Jesteś w: Strona główna > Prawo Spółek > Artykuły

Prawo Spółek

Artykuły

 • Ogólne zasady przekształcania spółek 07/02/2011

  Ogólne zasady przekształcania spółek

  Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową polega na tym, że zmienia się ona na spółkę o strukturze innego typu. Spółkami przekształcanymi mogą być: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Każda z nich może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (czyli w spółkę przekształconą). więcej >>

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej 07/12/2010

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej

  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej związane jest nie tylko uprawnieniami, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tę można odnieść do odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne osoby prawnej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także do odpowiedzialności osobistej o charakterze karnym. więcej >>

 • Tworzenie spółki prawa handlowego dla realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 04/12/2010

  Tworzenie spółki prawa handlowego dla realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

  Na tle obecnie obowiązującej ustawy z 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm) partnerstwo publiczno-prywatne można określić jako współpracę podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, którzy podpisując stosowną umowę zobowiązują się do określonych świadczeń. Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. więcej >>

 • Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki jako przesłanki ku związaniu komandytariusza obowiązkiem lojalności i zakazem konkurencji 22/11/2010

  Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki jako przesłanki ku związaniu komandytariusza obowiązkiem lojalności i zakazem konkurencji

  Jedną z regulacji kodeksowych podkreślających szczególną pozycję komandytariusza w spółce komandytowej jest przepis art. 121 § 3 k.s.h. ustanawiający w sposób szczególny warunki związania go obowiązkiem lojalności oraz zakazem konkurencji wynikającymi z art. 56 k.s.h. więcej >>

 • Prowadzenie spraw spółki komandytowej przez komandytariusza 22/11/2010

  Prowadzenie spraw spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zgodnie z metodą regulacji spółki komandytowej, odsyłającą do odpowiedniego stosowania w sprawach nieuregulowanych przepisów o spółce jawnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 103 k.s.h.), należy przyjąć, iż do prowadzenia spraw spółki stosuje się art. 39 – 46 k.s.h z zachowaniem szczególnych regulacji zawartych w dziale o spółce komandytowej, które w tym przypadku sprowadzają się do art. 121 i 122 k.s.h. więcej >>

 • Zasady reprezentacji spółki komandytowej przez komandytariusza 21/11/2010

  Zasady reprezentacji spółki komandytowej przez komandytariusza

  Reprezentacja spółki, czyli składanie (reprezentacja czynna) i przyjmowanie (reprezentacja bierna) oświadczeń woli (znaczenie wąskie reprezentacji) w przypadku spółki komandytowej, na podstawie art. 117 k.s.h., zostało powierzone komplementariuszom. Powyższa regulacja jest uzupełniana o przepis art. 118 k.s.h. stwarzający możliwość dopuszczenia komandytariuszy do czynności reprezentacyjnych. więcej >>

 • Skuteczność podwyższenia oraz obniżenia sumy komandytowej 21/11/2010

  Skuteczność podwyższenia oraz obniżenia sumy komandytowej

  Suma komandytowa, czyli oznaczona kwotowo górna granica odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli spółki, stanowi jeden z obligatoryjnych elementów umowy spółki komandytowej (art. 105 pkt 5 k.s.h.). Obligatoryjność ta jest bezpośrednio związana z wyjaśnioną powyżej istotą sumy komandytowej oraz co za tym idzie z dokonywaniem zmian jej wysokości. więcej >>

 • Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w podmiocie konkurencyjnym jako działania zakazane członkom zarządu 21/11/2010

  Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w podmiocie konkurencyjnym jako działania zakazane członkom zarządu

  Status członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z licznymi uprawnieniami związanymi między innymi z prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją, ale także z szeregiem prawnie uregulowanych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, który w formie zakazu został uregulowany odpowiednio w art. 211 k.s.h. dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz w art. 380 k.s.h. dla członków zarządu spółki akcyjnej. więcej >>

 • Względny charakter zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu spółek kapitałowych (art. 211 k.s.h. oraz art. 380 k.s.h.) 20/11/2010

  Względny charakter zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu spółek kapitałowych (art. 211 k.s.h. oraz art. 380 k.s.h.)

  Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 211 k.s.h.) oraz spółki akcyjnej (art. 380 k.c.) a także członków rady nadzorczej spółki akcyjnej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru (art. 380 k.s.h. w związku z art. 390 § 3 zd. 3 k.s.h.) może zostać wyłączony za zgodą odpowiedniego organu. Tego rodzaju konstrukcja normatywna pozwala nadać temu zakazowi charakter względny. więcej >>

 • Prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 12/11/2010

  Prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Innym sposobem ograniczenia może być ustanowienie prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu na rzecz określonych osób, np. pozostałych wspólników. Prawa te mają odmienny charakter i nie należy ich ze sobą utożsamiać. więcej >>