Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Zarzuty przysługujące przejemcy długu 14/10/2011

  Zarzuty przysługujące przejemcy długu

  W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>

 • Uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub groźby 13/10/2011

  Uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub groźby

  Dział IV Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego zawiera wyliczenie okoliczności, których zaistnienie równoznaczne jest z zaistnieniem wady oświadczenia woli. Sytuacja taka, w zależności od tego z jaką wadą mamy do czynienia, wywoływać będzie jeden z przewidzianych przez ustawodawcę skutków. W przypadku zaistnienia stanu wyłączającego świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 k.c.) lub stanu pozorności (art. 83 k.c.) złożone oświadczenie obwarowane jest sankcją bezwzględnej nieważności. Z kolei, w przypadku złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu (art. 84 k.c.), podstępu będącego szczególną postacią błędu (art. 86 k.c.) oraz groźby (art. 87 k.c.), ustawodawca przewidział sankcję nieważności względnej (wzruszalności) oświadczenia woli, której istota zostanie przedstawiona w poniższym. więcej >>

 • Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy 10/10/2011

  Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy

  Uczestniczenie w obrocie konsumenckim jest naturalnym elementem naszego życia. Czy jednak jesteśmy jego świadomymi uczestnikami? Należy zwrócić uwagę na zakres spraw objętych szczegółową regulacją. Przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku sprzedaży konsumenckiej wyłączono zastosowanie przepisów art. 556-581 kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady i gwarancji jakości. więcej >>

 • Przelew wierzytelności 28/09/2011

  Przelew wierzytelności

  Wierzyciel w stosunku zobowiązaniowym zawsze ponosi pewne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ustawodawca w związku z tym wprowadził wiele instytucji mających na celu ochronę jego interesów. Po omówieniu instytucji przejęcia długu, która też w pewnym stopniu zabezpiecza wierzyciela, umożliwiając mu pozyskanie przejemcy, który zaspokoi jego roszczenie, warto omówić instytucję przelewu wierzytelności, która również pozwala wierzycielowi „uwolnić” się od stosunków z dłużnikiem. Poniższy artykuł stanowi omówienie najważniejszych cech konstytutywnych instytucji przelewu wierzytelności. więcej >>

 • Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2 19/09/2011

  Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2

  Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

 • Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu. 15/09/2011

  Zgoda dłużnika i zgoda wierzyciela jako przesłanka skuteczności przejęcia długu.

  Zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa o przejęciu długu wymaga zgody albo dłużnika jeżeli zawierana jest między wierzycielem a osobą trzecią, albo wierzyciela jeżeli zawierana jest między dłużnikiem o osobą trzecią. Omawiana zgoda ma wpływ na skuteczność całej zawieranej umowy, ponieważ wyrażenie świadomej zgody wpływa bezpośrednio na sytuację prawną osoby która jej udziela, czyli albo dłużnika albo wierzyciela. Ustawodawca uregulował kwestię wyrażania zgody przez dłużnika albo wierzyciela dość szeroko, uwzględniając różne okoliczności. więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o sytuacji darczyńcy, w przypadku popadnięcia przez niego w niedostatek po wykonaniu darowizny 14/09/2011

  Kilka uwag ogólnych o sytuacji darczyńcy, w przypadku popadnięcia przez niego w niedostatek po wykonaniu darowizny

  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Tak skonstruowany przepis art. 888 § 1 k.c. w sposób bezpośredni wymienia elementy przedmiotowo istotne czynności prawnej w nim opisywanej. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwa się nieodpłatność przysporzenia dokonanego przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. To ta cecha zmusiła bowiem ustawodawcę, do poczynienia szeregu specjalnych regulacji, wprowadzających do umowy darowizny takie swoiście pozaprawne czynniki, jak poczucie wdzięczności, czy też obowiązek z nim związany, to jest obowiązek utrzymania darczyńcy przez obdarowanego, w razie popadnięcia tego pierwszego w niedostatek po wykonaniu darowizny. więcej >>

 • Zmiana dłużnika 09/09/2011

  Zmiana dłużnika

  W polskim prawie konstrukcja stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z art. 353 § 1 kodeksu cywilnego, polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik jest zobowiązany to świadczenie spełnić. Jednak jak powszechnie wiadomo dłużnik nie zawsze jest w stanie świadczyć na rzecz wierzyciela, co prowadzi do tego, że ten drugi postawiony jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlatego też, ustawodawca stworzył szereg instytucji mających na celu ochronę interesów wierzyciela. Jednym z rozwiązań mających na celu doprowadzenie do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela jest przejęcie długu przez osobę trzecią, co prowadzi co zwolnienia ze zobowiązania dłużnika macierzystego. więcej >>

 • Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 07/09/2011

  Rażąca niewdzięczność obdarowanego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Polski ustawodawca, w przepisie art. 898 § 1 k.c., konstytuuje szczególną instytucje odwołania darowizny (nawet już wykonanej). Dopuszczalność jej zastosowania uzależniona jest od zaistnienia rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Użycie tego rodzaju klauzuli generalnej jako przesłanki niesie za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, dzięki nieskrępowaniu sądów ścisłą literą prawa, mogą one orzekać w pełni sprawiedliwie, dostosowując wyrok do zaistniałej sytuacji faktycznej. Z drugiej jednak strony tak szeroko zarysowane granice uznania sędziowskiego powodują powstanie stanu niepewności u adresatów normy. Nie mniej jednak, za swoisty kierunkowskaz, może służyć judykatura Sądu Najwyższego. więcej >>

 • Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów 05/09/2011

  Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów

  Próżno jest szukać w Kodeksie cywilnym choć w części wyczerpującej regulacji powstania, zmiany i ustania stosunku zobowiązaniowego z gry albo zakładu. Ustawodawca postanowił jedynie uregulować kwestię zaskarżalności tych roszczeń (art. 413 k.c.). więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi