Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Praktyczne znaczenie przyjętej metody wykładni oświadczenia wekslowego oraz porozumienia wekslowego 01/09/2011

  Praktyczne znaczenie przyjętej metody wykładni oświadczenia wekslowego oraz porozumienia wekslowego

  Osoba tworząca weksel (czy to trasowany, czy też własny), z reguły jest świadoma charakteru tego papieru wartościowego. Obejmuje ona swoim rozeznaniem fakt, iż weksel jest dokumentem przeznaczonym do obiegu oraz wynikający z tego jego zaostrzony formalizm. Problematyczne staje się dopiero określenie, na jakich podstawach może zostać oparta późniejsza wykładnia oświadczenia wekslowego, którego treść nie jest wystarczająco jasna. Odpowiedź na tę kwestię dają odpowiednie przepisy prawa prywatnego oraz aktualny dorobek doktryny. więcej >>

 • Umowa spedycji 01/09/2011

  Umowa spedycji

  Wielu przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług transportowych zajmuje się nie tylko przewozem, ale również spedycją, czyli usługami związanymi z przewozem przesyłek, takimi jak wysyłka przesyłki, jej odbiór, zawieranie umów przewozu, czuwanie nad przebiegiem przewozu czy przygotowywanie dokumentów przewozowych. Usługi spedycyjne, jakkolwiek spełniają pomocniczą funkcję wobec przewozu przesyłek, są uregulowane odrębnie. Znajomość tych przepisów może być cenna nie tylko dla spedytorów, ale dla wszystkich podmiotów korzystających z ich usług. więcej >>

 • Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu rzeczy w świetle kodeksu cywilnego 29/08/2011

  Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu rzeczy w świetle kodeksu cywilnego

  Umowa przewozu w praktyce życia codziennego odgrywa znaczącą rolę. Bywa jednak i tak, że jedna ze stron nie wykonuje bądź też nie wykonuje należycie swojego zobowiązania wobec drugiej strony. Rodzi się wówczas kwestia odpowiedzialności za takie działania bądź zaniechania. Przyjrzyjmy się bliżej odpowiedzialności przewoźnika. więcej >>

 • Umowa agencyjna. Definicja, charakter prawny, rodzaje agencji, prawa i obowiązki stron 25/08/2011

  Umowa agencyjna. Definicja, charakter prawny, rodzaje agencji, prawa i obowiązki stron

  Umowy agencyjne przed nowelizacją Kodeksu Cywilnego ustawą z 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 74, poz. 857) nie były zbyt popularne. Nowa regulacja miała zmienić ten stan rzeczy. W jaki sposób? Poprzez nadanie jej takiego kształtu, który byłby atrakcyjny dla przedsiębiorców. Czy to się udało? Przyjrzymy się bliżej obecnej regulacji umowy agencji w polskim porządku prawnym.   więcej >>

 • Oznaczenie sumy wekslowej 22/08/2011

  Oznaczenie sumy wekslowej

  W myśl przepisów normujących obieg weksli oraz w związku z szeroko pojętym ich przeznaczeniem, należy stwierdzić, iż przedmiotem bezwarunkowego polecenia (przyrzeczenia) zapłaty określonego w wekslu jest suma pieniężna, zwana także sumą wekslową. więcej >>

 • Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 1 19/08/2011

  Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 1

  Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

 • Jak skutecznie poręczyć na wekslu? 17/08/2011

  Jak skutecznie poręczyć na wekslu?

  Poręczenie wekslowe inaczej nazywane avalem służy do zabezpieczenia stosunku wekslowego w stosunku do określonego dłużnika. Jest to instytucja odrębna od poręczenia cywilnego rządząca się swoimi prawami, z tego powodu nie będziemy stosować przepisów kodeksu cywilnego dotyczących poręczenia. więcej >>

 • Użyczenie 17/08/2011

  Użyczenie

  Użyczenie to umowa realna, której stronami są użyczający oraz biorący. Pierwszy z nich zezwala drugiemu bezpłatnie używać rzecz przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Instytucja użyczenia w swojej konstrukcji jest bardzo podobna do umowy najmu, z ta różnicą, że użyczający przekazuje rzecz w bezpłatne używanie natomiast najem jest zawsze odpłatny. więcej >>

 • Dopuszczalność oprocentowania sumy wekslowej 11/08/2011

  Dopuszczalność oprocentowania sumy wekslowej

  Zgodnie z brzmieniem art. 5 Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe w określonych przypadkach dopuszczalne jest oprocentowanie sumy wekslowej. Tego rodzaju zastrzeżenie stanowi dodatkową klauzulę umowną, która zobowiązuje dłużnika, do zapłaty doliczonych do sumy wekslowej odsetek. więcej >>

 • Umowa przewozu. Regulacja kodeksowa. Prawa i obowiązki stron 10/08/2011

  Umowa przewozu. Regulacja kodeksowa. Prawa i obowiązki stron

  Umowa przewozu uregulowana została przez polskiego ustawodawcę zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w ustawach szczególnych, odnoszących się do poszczególnych rodzajów transportu. Kodeksowe uregulowania stosuje się wówczas subsydiarnie, w pełni zastosowanie znajdują tylko w przypadku przewozu konnego. Przyjrzyjmy się bliżej tym przepisom. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi