Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Pełnomocnictwo - jakiej wymaga formy? 19/11/2013

  Pełnomocnictwo - jakiej wymaga formy?

  Pełnomocnictwo stanowi oświadczenie woli, które upoważnia dany podmiot do tego, by dokonywał określonych czynności. Jest instytucją prawną, która jest niezwykle często wykorzystywana w praktyce. Ze względu na szeroki zakres zastosowania warto wiedzieć, kiedy pełnomocnictwo wymaga szczególnej formy, a kiedy wystarczy zwykła forma pisemna. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu. 15/11/2013

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na wady zagrażające zdrowiu.

  Art. 682 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu bez zachowania terminów wypowiedzenia, w sytuacji gdy lokal stanowiący przedmiot najmu ma wady zagrażające zdrowiu najemcy, jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. więcej >>

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia. 13/11/2013

  Wypowiedzenie umowy zlecenia.

  Art. 746 kodeksu cywilnego przewiduje szczególny tryb przedwczesnego zakończenia umowy zlecenia. Biorąc pod uwagę, iż zlecenie stanowi stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu, każdej ze stron przyznano uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. więcej >>

 • Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz. 3 11/10/2013

  Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz. 3

  Obie postacie umowy menedżerskiej – zarówno kontrakt menedżerski jak i umowa o pracę, w sposób odmienny kształtują wzajemne uprawnienia oraz obowiązki stron, przyznając każdemu z uczestniczących podmiotów swoiste gwarancje, poniższy artykuł kończy porównanie obu prezentowanych form umowy menedżerskiej, ujmując ostateczne konkluzje. więcej >>

 • Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy  – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz.2 19/08/2013

  Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy  – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz.2

  Obie postacie umowy menedżerskiej – zarówno kontrakt menedżerski jak i umowa o pracę, w sposób odmienny kształtują wzajemne uprawnienia oraz obowiązki stron, przyznając każdemu z uczestniczących podmiotów swoiste gwarancje, dlatego tak ważna jest optymalizacja rozwiązania i wybór takiej formy umowy, która najpełniej zabezpiecza interes danego przedsiębiorcy. Warto zwrócić uwagę na poszczególne aspekty każdej z dwóch form umowy menedżerskiej. więcej >>

 • Kto może zostać spadkobiercą? 16/08/2013

  Kto może zostać spadkobiercą?

  Polskie przepisy prawne wskazują, jaki jest porządek dziedziczenia i jakie są jego źródła. Rzadko jednak w codziennym życiu zadajemy sobie pytanie, kto może w ogóle zostać spadkobiercą. To także określają przepisy polskiego prawa – odpowiednie artykuły Kodeksu cywilnego.  więcej >>

 • Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz.1 12/08/2013

  Umowa menedżerska jako kontrakt cywilnoprawny czy stosunek pracowniczy – optymalizacja rozwiązań wobec przedsiębiorcy – cz.1

  Funkcjonując w obliczu coraz mniej przewidywalnych sił rynkowych i zmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej coraz większa liczba przedsiębiorców dostrzega konieczność powierzenia misji zarządzania przedsiębiorstwem fachowemu kierownictwu – decydując się na zawarcie umowy menedżerskiej. Pojawia się pytanie: jaką postać powinna ona mieć – stabilnego i gwarancyjnego stosunku pracowniczego czy kształtowanego co do zasady wolą stron kontraktu menedżerskiego? więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej 16/05/2013

  Miarkowanie kary umownej

  Kodeks cywilny przewiduje instytucję kary umownej polegającą na zastrzeżeniu w umowie, że naprawienie szkody, która wyniknie z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. oraz jej miarkowania. W określonych sytuacjach może dojść do jej miarkowania. Czym jest miarkowanie kary umownej i jakie są jego warunki? więcej >>

 • Odstępne 09/05/2013

  Odstępne

  W takim wypadku wymaga się także zachowania takiej formy, jaka wymagana jest dla samej umowy.  więcej >>

 • Obowiązki ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia majątkowego 31/12/2012

  Obowiązki ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia majątkowego

  Umowa ubezpieczenia to umowa, której jedną ze stron jest przedsiębiorca, podmiot profesjonalny. W związku z tym, że zobowiązuje się on do przejęcia określonego ryzyka i w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego do wypłaty świadczenia, to na nim ciąży główna odpowiedzialność za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązki ubezpieczyciela można podzielić na obowiązki dotyczące zawarcia umowy, obowiązki dotyczące obowiązywania umowy, obowiązki związane z wypłatą świadczenia. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi