Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Bezpodstawne wzbogacenie – ważne dla każdego 26/10/2010

  Bezpodstawne wzbogacenie – ważne dla każdego

  Podstawową regułą prawa cywilnego jest fakt, że przejście wartości z jednego majątku do drugiego musi mieć swoje uzasadnienie. Dlatego ustawodawca kreuje w kodeksie cywilnym instytucję bezpodstawnego wzbogacenia. Po co ona funkcjonuje i jakie ma dla nas znaczenie? więcej >>

 • Nienależne świadczenie – szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia 26/10/2010

  Nienależne świadczenie – szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia

  W ramach kodeksu cywilnego ustawodawca wprowadził konstrukcję bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z przepisami przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia stosuje się także w przypadku nienależnego świadczenia. Czym więc jest owe nienależne świadczenie? więcej >>

 • Prawo pierwokupu 20/10/2010

  Prawo pierwokupu

  Prawo pierwokupu, uregulowane w art. 596 – 602 k.c. i w szeregu ustaw szczególnych, definiowane jest w doktrynie jako prawne zapewnienie danemu podmiotowi prawa prywatnego (uprawniony z prawa pierwokupu) pierwszeństwa nabycia danej rzeczy ruchomej lub nieruchomości, na wypadek jej sprzedaży osobie trzeciej przez podmiot „zapewniający” (właściciel zobowiązany z prawa pierwokupu). więcej >>

 • Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 357<sup>1 </sup>k.c.) 13/10/2010

  Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)

  Znakomita większość współcześnie zawieranych stosunków umownych charakteryzuje się dużymi rozbieżnościami czasowymi pomiędzy chwilą ich powstania a chwilą wykonania. Rozbieżności takie powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia pewnych zdarzeń, które pośrednio lub bezpośrednio spowodują nieadekwatność świadczeń spełnianych przez strony. Współczesne prawo cywilne wytworzyło instrumenty, które mają w toku trwania danego stosunku likwidować takie sytuacje. Jednym z nich jest klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (clausula rebus sic stantibus), która pozwala, przy spełnieniu określonych warunków, na sądowe skorygowanie niesłusznych warunków umowy. więcej >>

 • Złożenie przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego oraz jego materialnoprawne skutki 13/10/2010

  Złożenie przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego oraz jego materialnoprawne skutki

  Celem każdego zobowiązania cywilnoprawnego jest dążenie obu jego stron do zaspokojenia interesów wierzyciela. Zaspokojenie to wbrew pozorom może nastąpić na wiele sposobów, a nie tylko poprzez spełnienie świadczenia zgodnie z treścią stosunku prawnego. Jednym z nich jest złożenie przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego, które jako instytucja prawa cywilnego zostało uregulowane w przepisach proceduralnych (art. 692 - 69322 k.p.c.) oraz w przepisach materialnych (art. 467 – 470 k.c.). więcej >>

 • Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c. 13/10/2010

  Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c.

  Ustawodawca regulując odpowiedzialność deliktową z tytułu szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.) oraz szkody wyrządzonej przez ruch pojazdu mechanicznego (art. 436 k.c.) wprowadził w obu tych przypadkach zasadę ryzyka. Decyzja ta, rzecz jasna podyktowana szczególnym niebezpieczeństwem związanym z działaniem powyższych elementów świata zewnętrznego, musi bez wątpliwości zostać uznana za słuszną. Wątpliwości pojawiają się jednak w innym aspekcie, to jest gdy ma miejsce sytuacja w której dochodzi do powstania szkody, na skutek ruchu środka komunikacji wchodzącego w skład przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody, a więc gdy dochodzi to iluzorycznie jednoczesnego spełnienia hipotezy z art. 435 k.c. i hipotezy z art. 436 k.c. więcej >>

 • Umowne prawo odstąpienia oraz odstępne jako sposób na osłabienie stosunku pomiędzy kontraktującymi 13/10/2010

  Umowne prawo odstąpienia oraz odstępne jako sposób na osłabienie stosunku pomiędzy kontraktującymi

  W nauce prawa cywilnego wyróżnia się trzy rodzaje elementów wchodzących z reguły w skład umowy cywilnoprawnej. Pierwszym rodzajem są elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii), czyli te postanowienia, które są konstytutywnymi składnikami danej czynności prawnej. Drugim rodzajem są elementy nieistotne (naturalia negotii), czyli zapisy typowe dla danej czynności prawnej, które są unormowane przepisami o charakterze dyspozytywnym, co oznacza, iż mogą zostać uregulowane odmiennie w danej czynności prawnej. Trzecim, z punktu widzenia niniejszego artykułu najważniejszym rodzajem postanowień są elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii). więcej >>

 • Umowa użyczenia 13/10/2010

  Umowa użyczenia

  O tym, jak bardzo język potoczny różni się od języka prawnego można by napisać wiele prac z pogranicza przynajmniej kilku dziedzin naukowych. Jedną z takich różnic jest potoczne określanie mianem umowy pożyczki, tego co w nomenklaturze prawnej zyskało normatywne miano umowy użyczenia. więcej >>

 • Umowa franchisingu 13/10/2010

  Umowa franchisingu

  Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną explicite w art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wedle własnego uznania. Ograniczeniem stawianym przed nimi jest wymóg zgodności treści umowy z właściwością tego stosunku, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego. Przepis powyższy prowadzi do swoistego otwarcia katalogu ustawowych (nazwanych) umów cywilnych na inne, pozaustawowe (nienazwane) umowy, które w swojej istocie wypełniają potrzeby gospodarcze podmiotów prawa prywatnego. Biorąc pod uwagę ostatnie tendencje rozwojowe stosunków handlowych należy bez wątpienia stwierdzić, iż obecnie jedną z najważniejszych umów nienazwanych, czyli takich, których nie można przyporządkować jakiemukolwiek typowi kodeksowemu, jest umowa franchisingu. więcej >>

 • Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.) 13/10/2010

  Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.)

  Powstanie obowiązku naprawienia szkody za czyn niedozwolony zawsze związane jest z jakiegoś rodzaju uzasadnieniem, czyli pewnym stanem faktycznym, który pozwala ustawodawcy przyjąć odpowiedzialność konkretnego podmiotu, ze względu na specyficzną relację między tym podmiotem a poszkodowanym. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi