Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Skutki zamieszczenia w wekslu klauzuli „nie na zlecenie” 26/04/2011

  Skutki zamieszczenia w wekslu klauzuli „nie na zlecenie”

  W myśl art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (dalej zwanej w skrócie p.w.) dotyczącego wprost weksli trasowanych oraz poprzez odwołanie na podstawie art. 103 ust. 1 pw. dotyczącego także weksli własnych, każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. Przepis ten wprowadza regułę, zgodnie z którą jedynie odpowiednie zastrzeżenie zawarte w wekslu może wprowadzić zakaz indosowania. więcej >>

 • Miarkowanie kary umownej przez sąd 20/04/2011

  Miarkowanie kary umownej przez sąd

  Przepis art. 484§2 przewiduje możliwość miarkowania kary umownej, a więc jej obniżenia stosownie do zaistnienia przesłanek określonych w powołanym przepisie.       więcej >>

 • Typy kary umownej 18/04/2011

  Typy kary umownej

  Swoboda umów wyrażona w art. 353 k.c. pozwala kształtowanie stosunku prawnego wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Także kara umowna może być uregulowana w różny sposób z uwzględnieniem przepisów k.c. więcej >>

 • Pojęcie kary umownej w prawie cywilnym 15/04/2011

  Pojęcie kary umownej w prawie cywilnym

  Karę umowna można postrzegać jako swego rodzaju alternatywę dla odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanej w art. 471 KC. Zgodnie z art. 483 k.c. dotyczy ona zobowiązań niepieniężnych, a dłużnik zobowiązany jest do jej uiszczenia w przypadku nieprawidłowego wykonania zobowiązania. więcej >>

 • Kara umowna 12/04/2011

  Kara umowna

  Kara umowna obok zadatku, umownego prawa odstąpienia oraz odstępnego, została zakwalifikowana do grupy dodatkowych zastrzeżeń umownych. Przepisy regulujące konstrukcję instytucji kary umownej stanowią, iż w wypadku zastrzeżenia jej w umowie, naprawienie szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, zostanie naprawiona przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (art. 483 § 1 KC). więcej >>

 • Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej 05/04/2011

  Skutki niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej

  Niekiedy, z różnych przyczyn strony nie są zainteresowane natychmiastowym zawarciem umowy definitywnej, ograniczają się więc do zawarcia umowy przedwstępnej. W umowie przedwstępnej świadczeniem dłużnika jest złożenie stosownego oświadczenia woli, które w połączeniu z oświadczeniem uprawnionego spowoduje zawarcie umowy przyrzeczonej. Czasami zdarza się jednak, że zobowiązany narusza postanowienia umowy i tym samym nie wykonuje swojego obowiązku. Sytuacja taka dla wierzyciela jest niedopuszczalna gdyż może doprowadzić do tego, że nie uzyska on spodziewanych z umowy korzyści. Konsekwencje nielojalnego zachowania dłużnika reguluje art. 390 k.c., który zostanie omówiony w niniejszym artykule.   więcej >>

 • Wytworzenie rzeczy ruchomej z cudzych materiałów 05/04/2011

  Wytworzenie rzeczy ruchomej z cudzych materiałów

  Ustawodawca w art. 192 k.c. prawnie uregulował skutki pozaumownego wytworzenia rzeczy ruchomej z cudzych materiałów, ujmując w dwóch paragrafach wspomnianej jednostki redakcyjnej trzy przepisy dotyczące odmiennych sytuacji: 1) gdy wartość nakładu pracy jest większa od wartości materiałów (art. 192 § 1 k.c.); 2) gdy wartość materiałów jest większa od wartości nakładu pracy (art. 192 § 2 k.c.); 3) gdy przetworzenie zostało dokonane w złej wierze (art. 192 § 2 k.c.). więcej >>

 • Skutki połączenia lub pomieszania rzeczy ruchomych różnych właścicieli 05/04/2011

  Skutki połączenia lub pomieszania rzeczy ruchomych różnych właścicieli

  Artykuł 193 k.c. normuje szczególna sytuację połączenia lub pomieszania rzeczy ruchomych należących do różnych właścicieli. Dotyczy ona skutków takiego ich połączenia lub pomieszania, które czyni nieopłacalnym przywrócenie stanu poprzedniego (warto zauważyć, że dosyć podobną kwestię ustawodawca reguluje w art. 192 k.c. – przepis dotyczy sytuacji wytworzenia nowej rzeczy ruchomej z cudzych materiałów). więcej >>

 • Zobowiązanie do zawarcia umowy- umowa przedwstępna (pojęcie, forma, treść) 04/04/2011

  Zobowiązanie do zawarcia umowy- umowa przedwstępna (pojęcie, forma, treść)

  W obrocie cywilnoprawnym spotykamy się niekiedy ze specyficznym rodzajem umowy, której świadczenie polega na zawarciu innej umowy. Taką umowę nazywamy przedwstępną. Zawierana jest przez strony, które pomimo chęci zawarcia umowy stanowczej, z jakichś bliżej nieokreślonych powodów nie mogą lub nie chcą tego zrobić i poprzestają na zobowiązaniu się do jej zawarcia w przyszłości. W niniejszym artykule zostaną przedstawione jedynie podstawowe informacje o tej instytucji, zaś zainteresowanego czytelnika odsyłam do innych tekstów dotyczących umowy przedwstępnej znajdujących się na portalu. więcej >>

 • Użyczenie rzeczy – konstrukcja prawna umowy użyczenia 01/04/2011

  Użyczenie rzeczy – konstrukcja prawna umowy użyczenia

  Jedną z powszechnie występujących w obrocie cywilnoprawnym umów jest umowa użyczenia – umowa nazwana, znajdująca uregulowanie prawne w części szczegółowej Księgi III Kodeksu cywilnego w przepisach od art. 710 do art. 719 włącznie. Użyczając rzecz, zezwalamy innej osobie na bezpłatne używanie oddanej w tym celu rzeczy. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi