Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Prawo poboru i jego ograniczenie w zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej 18/03/2011

  Prawo poboru i jego ograniczenie w zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  Z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze subskrypcji zamkniętej immamentnie związane jest szczególne prawo akcjonariuszy polegające na pierwszeństwie objęcia akcji nowej emisji, zwane jest ono prawem poboru. Jego regulacja znajduje się w art. 433 k.s.h. więcej >>

 • Elementy składowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej 17/03/2011

  Elementy składowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga zmiany statutu spółki. Zmiana ta następuję w formie uchwały podjętej przez walne zgromadzenie spółki, której treść została prawnie uregulowana w art. 432 k.s.h. więcej >>

 • Ochrona interesów wspólnika nieuczestniczącego w spółce przekształconej 14/03/2011

  Ochrona interesów wspólnika nieuczestniczącego w spółce przekształconej

  Przy przekształceniu spółki obowiązuje zasada warunkowej kontynuacji praw członkowskich, co oznacza, że wspólnik ma prawo nie uczestniczyć w spółce przekształconej jeżeli uzna, że nie leży to w jego interesie. W celu zabezpieczenia tego uprawnienia Kodeks spółek handlowych przewiduje instrumenty chroniące takiego wspólnika. więcej >>

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółce z o.o. 09/03/2011

  Mandat i kadencja członków zarządu w spółce z o.o.

  Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołany na czas określony lub nieokreślony, na kadencję wspólną lub indywidualną. Jakie są szczegółowe zasady liczenia czasu trwania kadencji i mandatu członka zarządu? więcej >>

 • Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 07/03/2011

  Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Uprawnienia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Najważniejszym prawem majątkowym wspólnika w spółce z o.o. jest jego tzw. ogólne prawo do zysku, które przysługuje wspólnikom niezależnie od tego, czy spółka osiąga zysk. O wysokości zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego przeznaczonego do podziału decydują wspólnicy uchwałą, chyba że postanowienia w zakresie podziału zysku wynikają z umowy spółki. Czy w sytuacji w której spółka wypracowała zysk wspólnik nabywa prawo do wypłaty dywidendy i czy istnieje możliwość pozbawienia wspólnika wypłaty dywidendy? więcej >>

 • Istota i pojęcie spółki komandytowo – akcyjnej 24/02/2011

  Istota i pojęcie spółki komandytowo – akcyjnej

  Spółką komandytowo – akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden jest akcjonariuszem (art. 125 KSH). więcej >>

 • Domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie [art. 299 § 2 k.s.h.] 22/02/2011

  Domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie [art. 299 § 2 k.s.h.]

  W myśl art. 299 § 2 in media k.s.h. członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa w § 1 (jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania), jeżeli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. Przesłanka ta stanowi zarzut indywidualny, czyli wyłączający odpowiedzialność członka zarządu powołującego się na brak (swojej) winy. więcej >>

 • Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. 18/02/2011

  Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h.

  Można by stwierdzić, że odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., nie ma charakteru bezwzględnego. Przemawia za tym istnienia okoliczności uwalniających w danym przypadku członka zarządu od odpowiedzialności z tego przepisu, których swoisty katalog znajduje się w art. 299 § 2 k.s.h. więcej >>

 • Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 299 k.s.h. 14/02/2011

  Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 299 k.s.h.

  Jedyną pozytywną przesłanką odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., wymienioną wprost w § 1 tego przepisu jest bezskuteczność egzekucji (jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania). Warunek ten, stanowiący punkt wyjścia do jakichkolwiek rozważań na temat omawianego przepisu, wymaga kilku słów wytłumaczenia. więcej >>

 • Osoby ponoszące odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. 12/02/2011

  Osoby ponoszące odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h.

  Biorąc pod uwagę brzmienie art. 299 k.s.h., należałoby stwierdzić, iż odpowiedzialność na jego podstawie ponoszą jedynie członkowie zarządu. Nasuwa się jednak pytanie, czy aby na pewno art. 299 k.s.h. nie stanowi podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności likwidatorów spółki z.o.o., członków innych organów spółki z.o.o. lub wspólników? Próbą odpowiedzi na to pytanie będzie niniejszy artykuł. więcej >>