Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Ograniczenie odpowiedzialności komisanta 10/03/2011

  Ograniczenie odpowiedzialności komisanta

  W przypadku umowy komisu sprzedaży stroną zawartej na rachunek komitenta umowy jest przedsiębiorca prowadzący komis (komisant). Oznacza to, że na nim (a nie na komitencie) spoczywa odpowiedzialność za wady towaru lub za jego niezgodność z umową. Komisant może jednak w pewnych przypadkach ograniczyć swoją odpowiedzialność. więcej >>

 • Umowa deweloperska 03/03/2011

  Umowa deweloperska

  Umowa deweloperska zalicza się do tzw. umów nienazwanych, oznacza to, że jej treść nie jest w pełni uregulowana przez przepisy prawa. Jedynym zapisem ustawowym, który normuje tę instytucję, jest art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W świetle tego przepisu odrębna własność lokalu może powstać min. w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. więcej >>

 • Czym jest umowa franchisingu? 02/03/2011

  Czym jest umowa franchisingu?

  Umowa franchisingu to rodzaj współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi firmami polegający na tym, iż jedna z nich jest nadrzędną w stosunkach korporacyjnych dla drugiej. Jest ona umową prawnie nieuregulowaną, którą wykształciła praktyka życia gospodarczego. Podstawową zasadą franchisingu jest to, że franchisingobiorca jest samodzielnym przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, ale w oparciu o pomysł franchisingodawcy. więcej >>

 • Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz sprzedaż na próbę 28/02/2011

  Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz sprzedaż na próbę

  Obie omawiane w tym artykule instytucje (sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz sprzedaż na próbę) mogą być stosowane zarówno przy sprzedaży konsumenckiej jak i w obrocie profesjonalnym. Ich cel jest jednak różny. Podczas gdy sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej wzmacnia pozycję sprzedającego, który utrzymuje własność do czasu uiszczenia ceny, to sprzedaż na próbę jest korzystna dla kupującego, mogącego zbadać rzecz i ocenić jej przydatność.   więcej >>

 • Swoboda umów i jej granice 24/02/2011

  Swoboda umów i jej granice

  Przy zawieraniu umów, typy określone w k.c. nie zawsze znajdą odzwierciedlenie w woli stron chcących uregulować dany stosunek odmiennie niż jest to określone w przepisach. Do 1.10.1990 roku zasada swobody umów nie była uregulowana w kodeksie, wyprowadzano ją zaś z przepisów księgi trzeciej, których znaczna część ma charakter dyspozytywny. Zmiany ustrojowe i rozwój obrotu gospodarczego wymogły na ustawodawcy wprowadzenie tej zasady do k.c. łącznie z określeniem jej granic. Ostatecznie zasada ta znalazła również odzwierciedlenie w Konstytucji RP. więcej >>

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane 15/02/2011

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Wykonawca w procesie budowlanym jest stroną prawnie słabszą, dlatego też ustawodawca postanowił zabezpieczyć jego interesy poprzez wprowadzenie instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane. więcej >>

 • Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.] 17/01/2011

  Istota orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli [art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.]

  W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nierzadko spotyka się sytuacje, w których jeden z podmiotów, będąc zobowiązanym wobec innego do podjęcia pewnej aktywności, nie wywiązuje się z tego obowiązku. W każdym z takich przypadków polski ustawodawca przewiduje stosowne środki prawne chroniące wierzyciela. Jednym z nich, dopuszczalnym gdy aktywność będąca przedmiotem obowiązku polega na wyrażeniu woli, jest możliwość dochodzenia wydania orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli. więcej >>

 • Prawo odkupu 23/12/2010

  Prawo odkupu

  Prawo odkupu jest jednym ze szczególnych rodzajów sprzedaży. Unormowane zostało w artykułach 593-595 k.c. jako prawo akcesoryjne dodawane w formie postanowienia do umowy sprzedaży. Postanowienie to może być zawarte również później. więcej >>

 • Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym 19/12/2010

  Kilka uwag ogólnych o materialnoprawnym aspekcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym

  Przepis art. 6 k.c., formułujący podstawową zasadę ciężaru dowodu w procesie cywilnym stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak skonstruowana reguła choć w teorii prawa jest słusznie uważana za adresowaną do sądu, w aspekcie praktycznym powinna być przede wszystkim rozpatrywana, jako swoisty normatywny wyznacznik opłacalności skierowania danej sprawy na drogę sądową. Tak też niniejszy artykuł, będzie w głównej mierze próbą przystępnego wytłumaczenia rzeczowej istoty przepisu art. 6 k.c. więcej >>

 • Nabycie rzeczy ruchomej od nieuprawnionego [art. 169 k.c.] 18/12/2010

  Nabycie rzeczy ruchomej od nieuprawnionego [art. 169 k.c.]

  Rozważając tematyką przenoszenia prawa własności prima facie mogłoby się wydawać, że skuteczne nabycie własności rzeczy będzie jedynie miało miejsce wtedy, kiedy osoba zbywająca dany przedmiot posiada uprawnienie do rozporządzania nim. Powyższe stwierdzenie, choć zgodne z zasadami szeroko pojmowanej sprawiedliwości, może być uznane jedynie za zasadę – i to taką zasadę, która bardzo często doznaje wyjątków. Jeden z nich wynika z przepisu art. 169 k.c., który dopuszcza przy spełnieniu określonych przesłanek nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi