Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Wyzbycie się własności rzeczy ruchomej a jej zgubienie 30/03/2011

  Wyzbycie się własności rzeczy ruchomej a jej zgubienie

  O tym, jaka jest różnica pomiędzy zgubieniem rzeczy a wyzbyciem się jej własności w aspekcie faktycznym nie ma potrzeby się rozpisywać. Należy dopiero zwrócić uwagę na to, jak różnica ta kształtuje się w regulacjach prawnych, to jest poprzez użycie jakich konstrukcji ustawodawca rozróżnia te sytuacje. więcej >>

 • Użyczenie – odpowiedzialność wynikająca z umowy użyczenia. 29/03/2011

  Użyczenie – odpowiedzialność wynikająca z umowy użyczenia.

  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania obie strony umowy ponoszą odpowiedzialność kontraktową, wynikającą z samego faktu zawarcia umowy użyczenia. Ta forma odpowiedzialności jest jakby wpisana w charakter każdego stosunku zobowiązaniowego w celu zapewnienia pewności obrotu cywilnoprawnego również pomiędzy osobami fizycznymi, nie będącymi profesjonalistami. więcej >>

 • Instytucje zadatku i zaliczki – charakterystyka i różnice 28/03/2011

  Instytucje zadatku i zaliczki – charakterystyka i różnice

  Praktyczne znaczenie przedpłaty dokonywanej przez jedną ze stron na poczet świadczenia głównego ujawnia się szczególnie w sytuacji niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania. więcej >>

 • Użyczenie na tle innych umów zobowiązaniowych: najem, dzierżawa, darowizna 28/03/2011

  Użyczenie na tle innych umów zobowiązaniowych: najem, dzierżawa, darowizna

  Umowa użyczenia jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowanych w części szczegółowej Księgi III Kodeksu cywilnego. Inne umowy nazwane tj. umowa najmu (art. 659 – art. 692 Kodeksu cywilnego), umowa dzierżawy (art. 693 – art. 709 Kodeksu cywilnego), a także umowa darowizny (art. 888 – art. 902 Kodeksu cywilnego) wyróżniają się odmiennymi cechami, jednakże pomiędzy w/w umowami a umową użyczenia można dostrzec podobieństwa. więcej >>

 • Zwolnienie z długu 16/03/2011

  Zwolnienie z długu

  Na płaszczyźnie wygaśnięcia zobowiązania, zwykło się wyróżniać wygaśnięcie zobowiązania poprzez zaspokojenie wierzyciela oraz wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela. Pierwsza sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przypadku: 1) wykonania przez dłużnika zobowiązania zgodnie z jego treścią; 2) świadczenia w miejsce wykonania; 3) potrącenia; 4) nowacji; 5) złożenia przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego. Typowym zaś przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela jest instytucja zwolnienia z długu (art. 508 k.c.). więcej >>

 • Częściowe spełnienie świadczenia przez dłużnika 16/03/2011

  Częściowe spełnienie świadczenia przez dłużnika

  Wzorcowy model stosunku zobowiązaniowego przewiduje, iż z chwilą wymagalności świadczenia, zostaje ono spełnione w całości. Nie mniej jednak często zdarza się, że dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z umowy w sposób zgodny z jej szeroko rozumianą treścią i jedyne co ma do zaproponowania wierzycielowi, to spełnienie tylko części świadczenia. więcej >>

 • Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady 15/03/2011

  Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady

  Przyjęcie gościa do hotelu wymaga regulacji prawnej, bowiem w takich sytuacjach może wystąpić wiele punktów spornych. Polska przystąpiła do konwencji europejskiej o odpowiedzialności utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, która została sporządzona w 1962r. w Paryżu. Prawo polskie musiało zostać dostosowane do postanowień prawa międzynarodowego, co wymagało nowelizacji kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Umowy zawarte przez rzekomego pełnomocnika 15/03/2011

  Umowy zawarte przez rzekomego pełnomocnika

  Rzekomym pełnomocnikiem (falsus procurator) nazywa się osobę, która dokonuje czynności prawnej w imieniu innego podmiotu, działając przy tym bez umocowania (w szerokim znaczeniu). Poniższe rozważania będą traktowały tylko o jednej z grup czynności prawnych dokonywanych przez rzekomego pełnomocnika, to jest o umowach. więcej >>

 • Jednostronne czynności prawne dokonane przez rzekomego pełnomocnika 15/03/2011

  Jednostronne czynności prawne dokonane przez rzekomego pełnomocnika

  Prawna regulacja działalności rzekomego pełnomocnika nie ogranicza się jedynie to wielostronnych czynności prawnych przez niego dokonywanych, lecz obejmuje także czynności prawne jednostronne, o których traktuje art. 104 k.c. oraz art. 105 k.c. więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość, czyli co każdy konsument wiedzieć powinien 14/03/2011

  Umowy zawierane na odległość, czyli co każdy konsument wiedzieć powinien

  W dobie nowoczesnych rozwiązań coraz częściej zawieramy umowy na odległość. Jest to wygodne i dlatego tak wielu z nas korzysta z tego sposobu zawierania umów. Jak prawo odnosi się do tych rozwiązań i co nam w takich sytuacjach wolno, a co jest nam zabronione? więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi