Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Konstrukcja umownego prawa odstąpienia 09/11/2011

  Konstrukcja umownego prawa odstąpienia

  Kiedy strony decydują się na zawarcie umowy to najbardziej naturalnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania jest jego wykonanie. Jeżeli umowa została skutecznie zawarta wiąże strony i poza wypadkami wskazanymi w ustawie nie może zostać rozwiązana oświadczeniem woli jednej ze stron. Kontraktowe odstąpienie od umowy stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda. Omawiana instytucja umożliwia doprowadzenie do ustania stosunku obligacyjnego za pomocą jednostronnego oświadczenia woli jednej ze stron umowy. Wyjątek ten dopuszczalny jest jedynie w sytuacji zgodnej woli stron wyrażonej w postanowieniach zawartej umowy. więcej >>

 • Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej - odpowiedzialność sprzedawcy 08/11/2011

  Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej - odpowiedzialność sprzedawcy

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr. 141 poz. 1176 z późn. zm.) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, w sytuacji, gdy towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Kiedy można to stwierdzić? Otóż ustawa mówi, że istnieje domniemanie niezgodności w przypadku jej stwierdzenia przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru. więcej >>

 • Konflikt wzorców przy umowach między przedsiębiorcami 03/11/2011

  Konflikt wzorców przy umowach między przedsiębiorcami

  W ostatnich czasach w profesjonalnym obrocie nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy każda ze stron zawierających umowę inkorporuje do jej treści, stosowany przez siebie, powszechnie lub dla potrzeb konkretnego przypadku, wzorzec umowny. Sytuacja taka, będąca jakby naturalną konsekwencją ilości zawieranych przez przedsiębiorców umów, poza szeregiem zalet, może rodzić pewne trudności związane z powstaniem konfliktu wzorców. Ustawodawca zauważając powyższy problem, nowelizacją z 2000 r. (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) wprowadził do Kodeksu cywilnego stanowiący remedium art. 3854. więcej >>

 • Zasada proporcji, czyli jakie mogą być skutki niedoubezpieczenia 02/11/2011

  Zasada proporcji, czyli jakie mogą być skutki niedoubezpieczenia

  Umowy ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bardzo często zawierają w sobie zapis odnośnie prawa ubezpieczyciela do umniejszenia odszkodowania w oparciu o zastosowanie zasady proporcji. Zasada ta, jakkolwiek odgrywa jedną z kluczowych ról w ubezpieczeniach majątkowych, nie została dotąd przez polskiego ustawodawcę wyrażona w przepisach prawa, stąd w toku jej realizacji wciąż pojawiają się wątpliwości. więcej >>

 • Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu 28/10/2011

  Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu

  Kodeks cywilny poświęca odpowiedzialności za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu jeden artykuł. Jednak jest to ważny rodzaj odpowiedzialności i warto zapoznać się z obowiązującymi regułami. Regulację w tym zakresie przewiduje art. 433 kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli jako wada oświadczenia woli 25/10/2011

  Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli jako wada oświadczenia woli

  W myśl art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Ustawodawca tworząc powyższą definicję oświadczenia woli, w głównej mierze kładąc nacisk na będącą regułą dowolność jego formy, wydaje się pomijać fakt, iż wola o której mowa, powinna być wolną wolą. Takowe złudzenie jednak mija po lekturze przepisów art. 82 – 88 k.c. normujących wady oświadczeń woli, spośród których jako pierwsza swojej regulacji doczekała się wada polegająca na braku świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli. więcej >>

 • Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  24/10/2011

  Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  Wymiana dóbr i usług wiąże się z ryzykiem, którego ciężarów nie powinni ponosić konsumenci, którzy w zaufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty nabywają od niego dany produkt. Artykuł przedstawia podmioty, przeciwko którym konsument może wystąpić z odpowiednim roszczeniem, w razie poniesienia szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. więcej >>

 • Oferta jako sposób zawierania umów 19/10/2011

  Oferta jako sposób zawierania umów

  Umowa dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli stron. Jednak praktyka wytworzyła pewne sposoby ich zawierania. Niewątpliwie jest to wynik wyjścia naprzeciw potrzebom, które ułatwia zawieranie umów. Do takich trybów zawierania umów należą oferta, negocjacje, aukcja, przetarg. Przyjrzyjmy się jednemu z nich – ofercie – na czym polega ten swoisty sposób zawierania umów? więcej >>

 • Chwila złożenia oświadczenia woli skierowanego do ściśle określonego podmiotu 17/10/2011

  Chwila złożenia oświadczenia woli skierowanego do ściśle określonego podmiotu

  Elementem immanentnie związanym z podejmowaniem wszelakich czynności prawnych jest składanie oświadczeń woli, za które, w myśl art. 60 k.c., należy uznawać każde zachowanie w sposób dostateczny ujawniające wolę danego podmiotu. Wyróżniając wśród oświadczeń woli, te które są skierowane do ściśle określonego adresata, uwagę należy zwrócić na kwestię oznaczenia chwili ich skutecznego złożenia. Regulacja prawna tego aspektu znajduje się w art. 61 k.c. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zwierzęta 17/10/2011

  Odpowiedzialność za zwierzęta

  Zwierzęta niosą za sobą pewne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Poziom takiego niebezpieczeństwa dostrzegano już w czasach rzymskich. Prawo znalazło odpowiedź na te zagrożenia. Odpowiedzialność za zwierzęta została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi