Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Negocjacje jako sposób na zawarcie umowy 01/12/2010

  Negocjacje jako sposób na zawarcie umowy

  W art. 66- 721 k.c. ustawodawca uregulował różne sposoby zawarcia umowy, w skład których wchodzi między innymi zawarcie umowy poprzedzonej negocjacjami. Przepisy dotyczące negocjacji są ogólne, wskazujące jedynie pewne ramy, odzwierciedlające złożony i nie do końca dający się zamknąć w kazuistyczne ramy prawne charakter negocjacji. Dzięki temu istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w wielu stylach usystematyzowanych w literaturze pozaprawnej, do której jednak ten artykuł, z racji tematyki nie będzie się odwoływał. więcej >>

 • Materialnoprawne aspekty miarkowania kary umownej 05/11/2010

  Materialnoprawne aspekty miarkowania kary umownej

  Zastrzeżenie kary umownej w stosunkach cywilnoprawnych jawi się w oczach hipotetycznych kontraktujących jako element umowy, który jest niewzruszalny. Strony postanawiając, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętego pomiędzy nimi zobowiązania nastąpi poprzez zapłatę z góry określonej sumy pieniężnej (art. 483 § 1 k.c.) godzą się z tym, że suma ta nie będzie w toku późniejszych czynności, czy to procesowych, czy też poza procesowych zmieniana. Tego rodzaju tezy są jak najbardziej błędne, czego powodem jest wprowadzenie przez polskiego prawodawcę w art. 484 § 2 k.c. instytucji miarkowania kary umownej. więcej >>

 • Zwłoka wierzyciela 01/11/2010

  Zwłoka wierzyciela

  Ustawodawca w k.c. wyróżnia dwa rodzaje zwłoki- zwłokę dłużnika, omawianą w innym artykule i zwłokę wierzyciela. Z art. 354 § 2 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c. wynika, że wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania. Jeżeli takiej kooperacji nie będzie może zaistnieć zwłoka wierzyciela. więcej >>

 • Zwłoka dłużnika 01/11/2010

  Zwłoka dłużnika

  Zachowanie się dłużnika jest istotnym elementem stosunku obligacyjnego, wszak od niego zależy prawidłowe wykonanie zobowiązania. Jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia popada w zwłokę. więcej >>

 • Zaliczka a zadatek 31/10/2010

  Zaliczka a zadatek

  Wiele osób błędnie utożsamia zaliczkę z zadatkiem nie zdając sobie sprawy z ogromnych różnic jakie cechują te dwa pojęcia. W praktyce często by być pewnym wykonania danej umowy kontrahent wpłaca pewną kwotę w celu jej zabezpieczenia. Może to być zaliczka albo zadatek. Pojęcia te wydają się bardzo podobne, ale ich rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ wiąże się z odmiennymi skutkami prawnymi.   więcej >>

 • Weksel in blanco 31/10/2010

  Weksel in blanco

  Weksel jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażających bezwarunkowe i abstrakcyjne zobowiązanie pieniężne wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. więcej >>

 • Sprzedaż konsumencka 31/10/2010

  Sprzedaż konsumencka

  Konstrukcja sprzedaży konsumenckiej ma zastosowanie, gdy osoba prowadząca przedsiębiorstwo sprzedaje w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa rzecz ruchomą osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zastępuje ona w zakresie sprzedaży konsumenckiej rękojmie za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. więcej >>

 • Gwarancja a rękojmia - krótka charakterystyka 28/10/2010

  Gwarancja a rękojmia - krótka charakterystyka

  Gwarancja jakości została ukształtowana przez polskiego ustawodawcę jako odrębna od rękojmi instytucja zabezpieczająca interesy kupującego w razie wystąpienia wad fizycznych rzeczy. Określa ona samodzielne zasady odpowiedzialności za wady niezależnie od rękojmi. więcej >>

 • Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej 28/10/2010

  Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 • Czym jest list intencyjny i kiedy warto go sporządzać? 28/10/2010

  Czym jest list intencyjny i kiedy warto go sporządzać?

  Wraz ze stale rozwijającą się praktyką dotyczącą prowadzenia skomplikowanych i długich negocjacji zmierzających do zawarcia umów handlowych o dużej wartości z praktyki amerykańskiej przenika do prawa polskiego coraz częstsze sporządzanie tzw. listów intencyjnych (letters of intent). więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi