandytowa jest spółką osobową w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. więcej >>

 • Przejście spółki z o. o. w fazę likwidacji – charakter prawny spółki, zmiany w sposobie jej funkcjonowania 01/06/2011

  Przejście spółki z o. o. w fazę likwidacji – charakter prawny spółki, zmiany w sposobie jej funkcjonowania

  Zaistnienie zdarzenia określonego jako „przyczyna rozwiązania spółki”, pociąga za sobą rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego w spółce z o. o. (art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, [dalej k.s.h.]). Co się dzieje ze spółką z o. o. od momentu rozpoczęcia jej likwidacji? Jaki jest wówczas charakter prawny spółki i jakie zachodzą zmiany w sposobie jej funkcjonowania? więcej >>

 • Ochrona wierzycieli w łączeniu się spółek kapitałowych cz. 2 31/05/2011

  Ochrona wierzycieli w łączeniu się spółek kapitałowych cz. 2

  W pierwszej części artykułu Autor opisał przesłanki umożliwiające dochodzenie roszczeń przez wierzycieli łączących się spółek. Omówiono również sposób prowadzenia odrębnego zarządu oraz okres od którego należy taki zarząd prowadzić i moment, w którym ustaje. W tej części skupiono się z kolei na odpowiedzialności za prowadzenie odrębnego zarządu oraz opisano kwestię pierwszeństwa wierzycieli i zabezpieczenia ich roszczeń na kanwie art. 496 KSH. więcej >>

 • Likwidacja spółki z o. o. – obowiązki likwidatorów w toku postępowania likwidacyjnego 30/05/2011

  Likwidacja spółki z o. o. – obowiązki likwidatorów w toku postępowania likwidacyjnego

  Zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) [dalej k.s.h.] - powoduje ex lege skutek prawny w postaci otwarcia likwidacji, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności w tym zakresie. By jednak postępowanie likwidacyjne zakończyło się wykreśleniem spółki z o. o. z rejestru, konieczne jest by prowadzący proces likwidacji spółki likwidatorzy dokonali szeregu czynności prawnych i faktycznych. więcej >>

 • Ochrona wierzycieli w łączeniu się spółek kapitałowych cz. 1 27/05/2011

  Ochrona wierzycieli w łączeniu się spółek kapitałowych cz. 1

  Koniunktura gospodarcza z jaką mamy obecnie do czynienia powoduje, że rynek fuzji i przejęć z każdy rokiem zwiększa swoje obroty. Przyczyną rozpoczęcia procesów połączeniowych są względy natury ekonomicznej, bądź gospodarczej. Taki zabieg traktowany jest jako forma alternatywnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ale również jako sposób na obronę przed jego likwidacją. Jednakże z uwagi na skutki prawne procesów łączeniowych, pojawia się ryzyko w postaci pozbawienia skutecznego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli łączących się spółek. Dlatego też ustawodawca wprowadził w art. 495 i 496 KSH środki ochrony praw wierzycieli łączących się spółek. więcej >>