Jesteś w: Strona główna > Prawo Umów > Artykuły

Prawo Umów

Artykuły

 • Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki 08/10/2010

  Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki

  Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy działalność spółek w prawie polskim jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych. Ustawa ta w art. 1 § 2 wymienia podmioty, które w rozumieniu prawa są spółkami handlowymi, a które z mocy kolejnych przepisów tejże ustawy uzyskują różną, w zależności od rodzaju spółki, podmiotowość prawną. Prima facie mogłoby się wydawać, iż prawodawca normując działalność spółek zapomniał o spółce cywilnej, której próżno szukać we wspominanym artykule. Jednakże po głębszej analizie stanu prawnego wypada przyznać, że uregulowanie materii dotyczącej spółki cywilnej w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie spółek handlowych było przemyślaną, a przez co trafną decyzją. więcej >>

 • Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami 08/10/2010

  Wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami

  Zobowiązaniem zamawiającego w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest zapłata wynagrodzenia. W praktyce obowiązek ten jest regulowany w umowach różnie i w niektórych przypadkach rodzi wiele wątpliwości. więcej >>

 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 06/10/2010

  Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje swoje czynności zawodowe w oparciu o zawartą z klientem pisemną umowę pośrednictwa. Przepisy nie regulują ogólnej konstrukcji umowy pośrednictwa, ale w tym szczególnym przypadku - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - ustawodawca wprowadził odpowiednie przepisy.     więcej >>

 • Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne – pojęcie, treść i skutki prawne.

  Klauzule abuzywne występują obecnie w umowach i ich wzorcach niemalże w każdym sektorze usług: bankowych, finansowych, turystycznych i in., a więc tych z którymi zarówno konsument jak i przedsiębiorca mają bezpośredni kontakt. Dlatego tak ważne jest poznanie ich istoty, a także skutków, które są następstwem ich zastosowania. więcej >>

 • Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach. 10/09/2010

  Instytucje ochrony konsumenta przed klauzulami abuzywnymi w umowach.

  W celu ochrony konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi powołano do życia wiele instytucji gwarantujących konsumentowi przestrzeganie jego praw. Wśród nich znajdują się m.in. organy sądowe: sądy powszechne, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, organy administracyjne: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacje społeczne. więcej >>

 • Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in. 10/09/2010

  Klauzule abuzywne na tle instytucji podobnych: błąd, wyzysk i in.

  Oprócz szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej klauzul abuzywnych występujących w obrocie pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą (art. 3851 i następne Kodeksu cywilnego), istnieje wiele przepisów uniwersalnych, które również odnoszą się do stosunków prawnych konsumentów z przedsiębiorcami. Należą do nich regulacje dotyczące błędu, sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także wyzysku. więcej >>

 • Klauzule abuzywne w umowach bankowych 10/09/2010

  Klauzule abuzywne w umowach bankowych

  Niedozwolone postanowienia umowne występują niemalże w każdym sektorze usług, jednak nader często stosowane są przez instytucje kredytowe, w tym banki. Występują w dokumentach, przede wszystkim w umowach kredytowych, umowach o otwarcie rachunku bankowego, a także różnego rodzaju regulaminach. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Umów – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa zobowiązań. Zapraszamy do serwisu.

Pytania i odpowiedzi